Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ruthe 2:1-23

2  Manje uNawomi wayenesihlobo+ somyeni wakhe, umuntu owayecebe kakhulu,+ womndeni ka-Elimeleki, igama lakhe kunguBhowazi.+  Ngemva kwesikhathi uRuthe owesifazane wakwaMowabi wathi kuNawomi: “Ngicela ukuya ensimini ngiyokhothoza+ phakathi kwezikhwebu zokusanhlamvu ngilandele noma ubani engiyothola umusa emehlweni akhe.” Ngakho wathi kuye: “Hamba ndodakazi yami.”  Kulokho wahamba wangena wakhothoza ensimini ngemva kwabavuni.+ Kanjalo wazithela esiqeshini sensimu kaBhowazi,+ owayengowomndeni ka-Elimeleki.+  Bheka! UBhowazi wafika evela eBhetlehema wathi kubavuni: “UJehova abe nani.”+ Bona bathi kuye: “UJehova akubusise.”+  Ngemva kwalokho uBhowazi+ wathi ensizweni eyayibekwe phezu kwabavuni: “Ingeyakwabani le ntombazane?”  Insizwa eyayibekwe phezu kwabavuni yaphendula yathi: “Le ntombazane ingumMowabikazi+ obuye noNawomi endaweni yakwaMowabi.+  Khona-ke ithé, ‘Ngicela ungivumele ngikhothoze,+ ngokuqinisekile ngizobutha phakathi kwezikhwebu ezinqunyiwe zokusanhlamvu ngemva kwabavuni.’ Ngakho iye yangena, yalokhu imi ngezinyawo kusukela ngaleso sikhathi ekuseni kuze kube manje nje lapho ihlala phansi endlini isikhashana.”+  Kamuva uBhowazi wathi kuRuthe: “Uzwile, angithi, ndodakazi yami? Ungahambi uyokhothoza kwenye insimu,+ futhi akumelwe usuke kule ndawo uwelele kwenye, ngaleyo ndlela kufanele uhlale eduze kwamantombazane ami.+  Amehlo akho mawabe sensimini azoyivuna, futhi kumelwe uhambe nawo. Angiziyalanga yini izinsizwa ukuba zingakuthinti?+ Uma womile, kumelwe uye ezitsheni uphuze kulokho izinsizwa ezizokukha.”+ 10  Wawa ngobuso wakhothama phansi+ wathi kuye: “Kwenzeke kanjani ukuba ngithole umusa emehlweni akho ngize ngiqashelwe, kuyilapho ngingowesinye isizwe?”+ 11  Khona-ke uBhowazi waphendula wathi kuye: “Kubikwe+ ngokuphelele kimi konke okwenzile kunyokozala ngemva kokufa komyeni wakho,+ nangendlela owashiya ngayo uyihlo nonyoko nezwe lezihlobo zakho waya esizweni obungasazi ngaphambili.+ 12  Kwangathi uJehova angayivuza indlela owenza ngayo,+ futhi kwangathi ungaba nenkokhelo ephelele+ evela kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ozé ukuzofuna isiphephelo ngaphansi kwamaphiko akhe.”+ 13  Wathi: “Mangithole umusa emehlweni akho, nkosi yami, ngoba ungiduduzile futhi uyiqinisekisile incekukazi yakho,+ nakuba mina ngokwami ngingeyona enye yezincekukazi zakho.”+ 14  UBhowazi wathi kuye ngesikhathi sokudla: “Sondela lapha, uhlephule esinkweni+ ugcobhoze ucezu lwakho kuviniga.” Ngakho wahlala phansi eceleni kwabavuni, futhi wayemnika okusanhlamvu okugazingiwe+ adle, kangangokuthi wasutha nokho waba nokuthile okusele. 15  Khona-ke wasukuma ukuba akhothoze.+ Manje uBhowazi wayala izinsizwa zakhe, wathi: “Mvumeleni akhothoze naphakathi kwezikhwebu zokusanhlamvu ezinqunyiwe, ningamhlukumezi.+ 16  Niqiniseke futhi ukuthi nimkhiphela ezinye zezikhwebu ezithungweni, nizishiye ngemuva ukuze azikhothoze,+ ningamkhuzi.” 17  Waqhubeka ekhothoza ensimini kwaze kwaba kusihlwa,+ okwathi ngemva kwalokho wabhula+ lokho ayekukhothozile, kwaba yinto engaba i-efa+ lebhali. 18  Wakuthatha wangena emzini, uninazala wakubona lokho ayekukhothozile. Ngemva kwalokho wakhipha ukudla ayekushiye+ lapho esesuthi wamnika kona. 19  Uninazala wathi kuye: “Ukhothozé kuphi namuhla, futhi usebenzé kuphi? Kwangathi lowo okuqaphelile angabusiswa.”+ Ngakho wamtshela uninazala ukuthi wayesebenze nobani; waqhubeka wathi: “Igama lomuntu engisebenze naye namuhla nguBhowazi.” 20  Kulokho uNawomi wathi kumalokazana wakhe: “Makabusiswe nguJehova,+ ongawushiyanga umusa wakhe wothando+ kwabaphilayo nakwabafileyo.”+ Futhi uNawomi wathi kuye: “Lowo muntu uhlobene nathi.+ Ungomunye wabahlengi bethu.”+ 21  Khona-ke uRuthe umMowabikazi wathi: “Uthé futhi kimi, ‘Kufanele uhlale eduze kwezinsizwa namantombazane ami aze aqede konke ukuvuna enginakho.’”+ 22  Ngakho uNawomi+ wathi kuRuthe umalokazana wakhe:+ “Kungcono, ndodakazi yami, ukuba uphume namantombazane akhe, ukuze bangakukhathazi kwenye insimu.”+ 23  Waqhubeka ehlala eduze kwamantombazane kaBhowazi ukuze akhothoze kwaze kwaphela ukuvunwa kwebhali+ nokuvunwa kukakolweni. Futhi waqhubeka ehlala noninazala.+

Imibhalo yaphansi