Numeri 34:1-29

34  UJehova waqhubeka wathi kuMose:  “Yala abantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Ningena ezweni laseKhanani.+ Leli yizwe elizowela kini libe yifa lenu,+ izwe laseKhanani ngokwemingcele yalo.+  “‘Uhlangothi lwenu olungaseningizimu kumelwe lusukele ehlane laseZini eceleni kuka-Edomi,+ umngcele wenu ongaseningizimu kumelwe uqale emkhawulweni woLwandle Lukasawoti+ ngasempumalanga.  Umngcele wenu kumelwe ujike ukusuka eningizimu yommango wase-Akarabimi+ uwelele eZini, uphelele eningizimu yeKadeshi-barineya;+ uphumele eHazari-adari+ udlulele e-Azimoni.  Umngcele kumelwe ujike e-Azimoni uye esigodini sesifufula saseGibhithe,+ uphelele oLwandle.+  “‘Kepha umngcele ongasentshonalanga,+ kumelwe kini ube uLwandle Olukhulu nezwe elingasogwini. Lokhu kuyoba umngcele wenu ongasentshonalanga.  “‘Lokhu-ke kuyoba umngcele wenu ongasenyakatho: Niyophawula njengomngcele wenu kusukela oLwandle Olukhulu kuze kube seNtabeni yaseHori.+  Ukusuka eNtabeni yaseHori niyophawula umngcele ukuya ekungeneni kweHamati,+ uphelele eZedadi.+  Umngcele kumelwe uphumele eZifroni, uphelele eHazari-enani.+ Lokhu kuyoba umngcele wenu ongasenyakatho. 10  “‘Khona-ke kumelwe niziphawulele njengomngcele wenu ongasempumalanga ukusuka eHazari-enani ukuya eShefamu. 11  Umngcele kumelwe wehle ukusuka eShefamu ukuya eRibila empumalanga ye-Ayini, futhi umngcele kumelwe wehle ushaye emthambekeni ongasempumalanga yolwandle lwaseKhinereti.+ 12  Umngcele kumelwe wehlele eJordani, uphelele oLwandle Lukasawoti.+ Lokhu kuyoba yizwe lenu+ ngokwemingcele yalo nxazonke.’” 13  Ngakho uMose wabayala abantwana bakwa-Israyeli, wathi: “Yileli izwe enizohlukaniselana lona njengefa ngenkatho,+ njengoba nje uJehova eyalile ukuba linikezwe izizwe eziyisishiyagalolunye nengxenye.+ 14  Ngoba isizwe sabantwana bakwaRubeni ngokwezindlu zoyise nesizwe sabantwana bakwaGadi ngokwezindlu zoyise kakade sezilithathile, nengxenye yesizwe sakwaManase kakade isilithathile ifa layo.+ 15  Lezi zizwe ezimbili nengxenye kakade sezilithathile ifa lazo esifundeni saseJordani ngaseJeriko ngasempumalanga lapho kuphuma khona ilanga.”+ 16  UJehova waqhubeka wathi kuMose: 17  “Yilawa amagama amadoda azonihlukanisela izwe ukuba libe yifa, u-Eleyazare+ umpristi noJoshuwa indodana kaNuni.+ 18  Nizothatha isikhulu esisodwa esizweni ngasinye ukuba kwahlukaniswe izwe njengefa.+ 19  Yilawa amagama alawo madoda: Esizweni sakwaJuda,+ uKalebi indodana kaJefune;+ 20  esizweni sabantwana bakwaSimeyoni,+ uShemuweli indodana ka-Amihudi; 21  esizweni sakwaBhenjamini,+ u-Elidadi indodana kaKisiloni; 22  esizweni sabantwana bakwaDani,+ isikhulu, uBhuki indodana kaJogili; 23  kubantwana bakwaJosefa,+ esizweni sabantwana bakwaManase,+ isikhulu, uHaniyeli indodana ka-Efodi; 24  esizweni sabantwana bakwa-Efrayimi,+ isikhulu, uKhemuweli indodana kaShifetani; 25  esizweni sabantwana bakwaZebhuloni,+ isikhulu, u-Elizafani indodana kaPharinaki; 26  esizweni sabantwana bakwa-Isakare,+ isikhulu, uPhalitiyeli indodana ka-Azani; 27  esizweni sabantwana bakwa-Asheri+ isikhulu, u-Ahihudi indodana kaShelomi; 28  nasesizweni sabantwana bakwaNafetali,+ isikhulu, uPedaheli indodana ka-Amihudi.” 29  Yibo laba uJehova abayala ukuba benze abantwana bakwa-Israyeli babe ngabanikazi bendawo ezweni laseKhanani.+

Imibhalo yaphansi