Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Obadiya 1:1-21

 Umbono ka-Obadiya: Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo ngo-Edomi:+ “Kukhona umbiko esiwuzwile ovela kuJehova, futhi kukhona isithunywa esithunyelwe phakathi kwezizwe, esithi, ‘Vukani, nina bantu, masimvukele empini.’”+  “Bheka! Ngikwenze waba mncane phakathi kwezizwe.+ Udelelekile kakhulu.+  Ukugabadela kwenhliziyo yakho yikho okukukhohlisile,+ wena ohlala ezikhoselweni zedwala,+ indawo ephakeme ahlala kuyo, ethi enhliziyweni yakhe, ‘Ubani oyongehlisela phansi emhlabeni?’  Ngisho noma ubungenza isikhundla sakho siphakame njengoba kwenza ukhozi, noma ubungabeka isidleke sakho phakathi kwezinkanyezi, bengiyokwehlisa lapho,”+ kusho uJehova.  “Ukube kwakungamasela afika kuwe, ukube kwakufike abaphangi ebusuku, wawuyothuliswa ngezinga elingakanani?+ Ayengeke yini ebe lokho akufunayo? Noma ukube kwakungabavuni bamagilebhisi abafika kuwe, babengeke yini bakushiyele imikhothozo?+  O yeka izinga abakwa-Esawu abaye bacingisiswa ngalo!+ Yeka indlela ingcebo yakhe ethukusiwe eye yafunisiswa ngayo!  Bakumukise waze wafika emngceleni. Wona kanye amadoda abesesivumelwaneni nawe akukhohlisile+ wonke. Amadoda anokuthula nawe akunqobile.+ Labo abadla nawe ukudla bayobeka inetha ngaphansi kwakho njengomuntu ongenalo ikhono lokuhlukanisa.+  Ngeke yini kube njalo ngalolo suku?” kusho uJehova. “Ngokuqinisekile ngiyobabhubhisa abahlakaniphile kwa-Edomi,+ nekhono lokuhlukanisa ngilibhubhise esifundeni sezintaba sakwa-Esawu.  Amadoda akhona anamandla ayokwesaba kakhulu,+ Themani,+ ngoba ngayinye iyonqunywa+ esifundeni sezintaba sakwa-Esawu, ngokubulala okuyoba khona.+ 10  Ngenxa yobudlova obenze kumfowenu uJakobe,+ uyombozwa amahloni,+ futhi kuyomelwe unqunywe kuze kube nini nanini.+ 11  Ngosuku owamela ngalo eceleni, ngosuku izihambi ezathumba ngalo ibutho lakhe lempi+ nalapho abantu bezinye izizwe bengena esangweni lakhe+ futhi benza inkatho ngeJerusalema,+ nawe wawunjengomunye wabo. 12  “Kwakungafanele uwubukele lowo mbukwane ngosuku lomfowenu,+ ngosuku lweshwa lakhe; futhi kwakungafanele ujabule ngamadodana kaJuda ngosuku lokushabalala kwawo;+ kwakungafanele futhi wande ngomlomo ngosuku lokucindezeleka kwawo. 13  Kwakungafanele ungene esangweni labantu bami ngosuku lwenhlekelele yabo.+ Wena, yebo wena, kwakungafanele usinge usizi lwakhe ngosuku lwenhlekelele yakhe; kwakungafanele futhi welulele isandla sakho emcebweni wakhe ngosuku lwenhlekelele yakhe.+ 14  Kwakungafanele ume enhlukanweni yezindlela, ukuze unqume abaphunyukileyo bakhe;+ kwakungafanele futhi unikele abasindileyo bakhe ngosuku lokucindezeleka.+ 15  Ngoba luseduze usuku lukaJehova lokumelana nazo zonke izizwe.+ Indlela owenze ngayo, kuyokwenziwa ngayo nakuwe.+ Uhlobo lwempatho yakho luyobuyela phezu kwekhanda lakho.+ 16  Ngoba indlela eniye naphuza ngayo phezu kwentaba yami engcwele, zonke izizwe ziyoqhubeka ziphuza ngayo njalo.+ Ziyophuza ziminye kube sengathi azizange zibe khona. 17  “Abaphunyukile bayoba seNtabeni iZiyoni,+ futhi iyoba yinto engcwele;+ indlu kaJakobe iyothatha izinto okumelwe zibe ngezayo.+ 18  Indlu kaJakobe iyoba umlilo,+ indlu kaJosefa ibe ilangabi, indlu ka-Esawu ibe njengezinhlanga;+ bayozithungela ngomlilo bazishwabadele. Ngeke kube khona osindile endlini ka-Esawu;+ ngoba uJehova ngokwakhe ukukhulumile. 19  Bayolithatha iNegebhi, ngisho nesifunda sezintaba sika-Esawu,+ neShefela, ngisho namaFilisti.+ Futhi bayoyithatha indawo ka-Efrayimi+ nendawo yaseSamariya;+ uBhenjamini uyolithatha iGileyadi.+ 20  Ngokuqondene nabadingisiweyo bakuleli goqo lokuvikela,+ okwakungokwamaKhanani+ kuze kufike eZarefati+ kuyoba okwamadodana ka-Israyeli. Abadingisiwe baseJerusalema, ababeseSefaradi, bayoyithatha imizi yaseNegebhi.+ 21  “Ngokuqinisekile abasindisi+ bayokhuphukela eNtabeni iZiyoni,+ ukuze bahlulele isifunda sezintaba sika-Esawu;+ ubukhosi buyoba ngobukaJehova.”+

Imibhalo yaphansi