Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 33:1-56

33  Lawa kwakungamabanga ohambo lwabantwana bakwa-Israyeli abaphuma ezweni laseGibhithe+ ngamabutho abo+ ngesandla sikaMose no-Aroni.+  UMose wayelokhu egcina umbhalo wezindawo abasuka kuzo ngamabanga azo ngomyalo kaJehova; futhi yilawa amabanga azo ukusuka kwenye indawo kuya kwenye:+  Basuka eRamesesi+ ngenyanga yokuqala, ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yokuqala.+ Ngalo kanye usuku lwangemva kwephasika+ abantwana bakwa-Israyeli baphuma ngesandla esiphakanyisiwe phambi kwamehlo abo bonke abaseGibhithe.+  Phakathi naso sonke leso sikhathi abaseGibhithe babengcwaba labo ababeshaywe uJehova phakathi kwabo, okungukuthi, wonke amazibulo;+ uJehova wayekhiphe izahlulelo nakonkulunkulu babo.+  Ngakho abantwana bakwa-Israyeli basuka eRamesesi+ bamisa amatende eSukoti.+  Khona-ke basuka eSukoti bamisa amatende e-Ethamu,+ elisemaphethelweni ehlane.  Ngokulandelayo basuka e-Ethamu babuyela emuva ngasePhihahiroti,+ eliphambi kweBhali-zefoni;+ bamisa amatende phambi kweMigidoli.+  Ngemva kwalokho basuka ePhihahiroti badabula phakathi kolwandle+ baya ehlane,+ baqhubeka behamba uhambo lwezinsuku ezintathu ehlane lase-Ethamu+ bamisa amatende eMara.+  Khona-ke basuka eMara baya e-Elimi.+ Manje e-Elimi kwakukhona iziphethu eziyishumi nambili zamanzi nemithi yesundu engamashumi ayisikhombisa. Ngakho bamisa amatende lapho. 10  Ngokulandelayo basuka e-Elimi bamisa amatende ngasoLwandle Olubomvu. 11  Ngemva kwalokho basuka oLwandle Olubomvu bamisa amatende ehlane laseSini.+ 12  Khona-ke basuka ehlane laseSini bamisa amatende eDofika. 13  Kamuva basuka eDofika bamisa amatende e-Alushi. 14  Ngokulandelayo basuka e-Alushi bamisa amatende eRefidimi.+ Akubanga namanzi lapho ukuze abantu baphuze. 15  Ngemva kwalokho basuka eRefidimi bamisa amatende ehlane laseSinayi.+ 16  Kamuva basuka ehlane laseSinayi bamisa amatende eKibiroti-hathawa.+ 17  Khona-ke basuka eKibiroti-hathawa bamisa amatende eHazeroti.+ 18  Ngemva kwalokho basuka eHazeroti bamisa amatende eRitima. 19  Ngokulandelayo basuka eRitima bamisa amatende eRimoni-pherezi. 20  Khona-ke basuka eRimoni-pherezi bamisa amatende eLibhina. 21  Kamuva basuka eLibhina bamisa amatende eRisa. 22  Ngokulandelayo basuka eRisa bamisa amatende eKehelatha. 23  Khona-ke basuka eKehelatha bamisa amatende eNtabeni iSheferi. 24  Ngemva kwalokho basuka eNtabeni iSheferi bamisa amatende+ eHarada. 25  Khona-ke basuka eHarada bamisa amatende eMakheloti. 26  Ngokulandelayo basuka+ eMakheloti bamisa amatende eThahati. 27  Ngemva kwalokho basuka eThahati bamisa amatende eThera. 28  Khona-ke basuka eThera bamisa amatende eMitika, 29  Kamuva basuka eMitika bamisa amatende eHashimona. 30  Ngokulandelayo basuka eHashimona bamisa amatende eMoseroti. 31  Khona-ke basuka eMoseroti bamisa amatende eBhene-jahakani.+ 32  Ngemva kwalokho basuka eBhene-jahakani bamisa amatende eHori-hagidigadi. 33  Ngokulandelayo basuka eHori-hagidigadi bamisa amatende eJotibhatha.+ 34  Kamuva basuka eJotibhatha bamisa amatende e-Abrona. 35  Khona-ke basuka e-Abrona bamisa amatende e-Eziyoni-gebheri.+ 36  Ngemva kwalokho basuka e-Eziyoni-gebheri bamisa amatende ehlane laseZini,+ okungukuthi, eKadeshi. 37  Kamuva basuka eKadeshi bamisa amatende eNtabeni yaseHori,+ emngceleni wezwe lakwa-Edomi. 38  U-Aroni umpristi wenyukela eNtabeni yaseHori ngomyalo kaJehova futhi wafela khona ngonyaka wamashumi amane wokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe, ngenyanga yesihlanu, ngolokuqala lwenyanga.+ 39  U-Aroni wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili nantathu ubudala lapho efa eNtabeni yaseHori. 40  Manje umKhanani, inkosi yase-Aradi,+ njengoba ayehlala eNegebhi,+ ezweni laseKhanani, wezwa ngokuza kwabantwana bakwa-Israyeli. 41  Ngokuhamba kwesikhathi basuka eNtabeni yaseHori+ bamisa amatende eZalimona. 42  Ngemva kwalokho basuka eZalimona bamisa amatende ePhunoni. 43  Ngokulandelayo basuka ePhunoni bamisa amatende e-Oboti.+ 44  Khona-ke basuka e-Oboti bamisa amatende e-Iye-abarimi emngceleni wakwaMowabi.+ 45  Kamuva basuka e-Iyimi bamisa amatende eDiboni-gadi.+ 46  Ngemva kwalokho basuka eDiboni-gadi bamisa amatende e-Alimoni-dibilatayimi. 47  Khona-ke basuka e-Alimoni-dibilatayimi+ bamisa amatende ezintabeni zase-Abharimi+ phambi kweNebo.+ 48  Ekugcineni basuka ezintabeni zase-Abharimi bamisa amatende emathafeni awugwadule akwaMowabi+ ngaseJordani eJeriko. 49  Baqhubeka bemise amatende ngaseJordani kusukela eBheti-jeshimoti+ kuya e-Abela-shithimi+ emathafeni awugwadule akwaMowabi. 50  UJehova wakhuluma noMose emathafeni awugwadule akwaMowabi ngaseJordani eJeriko,+ wathi: 51  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Niwela iJordani niya ezweni laseKhanani.+ 52  Kumelwe nibaxoshe bonke abakhileyo ezweni phambi kwenu futhi niyibhubhise yonke imifanekiso yabo yamatshe,+ nayo yonke imifanekiso yabo yensimbi ebunjiweyo+ kufanele niyibhubhise, nazo zonke izindawo zabo eziphakemeyo ezingcwele kufanele nizibhuqe.+ 53  Kumelwe nilidle izwe njengefa futhi nihlale kulo, ngoba ngokuqinisekile ngiyoninika leli zwe ukuba nilidle libe yifa lenu.+ 54  Kumelwe nizahlukanisele izwe ngenkatho+ njengefa ngokwemindeni yenu.+ Konabantu abaningi kufanele kwandiswe ifa lakhe, futhi konabayingcosana kufanele kuncishiswe ifa lakhe.+ Lapho inkatho yakhe iyomphumela khona, leyo ndawo iyoba ngeyakhe.+ Kufanele nizitholele ifa eliwumhlaba ngokwezizwe zoyihlo.+ 55  “‘Nokho, uma ningeke nibaxoshe abakhileyo bezwe basuke phambi kwenu,+ khona-ke labo enibashiyayo kubo ngokuqinisekile bayoba njengezinto ezihlabayo emehlweni enu nanjengameva ezinhlangothini zenu, futhi ngokuqinisekile bayonikhathaza ezweni eniyobe nihlala kulo.+ 56  Kuyokuthi njengoba nje ngangicabange ukwenza kubo ngenze kanjalo kini.’”+

Imibhalo yaphansi