Roma 6:1-23

6  Ngakho-ke, sizothini? Siqhubeke esonweni, ukuze umusa ongafanelwe uvame?+  Kwangathi kungelokothe kube njalo! Njengoba safa ngokuqondene nesono,+ sizoqhubeka kanjani siphila kuso?+  Noma anazi yini ukuthi sonke esabhapathizelwa kuKristu Jesu+ sabhapathizelwa ekufeni kwakhe?+  Ngakho-ke sangcwatshwa+ kanye naye ngokubhapathizelwa ekufeni kwakhe, ukuze kuthi, njengoba nje uKristu avuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise,+ nathi ngokufanayo sihambe ekuphileni okusha.+  Ngoba uma siye saba munye naye esimweni sokufa kwakhe,+ ngokuqinisekile siyoba munye naye futhi esimweni sovuko lwakhe;+  ngoba siyazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa kanye naye,+ ukuze umzimba wethu onesono wenziwe ungasebenzi,+ ukuze singabe sisaqhubeka siyizigqila zesono.+  Ngoba lowo ofile ukhululiwe esonweni sakhe.+  Ngaphezu kwalokho, uma siye safa kanye noKristu, sikholelwa ukuthi siyophila kanye naye futhi.+  Ngoba siyazi ukuthi uKristu, njengoba esevusiwe kwabafileyo,+ akasafi;+ ukufa akuseyona inkosi phezu kwakhe. 10  Ngoba ukufa akufayo, wakufa kanye kwaba kuphela ngokuqondene nesono;+ kodwa ukuphila akuphilayo, ukuphila ngokuqondene noNkulunkulu.+ 11  Ngokufanayo nani: zibaleni njengabafileyo+ ngempela ngokuqondene nesono kodwa njengabaphilayo+ ngokuqondene noNkulunkulu ngoKristu Jesu. 12  Ngakho-ke ningasivumeli isono ukuba siqhubeke sibusa njengenkosi+ emizimbeni yenu efayo ukuba nilalele izifiso zayo.+ 13  Futhi ningaqhubeki ninikela izitho zenu esonweni+ njengezikhali zokungalungi,+ kodwa zinikeleni kuNkulunkulu njengabaphilayo+ bevela kwabafileyo, namalungu enu kuNkulunkulu njengezikhali+ zokulunga. 14  Ngoba isono akumelwe sibe yinkosi phezu kwenu, njengoba ningekho ngaphansi komthetho+ kodwa ningaphansi komusa ongafanelwe.+ 15  Yini elandelayo? Ingabe kufanele senze isono ngoba singekho ngaphansi komthetho+ kodwa singaphansi komusa ongafanelwe?+ Kwangathi kungelokothe kube njalo! 16  Anazi yini ukuthi uma niqhubeka nizinikela kunoma ubani njengezigqila ukuba nimlalele, niyizigqila zakhe ngoba niyamlalela,+ kungaba ezesono+ ngombono wokufa+ noma ezokulalela+ ngombono wokulunga?+ 17  Kodwa makabongwe uNkulunkulu ngokuthi naniyizigqila zesono kodwa nalulalela ngokusuka enhliziyweni lolo hlobo lwemfundiso enanikelwa kulo.+ 18  Yebo, njengoba nakhululwa+ esonweni, naba yizigqila+ zokulunga.+ 19  Ngikhuluma ngamazwi abantu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu:+ ngoba njengoba nje nanikela izitho zenu+ njengezigqila zokungcola+ nokungabi namthetho ninombono wokungabi namthetho, kanjalo manje nikelani izitho zenu njengezigqila zokulunga ninombono wobungcwele.+ 20  Ngoba ngesikhathi niyizigqila zesono,+ nanikhululekile ngokuqondene nokulunga. 21  Siyini-ke isithelo+ enaninaso ngaleso sikhathi? Izinto+ eninamahloni ngazo manje. Ngoba isiphetho salezo zinto ngukufa.+ 22  Nokho, manje, ngenxa yokuthi nakhululwa esonweni kodwa naba yizigqila zikaNkulunkulu,+ nivuna isithelo senu+ esiwubungcwele, futhi ekugcineni ukuphila okuphakade.+ 23  Ngoba inkokhelo yesono ngukufa,+ kodwa isipho+ uNkulunkulu asinikezayo ngukuphila okuphakade+ ngoKristu Jesu iNkosi yethu.+

Imibhalo yaphansi