Thithu 1:1-16

1  UPawulu, inceku+ kaNkulunkulu nomphostoli+ kaJesu Kristu ngokokholo lwabakhethiweyo+ bakaNkulunkulu nangokolwazi olunembile+ lweqiniso+ elivumelana nokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu+  phezu kwesisekelo sethemba lokuphila okuphakade+ lokho uNkulunkulu ongenakuqamba amanga,+ akuthembisa ngaphambi kwezikhathi ezimi njalo,+  kanti ngezikhathi zakhe ezifanele wenza izwi lakhe labonakala ngokushumayela engaphathiswa+ kona, ngokuyala koMsindisi wethu,+ uNkulunkulu;  kuThithu, umntwana woqobo+ ngokokholo oluhlanganyelwayo: Kwangathi kungaba nomusa ongafanelwe nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba+ nakuKristu Jesu uMsindisi wethu.+  Ngenxa yalesi sizathu ngakushiya eKrethe,+ ukuze ulungise izinto eziyiphutha futhi umise+ amadoda amadala emzini ngomuzi, njengoba ngakuyala;+  uma kukhona noma iyiphi indoda okungekho cala ebekwa lona,+ indoda emfazi munye,+ enabantwana abakholwayo abangamangalelwa ngokuzitika ngamanyala noma abangalawuleki.+  Ngoba umbonisi, njengomphathi+ kaNkulunkulu, kumelwe abe umuntu okungekho cala abekwa lona,+ ongenayo inkani,+ ongathambekele olakeni,+ ongeyena umxokozeli odakwayo,+ ongashayi muntu,+ ongahaheli inzuzo yokungathembeki+  kodwa abe ongenisa izihambi,+ umthandi wobuhle, ohluzekile engqondweni,+ olungileyo, othembekile,+ ozithibayo,+  obambelele ngokuqinile ezwini elithembekile ngokuqondene nekhono lakhe lokufundisa,+ ukuze akwazi ukukhuthaza ngemfundiso ephilayo+ nokusola+ abaphikisayo. 10  Ngoba kukhona abantu abaningi abangalawuleki, abakhuluma okungasizi ngalutho,+ nabakhohlisi, ikakhulukazi labo bantu abanamathela ekusokeni.+ 11  Kudingekile ukubavala imilomo, ngoba bona laba bantu baqhubeka bechitha imizi iphelele+ ngokufundisa izinto ezingafanele ukuze bathole inzuzo yokungathembeki.+ 12  Othile kubo, umprofethi wabo, wathi: “AbaseKrethe ngaso sonke isikhathi bangabaqambimanga, izilo zasendle ezilimazayo,+ iziminzi ezingasebenzi.” 13  Lobu bufakazi buyiqiniso. Ngenxa yalesi sizathu, qhubeka ubasola kanzima+ ukuze babe abaphilile+ okholweni, 14  bangazinaki izinganekwane+ zamaJuda nemiyalo yabantu+ abafulathela iqiniso.+ 15  Zonke izinto zihlanzekile kubantu abahlanzekile.+ Kodwa kubantu abangcolile+ nabangenalukholo+ akukho lutho oluhlanzekile, kodwa kokubili izingqondo zabo nonembeza babo+ kungcolile. 16  Bavuma obala ukuthi bayamazi uNkulunkulu,+ kodwa bayamphika ngemisebenzi yabo,+ ngoba bayanengeka, abalaleli futhi abamukelekeli+ msebenzi omuhle wanoma iluphi uhlobo.

Imibhalo yaphansi