Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 31:1-54

31  Khona-ke uJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Phindiselela+ abantwana bakwa-Israyeli kwabakwaMidiyani.+ Ngemva kwalokho uyobuthelwa kubantu bakini.”+  Ngakho uMose wakhuluma nabantu, wathi: “Hlomisani amadoda phakathi kwenu, ahlomele impi, ukuze alwe noMidiyani akhiphe impindiselo kaJehova kuMidiyani.+  Nizothumela empini inkulungwane esizweni ngasinye kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli.”  Ngalokho kwabelwa esizweni ngasinye inkulungwane ezinkulungwaneni+ zakwa-Israyeli, izinkulungwane eziyishumi nambili ezihlomele impi.+  Khona-ke uMose wabathumela empini, inkulungwane esizweni ngasinye, bona noFinehasi+ indodana ka-Eleyazare umpristi, futhi izinto ezingcwele namacilongo+ okuhlaba umkhosi kwakusesandleni sakhe.  Balwa noMidiyani, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose, babulala bonke abesilisa.+  Babulala namakhosi akwaMidiyani kanye nabanye ababulawa, okungukuthi, u-Evi noRekemi noZuri noHure noRebha, amakhosi amahlanu akwaMidiyani;+ babulala uBhalami+ indodana kaBheyori ngenkemba.  Abantwana bakwa-Israyeli bathumba abesifazane bakwaMidiyani nabancane babo;+ baphanga zonke izilwane zabo zasekhaya nayo yonke imfuyo yabo nakho konke ababephila ngakho. 10  Yonke imizi ababezinze kuyo nawo wonke amakamu abo abiyelwe ngezindonga akushisa ngomlilo.+ 11  Athatha yonke impango+ nayo yonke impahla edliwe engabantu nezilwane ezifuywayo. 12  Eza kuMose naku-Eleyazare umpristi nasenhlanganweni yabantwana bakwa-Israyeli belethe izithunjwa nempahla edliwe nempango, ekamu, emathafeni awugwadule akwaMowabi,+ angaseJordani eJeriko. 13  Khona-ke uMose no-Eleyazare umpristi nazo zonke izikhulu zenhlangano baphuma bawahlangabeza ngaphandle kwekamu. 14  UMose wawathukuthelela amadoda amisiwe amabutho alwayo,+ izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu, ayefika evela emkhankasweni wempi. 15  Ngakho uMose wathi kuwo: “Ingabe nibalondé bonke abesifazane?+ 16  Bhekani! Yibo okwathi ngezwi likaBhalami, basetshenziswa ekunxenxeni abantwana bakwa-Israyeli ukuba bangathembeki+ kuJehova ngokuphathelene nendaba yasePheyori,+ kangangokuba inhlangano kaJehova yehlelwa isishayo.+ 17  Manje bulalani bonke abesilisa phakathi kwabancane, nibulale nabo bonke abesifazane abaye baba nobuhlobo bobulili nendoda ngokulala nowesilisa.+ 18  Futhi nizilondele bonke abancane phakathi kwabesifazane abangakaze balale nowesilisa.+ 19  Kepha nina, misani amatende ngaphandle kwekamu izinsuku eziyisikhombisa. Wonke umuntu obulele umphefumulo+ nawo wonke umuntu oye wathinta umuntu obuleweyo,+ kufanele nizihlanze+ ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa, nina nezithunjwa zenu. 20  Zonke izingubo nazo zonke izinto zesikhumba nakho konke okwenziwe ngoboya bembuzi nazo zonke izinto zokhuni kufanele nikuhlanze esonweni.”+ 21  Khona-ke u-Eleyazare umpristi wathi emadodeni empi ayephume impi: “Yilesi isimiso somthetho uJehova amyale ngaso uMose, 22  ‘Yigolide nesiliva, ithusi, insimbi, ithini nomthofu kuphela, 23  konke okuqiniswa ngomlilo,+ okufanele nikudlulise emlilweni, khona-ke kuyoba okuhlanzekile. Kuphela kufanele kuhlanzwe ngamanzi ngenjongo yokukuhlanza.+ Futhi konke okungenakuqiniswa ngomlilo kufanele nikudlulise emanzini.+ 24  Kumelwe nihlanze izingubo zenu ngosuku lwesikhombisa nihlanzeke, ngemva kwalokho ningangena ekamu.’”+ 25  UJehova washo lokhu kuMose: 26  “Bala impahla edliwe, izithunjwa kokubili ezabantu nezezilwane ezifuywayo, wena no-Eleyazare umpristi nezinhloko zoyise benhlangano. 27  Kumelwe uyihlukanise kabili impahla edliwe phakathi kwalabo abahlanganyela empini abaphuma umkhankaso nayo yonke enye inhlangano.+ 28  Futhi njengentela+ kuJehova kumelwe uthathe emadodeni empi awuphuma umkhankaso umphefumulo owodwa kwengamakhulu amahlanu, kubantu nasemhlambini wezinkomo nasezimbongolweni nasemhlambini wezimvu. 29  Kufanele niyithathe engxenyeni yabo uyinike u-Eleyazare umpristi njengomnikelo kaJehova.+ 30  Engxenyeni yabantwana bakwa-Israyeli kufanele uthathe okukodwa kokungamashumi amahlanu, kubantu, emhlambini wezinkomo, ezimbongolweni nasemhlambini wezimvu nezimbuzi, nakuzo zonke izinhlobo zezilwane ezifuywayo, ukunike amaLevi,+ abagcini besibopho setabernakele likaJehova.”+ 31  UMose no-Eleyazare umpristi benza njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 32  Impahla edliwe, yonke enye impango abantu bomkhankaso ababeyithathe njengempango, yaba yizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha namashumi ayisikhombisa nanhlanu emhlambini wezimvu nezimbuzi, 33  nezinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nambili emhlambini wezinkomo, 34  nezimbongolo eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nanye. 35  Kanti imiphefumulo+ engabantu kwabesifazane ababengakaze balale nowesilisa,+ yona isiyonke le miphefumulo yayiyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nambili. 36  Ingxenye eyayiyisabelo salabo abaphuma umkhankaso yaba izinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa namakhulu amahlanu emhlambini wezimvu nezimbuzi. 37  Intela+ kaJehova evela emhlambini wezimvu nezimbuzi yaba ezingamakhulu ayisithupha namashumi ayisikhombisa nanhlanu. 38  Emhlambini wezinkomo kwakukhona eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesithupha, kuwo intela kaJehova yaba ezingamashumi ayisikhombisa nambili. 39  Izimbongolo zaziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu namakhulu amahlanu, kuzo intela kaJehova yaba ezingamashumi ayisithupha nanye. 40  Imiphefumulo engabantu yayiyizinkulungwane eziyishumi nesithupha, kuyo intela kaJehova yaba imiphefumulo engamashumi amathathu nambili. 41  Khona-ke uMose wayinika u-Eleyazare umpristi le ntela njengomnikelo kaJehova,+ njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.+ 42  Engxenyeni eyayingeyabantwana bakwa-Israyeli, uMose ayihlukanisa kuleyo engeyamadoda ayelwé impi: 43  Manje ingxenye yenhlangano evela emhlambini wezimvu yaba izinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa namakhulu amahlanu, 44  emhlambini wezinkomo, izinkulungwane ezingamashumi amathathu nesithupha, 45  izimbongolo, izinkulungwane ezingamashumi amathathu namakhulu amahlanu, 46  imiphefumulo engabantu, izinkulungwane eziyishumi nesithupha. 47  Khona-ke uMose wathatha engxenyeni engeyabantwana bakwa-Israyeli lokho okukodwa okwakufanele kuthathwe kokungamashumi amahlanu, kwabantu nezilwane ezifuywayo, wakunika amaLevi,+ abagcini besibopho+ setabernakele likaJehova, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 48  Amadoda amisiwe ayephezu kwezinkulungwane zempi,+ izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu,+ asondela kuMose, 49  athi kuMose: “Izinceku zakho zibalé amadoda empi esiwaphathisiwe futhi akukho neyodwa okubikwé ukuthi ayikho phakathi kwethu.+ 50  Ngakho sivumele sethule yilowo nalowo lokho akutholile njengomnikelo kaJehova,+ izinto zegolide, izigqizo zamaqakala, namabhengela, izindandatho ezinophawu,+ amacici, nemihlobiso yabesifazane,+ ukuze senzele imiphefumulo yethu isihlawulelo phambi kukaJehova.” 51  Ngakho-ke uMose no-Eleyazare umpristi balamukela igolide kuwo,+ wonke amagugu okuhloba. 52  Lonke igolide lomnikelo abalinikela kuJehova laba amashekeli ayizinkulungwane eziyishumi nesithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu, elivela ezinduneni zezinkulungwane nasezinduneni zamakhulu. 53  Amadoda empi ayezithathele yileyo naleyo impango.+ 54  Ngakho uMose no-Eleyazare umpristi balamukela igolide ezinduneni zezinkulungwane nezamakhulu baliletha etendeni lokuhlangana njengesikhumbuzo+ kubantwana bakwa-Israyeli phambi kukaJehova.

Imibhalo yaphansi