Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ruthe 4:1-22

4  UBhowazi wakhuphukela esangweni+ wahlala khona. Bheka! Lowo owayenelungelo lokuhlenga wayedlula, lowo uBhowazi ayekhulume ngaye.+ Khona-ke wathi: “We Sibanibani, ake uphambuke uhlale lapha phansi.” Ngakho waphambuka wahlala phansi.  Ngemva kwalokho wathatha amadoda ayishumi emadodeni amadala+ omuzi wathi: “Hlalani lapha phansi.” Ahlala phansi.  Wathi kowayenelungelo lokuhlenga:+ “Isiqephu sensimu okwakungesomfowethu u-Elimeleki,+ uNawomi, osebuyile endaweni yakwaMowabi,+ kumelwe asithengise.  Mina-ke, ngicabangé ukuthi kufanele ngikwambule kuwe, ngithi, ‘Sithenge+ phambi kwabakhileyo namadoda amadala abantu bakithi.+ Uma uzosihlenga, sihlenge; kodwa uma ungeke usihlenge, ngitshele, ukuze ngazi, ngoba akekho omunye ngaphandle kwakho ongasihlenga,+ mina ngilandela wena.’” Wathi: “Yimi ozosihlenga.”+  Khona-ke uBhowazi wathi: “Mhla uyithenga insimu esandleni sikaNawomi, kumelwe futhi uyithenge nakuRuthe umMowabikazi, umkamufi, ukuze wenze ukuba igama likamufi livukele phezu kwefa lakhe.”+  Owayenelungelo lokuhlenga wathi: “Ngiyahluleka ukuzihlengela yona mina, funa ngichithe elami ifa. Zihlengele yona wena ngelungelo lami lokuhlenga, ngoba mina ngiyahluleka ukuyihlenga.”  Manje nansi okwakuyinkambiso yezikhathi zangaphambili kwa-Israyeli ngokuphathelene nelungelo lokuthenga futhi nokwenana, ukuze kuqiniswe zonke izinhlobo zezinto: Umuntu kwakufanele akhumule imbadada yakhe+ ayinike umuntu wakubo, futhi lokhu kwakuwubufakazi kwa-Israyeli.  Ngakho lapho lowo owayenelungelo lokuhlenga ethi kuBhowazi: “Zihlengele yona,” wayikhumula imbadada yakhe.+  Khona-ke uBhowazi wathi emadodeni amadala nabo bonke abantu: “Ningofakazi+ namuhla bokuthi ngiyakuthenga konke obekungokuka-Elimeleki nakho konke obekungokukaKiliyoni noMahaloni esandleni sikaNawomi. 10  NoRuthe futhi umMowabikazi, umkaMahaloni, ngiyazithengela yena njengomfazi ukuze ngenze ukuba igama likamufi+ livukele phezu kwefa lakhe nokuba igama likamufi linganqunywa phakathi kwabafowabo nasesangweni lendawo yakubo. Ningofakazi+ namuhla.” 11  Kulokhu bonke abantu ababesesangweni kanye namadoda amadala bathi: “Singofakazi! Kwangathi uJehova anganika lona wesifazane ongena endlini yakho ukuba abe njengoRaheli+ noLeya,+ bobabili abakha indlu ka-Israyeli;+ nawe uzibonakalise ukubaluleka kwakho e-Efratha+ futhi wenze igama elidumile eBhetlehema.+ 12  Futhi kwangathi indlu yakho ingaba njengendlu kaPherezi, lowo uThamari amzalela uJuda,+ ngenzalo uJehova azokunika yona ngale ntombazane.”+ 13  Ngakho uBhowazi wamthatha uRuthe waba ngumkakhe walala naye. Ngakho uJehova wamnika ukuba akhulelwe+ futhi wazala indodana. 14  Abesifazane bathi+ kuNawomi: “Makabongwe uJehova,+ ongavumanga ukuba onelungelo lokuhlenga angabi khona namuhla; ukuze igama lakhe limenyezelwe kwa-Israyeli. 15  Futhi usebé ngumbuyiseli womphefumulo wakho nalowo oyokondla ekugugeni kwakho,+ ngoba umalokazana wakho okuthandayo,+ ongcono kuwe kunamadodana ayisikhombisa,+ umzele.” 16  UNawomi wamthatha umntwana wambeka esifubeni sakhe, waba umzanyana wakhe. 17  Abesifazane abangomakhelwane+ bametha igama, bethi: “UNawomi uzalelwe indodana.” Bamqamba ngokuthi u-Obede.+ Unguyise kaJese,+ uyise kaDavide. 18  Manje yilezi izizukulwane zikaPherezi:+ UPherezi wazala uHezironi;+ 19  uHezironi wazala uRamu; uRamu+ wazala u-Aminadaba; 20  u-Aminadaba+ wazala uNaheshoni;+ uNaheshoni wazala uSalimoni; 21  USalimoni+ wazala uBhowazi; uBhowazi+ wazala u-Obede; 22  u-Obede wazala uJese;+ uJese wazala uDavide.+

Imibhalo yaphansi