Ruthe 3:1-18

3  Manje uNawomi uninazala wathi kuye: “Ndodakazi yami, akufanele yini ngikufunele indawo yokuphumula,+ ukuze kukuhambele kahle?  Manje, uBhowazi, oye waqhubeka unamantombazane akhe, akasona yini isihlobo sethu?+ Bheka! Uzobe ela+ ibhali esibuyeni namuhla ebusuku.  Kumelwe ugeze ugcobe amafutha+ wembathe iziphuku zakho+ wehlele esibuyeni. Ungazazisi kuye lo muntu aze aqede ukudla nokuphuza.  Kuyothi lapho elala, uqaphele indawo alala kuyo; uze futhi umembule ezinyaweni ulale; yena uzokutshela okumelwe ukwenze.”  Wathi kuye: “Konke okushoyo kimi ngizokwenza.”  Wehlela esibuyeni wenza njengakho konke uninazala ayemyale ngakho.  Phakathi naleso sikhathi uBhowazi wadla waphuza, futhi inhliziyo yakhe yayeneme.+ Khona-ke waya kolala emkhawulweni wenqwaba yokusanhlamvu. Ngemva kwalokho uRuthe weza ngokunyenya wamembula izinyawo walala phansi.  Kwathi phakathi kwamabili lo muntu wathuthumela. Ngakho wagobela phambili, futhi, bheka! kwakukhona owesifazane olele ezinyaweni zakhe!  Khona-ke wathi: “Ungubani wena?” Yena wathi: “NginguRuthe incekukazi yakho, futhi kumelwe welulele umphetho wengubo yakho phezu kwencekukazi yakho ngoba nguwe onelungelo lokuhlenga.”+ 10  Wathi: “Kwangathi ungabusiswa nguJehova,+ ndodakazi yami. Uwubonisé kangcono umusa wakho wothando+ kulokhu kokugcina kunasekuqaleni,+ ngokuba ungalandeli izinsizwa kungakhathaliseki ukuthi ziphansi noma zicebile. 11  Manje, ndodakazi yami, ungesabi. Konke okushoyo ngizokwenzela kona,+ ngoba wonke umuntu esangweni labantu bakithi uyaqaphela ukuthi wena ungowesifazane ovelele.+ 12  Manje nakuba kuyiqiniso ukuthi nginalo ilungelo lokuhlenga,+ ukhona futhi onelungelo lokuhlenga oyisihlobo esiseduze kakhulu kunami.+ 13  Ngenisa lapha namuhla ebusuku, kuzothi ekuseni uma ekuhlenga,+ kube kuhle! Makakuhlenge. Kodwa uma engakujabuleli ukukuhlenga futhi, khona-ke mina ngizokuhlenga, mina uqobo lwami, kuphila kukaJehova.+ Qhubeka ulale kuze kube sekuseni.” 14  Waqhubeka elele ezinyaweni zakhe kwaze kwaba sekuseni wayesevuka ngaphambi kokuba umuntu akwazi ukubona omunye. Manje wathi: “Makungaziwa ukuthi bekufike owesifazane esibuyeni.”+ 15  Futhi waqhubeka wathi: “Letha leso sembatho esikuwe, usivule.” Ngakho wasivula, wayeselinganisa izilinganiso eziyisithupha zebhali wazibeka phezu kwakhe, okwathi ngemva kwalokho uBhowazi wangena emzini. 16  Yena wahamba waya kuninazala, owathi: “Ungubani, ndodakazi yami?” Ngakho wamtshela konke lowo muntu ayekwenze kuye. 17  Waqhubeka wathi: “Unginiké lezi zilinganiso eziyisithupha zebhali, ngoba uthe kimi, ‘Ungafiki ulambatha kunyokozala.’”+ 18  Wathi: “Hlala uthule, ndodakazi yami, uze wazi ukuthi le ndaba izophetha kanjani, ngoba lo muntu ngeke aphumule kuze kube yilapho eseyiphothulile le ndaba namuhla.”+

Imibhalo yaphansi