UmShumayeli 12:1-14

12  Manje khumbula uMdali wakho Omkhulu+ ezinsukwini zobunsizwa bakho,+ ngaphambi kokuba kufike izinsuku eziyinhlekelele,+ noma kufike iminyaka lapho uyothi khona: “Angijabuli ngayo”;+  ngaphambi kokuba ilanga nokukhanya nenyanga nezinkanyezi kube mnyama,+ namafu abuye, kamuva kube khona imvula;  mhla abagcini bendlu+ bethuthumela, namadoda anamandla eye agoba,+ nabesifazane abagayayo+ beyekile ukusebenza ngoba sebembalwa, nezintokazi ezibuka emafasiteleni+ zithole kumnyama;  neminyango eya emgwaqweni isivaliwe,+ lapho umsindo wokugaya uncipha,+ futhi umuntu evuswa umsindo wenyoni, nazo zonke izintombi ezihlabelelayo sezizwakalela phansi.+  Futhi, sebesaba into ephakeme nje, kukhona nezinto ezethusayo endleleni. Izihlahla zom-alimondi ziveza izimbali,+ nentethe iyazihudula, futhi amakhephabheri ayaqhuma, ngoba umuntu useya endlini yakhe emi njalo+ nababangalasayo baye bazungeza esitaladini;+  ngaphambi kokuba intambo yesiliva isuswe, nesitsha segolide siphihlizwe,+ nembiza esesiphethwini iphuke, nesondo lamanzi lomthombo liphihlike.  Khona-ke uthuli lubuyela emhlabeni+ njengoba nje lwalulapho nomoya+ ubuyela kuNkulunkulu weqiniso+ owawunikeza.+  “Yize leze!” kusho umhlanganisi,+ “Konke kuyize.”+  Ngaphandle kokuthi umhlanganisi wayebe ohlakaniphile,+ wabuye wafundisa abantu ulwazi ngokuqhubekayo,+ wazindla futhi wafunisisa,+ ukuze ahlele izaga eziningi ngononina.+ 10  Umhlanganisi wafuna ukuthola amazwi ajabulisayo+ nokuloba amazwi eqiniso okuyiwonawona.+ 11  Amazwi abahlakaniphileyo anjengezinkandi,+ futhi njengezipikili ezishayelelwe,+ banjalo abazitika ngamaqoqo emisho; anikezwe evela kumalusi munye.+ 12  Ngokuqondene nanoma yini enye ngaphandle kwalokhu, ndodana yami, lalela nasi isixwayiso: Ukwenza izincwadi eziningi akupheli, futhi ukuzinikela kakhulu kuzo kuyayikhathaza inyama.+ 13  Isiphetho sendaba, njengoba sekuzwakele konke, yilesi: Mesabe uNkulunkulu weqiniso+ ugcine imiyalo yakhe.+ Ngoba lokhu kuyiso sonke isibopho somuntu. 14  Ngoba uNkulunkulu weqiniso ngokwakhe uyoletha umsebenzi wazo zonke izinhlobo ekwahluleleni maqondana nayo yonke into efihliweyo, ukuthi yinhle yini noma yimbi.+

Imibhalo yaphansi