UmShumayeli 10:1-20

10  Yizimpukane ezifile ezibangela ukuba amafutha omenzi wamafutha okugcoba+ anuke kabi, aphuphume. Benza kanjalo nobuwula obuncane koyigugu ngokuhlakanipha nodumo.+  Inhliziyo yohlakaniphileyo ingakwesokunene sakhe,+ kodwa inhliziyo yesiphukuphuku ingakwesobunxele saso.+  Futhi kunoma iyiphi indlela isiwula esihamba ngayo,+ inhliziyo yaso iyantula, futhi ngokuqinisekile sitshela wonke umuntu ukuthi siyisiwula.+  Uma kwenzeka umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho,+ ngoba ukuzola kudambisa izono ezinkulu.+  Kukhona into eyinhlekelele engiyibonile phansi kwelanga, njengalapho kukhona iphutha+ eliphuma ngenxa yomuntu osesikhundleni sokuphatha:+  Ubuwula buye babekwa ezikhundleni eziningi eziphakeme,+ kodwa abacebile baqhubeka behleli esimweni esiphansi nje.  Ngiboné izinceku zigibele amahhashi kodwa izikhulu zihamba phansi emhlabathini njengezinceku.+  Omba umgodi uyowela khona kanye kuwo;+ nobhodloza udonga lwamatshe, uyolunywa yinyoka.+  Oqhephula amatshe uyozilimaza ngawo. Ocanda izingodo kuyofanele aziqaphele.+ 10  Uma ithuluzi lensimbi selibe buthuntu futhi umuntu engazange alilole,+ khona-ke uyokhama amandla akhe. Ngakho ukusebenzisa ukuhlakanipha ukuze uphumelele kusho inzuzo.+ 11  Uma inyoka iluma lapho ingakathwebuleki,+ khona-ke ayikho inzuzo kulowo osebenzisa ulimi. 12  Amazwi omlomo wohlakaniphileyo asho umusa,+ kodwa izindebe zesiphukuphuku ziyasigwinya.+ 13  Ukuqala kwamazwi omlomo waso kuwubuwula,+ futhi ukuphela komlomo waso kamuva kuwubuhlanya obubangela inhlekelele. 14  Isiwula sikhuluma amazwi amaningi.+ Umuntu akakwazi okuyoba khona; nalokho okuyoba khona ngemva kwakhe, ubani ongamtshela kona?+ 15  Umsebenzi onzima weziphukuphuku uzenza zikhathale,+ ngoba asikho nesisodwa esaziyo ukuthi kuyiwa kanjani emzini.+ 16  O lizwe, kuyokuhambela kanjani lapho inkosi yakho ingumfana,+ nezikhulu zakho zilokhu zidlana nokudla ngisho nasekuseni? 17  O lizwe, uyajabula uma inkosi yakho iyindodana yabayizicukuthwane nezikhulu zakho zidla ngesikhathi esifanele ukuze zizuze amandla, hhayi ngenjongo yokuphuza nje kuphela.+ 18  Ngobuvila obukhulu imishayo iyabhodloka, nangokwehlisa izandla indlu iyavuza.+ 19  Isinkwa ngesokwenza izisebenzi zihleke, newayini lenza ukuphila kujabule;+ kodwa imali yiyo ebangela ukusabela kuzo zonke izinto.+ 20  Ngisho nasekamelweni lakho lokulala ungayiqalekisi inkosi,+ nasemakamelweni akho angaphakathi lapho ulala khona ungamqalekisi noma ubani ocebile;+ ngoba isidalwa esindizayo samazulu siyowuthutha umsindo nento enamaphiko iyoyilandisa indaba.+

Imibhalo yaphansi