Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Roma 1:1-32

1  UPawulu, inceku+ kaJesu Kristu futhi owabizelwa+ ukuba ngumphostoli,+ ohlukaniselwe izindaba ezinhle zikaNkulunkulu,+  azithembisa esikhathini esingaphambili ngabaprofethi+ bakhe emiBhalweni engcwele,  eziphathelene neNdodana yakhe, eyavela enzalweni kaDavide+ ngokwenyama,+  kodwa ngamandla+ okwathiwa iyiNdodana kaNkulunkulu+ ngokomoya+ wobungcwele ngokuvuka kwelabafileyo+—yebo, uJesu Kristu iNkosi yethu,  esamukela ngaye umusa ongafanelwe+ nobuphostoli+ ukuze kube khona ukulalela ngokholo phakathi kwazo zonke izizwe+ ngokuqondene negama lakhe,  izizwe nani eningababizwe phakathi kwazo ukuba nibe ngabakaJesu Kristu—  kubo bonke abaseRoma njengabathandekayo bakaNkulunkulu, ababizelwe+ ukuba babe ngabangcwele:+ Kwangathi ningaba nomusa ongafanelwe nokuthula+ okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.+  Okokuqala, ngibonga+ uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngokuphathelene nani nonke, ngoba ukholo lwenu kukhulunywa ngalo+ kulo lonke izwe.  Ngoba uNkulunkulu, enginikela kuye inkonzo engcwele ngomoya wami mayelana nezindaba ezinhle eziphathelene neNdodana yakhe, ungufakazi wami+ wokuthi ngikhuluma kanjani ngani ngokungaphezi ngaso sonke isikhathi emithandazweni yami,+ 10  ngincenga ukuba ekugcineni uma kungenzeka manje ngiphumelele ngentando+ kaNkulunkulu ukuba ngize kini. 11  Ngoba ngilangazelela ukunibona,+ ukuze ngidlulisele kini isipho esithile esingokomoya+ ukuze niqiniswe; 12  noma, kunalokho, ukuze kube khona ukukhuthazana+ phakathi kwenu, omunye nomunye ngokholo lomunye,+ kokubili olwenu nolwami. 13  Kodwa angifuni ukuba ningazi, bafowethu,+ ukuthi ngajonga kaningi ukuza kini,+ kodwa ngiye ngathiyeka kuze kube manje, ukuze ngithole izithelo+ ezithile naphakathi kwenu njengoba nje ngizithola phakathi kwazo zonke ezinye izizwe. 14  Ngikweleta kokubili amaGreki namaQaba, kokubili abahlakaniphile+ nabangenangqondo: 15  ngakho kimi kukhona ukulangazelela ukuba ngimemezele izindaba ezinhle+ nakini lapho eRoma.+ 16  Ngoba anginamahloni+ ngezindaba ezinhle; eqinisweni, zingamandla kaNkulunkulu+ ensindiso kuwo wonke umuntu onokholo,+ kumJuda kuqala+ nakumGreki futhi;+ 17  ngoba kuzo ukulunga kukaNkulunkulu+ kuyambulwa ngenxa yokholo+ futhi kuyisa okholweni, njengoba nje kulotshiwe: “Kodwa olungileyo uyophila ngokholo.”+ 18  Ngoba ulaka lukaNkulunkulu+ luyembulwa luvela ezulwini ngokumelene nakho konke ukungamhloniphi uNkulunkulu nokungalungi+ kwabantu abacindezela iqiniso+ ngendlela engalungile,+ 19  ngoba lokho okungase kwaziwe ngoNkulunkulu kuyabonakala phakathi kwabo,+ ngoba uNkulunkulu wakwenza kwabonakala kubo.+ 20  Ngoba izimfanelo zakhe ezingabonakali+ zibonakala ngokucacile kusukela ekudalweni kwezwe kuye phambili,+ ngoba ziqondakala ngezinto ezenziwe,+ ngisho namandla+ akhe angunaphakade nobuNkulunkulu bakhe,+ kangangokuthi abanazaba;+ 21  ngoba, nakuba babemazi uNkulunkulu, abamkhazimulisanga njengoNkulunkulu futhi abambonganga,+ kodwa baba abangenangqondo+ emicabangweni yabo futhi inhliziyo yabo engakhaliphile yaba mnyama.+ 22  Nakuba begomela ngokuthi bahlakaniphile, baba yiziwula+ 23  futhi baphendula inkazimulo+ kaNkulunkulu ongenakonakala bayenza yaba into efana nomfanekiso+ womuntu onokonakala nowezinyoni nezidalwa ezinezinyawo ezine nowezinto ezinwabuzelayo.+ 24  Ngakho-ke uNkulunkulu, ngokuvumelana nezifiso zezinhliziyo zabo, wabanikela ekungcoleni,+ ukuze imizimba yabo+ ihlaziswe phakathi kwabo,+ 25  yebo labo abaye benana iqiniso+ likaNkulunkulu ngamanga,+ bahlonipha indalo futhi banikela inkonzo engcwele kuyo kunakuLowo owadala, otusekayo kuze kube phakade. Amen. 26  Kungakho uNkulunkulu abanikela ezifisweni zobulili eziyichilo,+ ngoba abesifazane babo bashintsha ukusetshenziswa kwabo kwemvelo bakwenza okuphambene nemvelo;+ 27  ngisho nabesilisa ngokufanayo bakuyeka ukusetshenziswa kwemvelo kowesifazane+ basha kakhulu ekukhanukelaneni kwabo, abesilisa nabesilisa,+ benza okuyichilo+ futhi bamukela kubo ngokwabo imbuyiselo egcwele,+ eyayifanele ngenxa yesiphambeko sabo.+ 28  Futhi njengoba nje bengakwamukelanga ukubheka uNkulunkulu ngolwazi olunembile,+ uNkulunkulu wabanikela esimweni sengqondo esingamukeleki,+ ukuba benze izinto ezingafanele,+ 29  njengoba nje babegcwele konke ukungalungi,+ ukukhohlakala,+ ukuhaha,+ ububi,+ begcwele umona,+ ukubulala,+ ukuxabana,+ inkohliso,+ isimo esibi,+ bengabahlebayo,+ 30  izinyevuzi,+ abazonda uNkulunkulu, abeyisayo,+ abazidlayo,+ abazazisayo,+ abasunguli bezinto ezilimazayo,+ abangalaleli abazali,+ 31  abangenakuqonda,+ abangathembekile ezivumelwaneni,+ abangenaluthando,+ abangenasihe.+ 32  Nakuba laba besazi kahle kakhulu isinqumo sikaNkulunkulu esilungile,+ sokuthi labo abazenza umkhuba izinto ezinjalo bafanelwe ukufa,+ abaqhubeki bezenza nje kuphela kodwa futhi bavumelana+ nalabo abazenzayo.

Imibhalo yaphansi