Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ruthe 1:1-22

1  Kwathi ezinsukwini lapho abahluleli+ bephethe ezobulungisa kwaba khona indlala+ ezweni, umuntu othile wasuka eBhetlehema+ kwaJuda wayogogobala endaweni yakwaMowabi,+ yena nomkakhe namadodana akhe amabili.  Igama lalo muntu kwakungu-Elimeleki, igama lomkakhe kunguNawomi, amagama amadodana akhe amabili kunguMahaloni noKiliyoni, bengabase-Efratha+ bevela eBhetlehema kwaJuda. Ekugcineni bafika endaweni yakwaMowabi bahlala khona.  Ngemva kwesikhathi u-Elimeleki umyeni kaNawomi washona, uNawomi wasala namadodana akhe amabili.  Ka-muva la madoda azithathela abafazi,+ abesifazane bakwaMowabi. Igama lomunye kwakungu-Orpa, igama lomunye kunguRuthe.+ Baqhubeka behlala lapho iminyaka engaba yishumi.  Ngemva kwesikhathi bobabili, uMahaloni noKiliyoni, nabo bashona, lona wesifazane wasala engasenabo abantwana bakhe ababili nomyeni wakhe.  Wasuka endaweni yakwaMowabi nomalokazana bakhe ababili wabuya, ngoba wayezwile esendaweni yakwaMowabi ukuthi uJehova wayebanakile abantu bakhe+ ngokubanika isinkwa.+  Wahamba endaweni ayehlala kuyo,+ bobabili omalokazana bakhe bekanye naye, bahamba ngendlela bebuyela ezweni lakwaJuda.  Ekugcineni uNawomi wathi komalokazana bakhe bobabili: “Hambani, buyelani emuva, yilowo nalowo endlini kanina. Kwangathi uJehova anganibonisa umusa wothando,+ njengoba nje niwubonisile kimi nasemadodeni asefile manje.+  Kwangathi uJehova anganipha isipho,+ futhi nithole indawo yokuphumula+ yilowo nalowo endlini yomyeni wakhe.” Wayesebanga,+ baphakamisa amazwi abo bakhala. 10  Babelokhu bethi kuye: “Cha, sizobuyela nawe kubantu bakini.”+ 11  Kodwa uNawomi wathi: “Buyelani emuva, madodakazi ami. Kungani kufanele nihambe nami? Ngisenawo yini mina amadodana ezibilinini zami, futhi ingabe ayoba abayeni benu yini?+ 12  Buyelani emuva, madodakazi ami, hambani, ngoba mina sengiguge kakhulu ukuba ngibe ngumfazi wendoda. Ukube bengithe nginethemba lokuthi ngokuqinisekile ngizoba ngumfazi wendoda namuhla ebusuku nokuthi ngokuqinisekile ngizozala amadodana,+ 13  beniyowalinda yini aze akhule? Beniyozigcina nizihlukanisele wona yini ningabi ngabamanye amadoda? Cha, madodakazi ami, ngoba nginomunyu kakhulu ngenxa yenu, ukuthi isandla sikaJehova siphumile samelana nami.”+ 14  Kulokho baphakamisa amazwi abo bakhala kakhulu, okwathi ngemva kwalokho u-Orpa wamanga uninazala. Kepha uRuthe, wanamathela kuye.+ 15  Ngakho wathi: “Bheka! Umnakwenu ongumfelokazi ubuyele kubantu bakubo nakonkulunkulu bakhe.+ Buyela emuva nomnakwenu ongumfelokazi.”+ 16  URuthe wathi: “Ungangincengi ukuba ngikushiye, ukuba ngibuyele emuva ngingahambi nawe; ngoba lapho uya khona ngizoya khona nami, nalapho ulala khona nami ngizolala khona.+ Abantu bakini bazoba ngabantu bakithi,+ noNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami.+ 17  Lapho ufela khona nami ngiyofela khona,+ futhi yilapho ngiyongcwatshwa khona. Sengathi uJehova angenza kanjalo kimi futhi anezele+ kukho uma mina nawe siyohlukaniswa enye into ngaphandle kokufa.” 18  Lapho ebona ukuthi uyaphikelela ukuhamba naye,+ wayeka ukukhuluma naye. 19  Bobabili baqhubeka nendlela yabo baze bafika eBhetlehema.+ Kwathi lapho nje befika eBhetlehema, wonke umuzi wanyakaza ngenxa yabo,+ abesifazane babelokhu bethi: “Akuyena yini uNawomi lo?”+ 20  Futhi wayethi kwabesifazane: “Ningangibizi ngokuthi nginguNawomi. Ngibizeni ngokuthi nginguMara, ngoba uMninimandla onke+ wenze kwaba munyu kakhulu kimi.+ 21  Ngangigcwele lapho ngihamba,+ kodwa uJehova ungenzé ngabuya ngilambatha.+ Kungani kufanele ningibize ngokuthi nginguNawomi, lapho kunguJehova ongilulazile+ futhi kunguMninimandla onke ongibangele inhlekelele?”+ 22  Wabuya kanjalo-ke uNawomi, ehamba noRuthe owesifazane ongumMowabi umalokazana wakhe, lapho ebuya endaweni yakwaMowabi;+ bafika eBhetlehema+ ekuqaleni kokuvunwa kwebhali.+

Imibhalo yaphansi