Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 3:1-51

3  Lezi-ke kwakuyizizukulwane zika-Aroni noMose mhla uJehova ekhuluma noMose eNtabeni iSinayi.+  Futhi yilawa amagama amadodana ka-Aroni: uNadabi izibulo no-Abhihu,+ u-Eleyazare+ no-Itamari.+  Lawa kwakungamagama amadodana ka-Aroni, abapristi abagcotshiwe abazandla zabo zazigcwaliswe ngamandla ukuze babe abapristi.+  Nokho, uNadabi no-Abhihu bafa phambi kukaJehova lapho benikela ngomlilo ongekho emthethweni+ phambi kukaJehova ehlane laseSinayi; futhi abazange babe namadodana. Kodwa u-Eleyazare+ no-Itamari+ baqhubeka bengabapristi kanye no-Aroni uyise.  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Sondeza isizwe sakwaLevi,+ kumelwe usimise phambi kuka-Aroni umpristi, simkhonze.+  Kumelwe sigcine isibopho saso kuye nesibopho saso kuyo yonke inhlangano phambi kwetende lokuhlangana ngokwenza inkonzo yetabernakele.  Kumelwe sinakekele zonke izinto+ zetende lokuhlangana, ngisho nesibopho samadodana akwa-Israyeli ngokwenza inkonzo yetabernakele.+  AmaLevi kumelwe uwanike u-Aroni namadodana akhe. Angabanikelweyo, anikwe yena kubantwana bakwa-Israyeli.+ 10  Kufanele umise u-Aroni namadodana akhe, kumelwe banakekele ubupristi babo;+ futhi noma ngubani ongowesinye isizwe osondelayo kufanele abulawe.”+ 11  Futhi uJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi: 12  “Kepha mina, bheka! ngithatha amaLevi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli esikhundleni sawo wonke amazibulo+ avula isizalo kubantwana bakwa-Israyeli; futhi amaLevi kumelwe abe ngawami. 13  Ngoba wonke amazibulo angawami.+ Ngosuku engabulala ngalo wonke amazibulo ezweni laseGibhithe+ ngazingcwelisela wonke amazibulo akwa-Israyeli kusukela kumuntu kuya esilwaneni.+ Kufanele abe ngawami. NginguJehova.” 14  Futhi uJehova waqhubeka ekhuluma noMose ehlane laseSinayi,+ wathi: 15  “Bhalisa amadodana akwaLevi ngokwezindlu zoyise ngemindeni yawo. Bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu kufanele ubabhalise.”+ 16  UMose waqala ukubabhalisa ngokomyalo kaJehova, njengoba nje ayeyaliwe. 17  Yilawa amadodana kaLevi+ ngamagama awo: uGereshoni noKohati noMerari.+ 18  Lawa kwakungamagama amadodana kaGereshoni ngemindeni yawo: uLibhini noShimeyi.+ 19  Amadodana kaKohati+ ngemindeni yawo ayengu-Amramu no-Izihari,+ uHebroni no-Uziyeli. 20  Amadodana kaMerari+ ngemindeni yawo ayenguMaheli+ noMushi.+ Lena kwakuyimindeni yamaLevi ngokwezindlu zoyise. 21  KuGereshoni kwakukhona umndeni wamaLibhini+ nomndeni wamaShimeyi.+ Lena kwakuyimindeni yamaGereshoni. 22  Ababhalisiwe kubo kwakuyibo bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu.+ Ababhalisiwe kubo babeyizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amahlanu.+ 23  Imindeni yamaGereshoni yayingemva kwetabernakele.+ Yayikanise ngasentshonalanga. 24  Futhi isikhulu sezindlu zoyise samaGereshoni kwakungu-Eliyasafa indodana kaLayeli. 25  Isibopho samadodana kaGereshoni+ etendeni lokuhlangana sasiwukunakekela itabernakele netende,+ isembozo salo+ nesihenqo+ somnyango wetende lokuhlangana, 26  nezilenge+ zegceke nesihenqo+ somnyango wegceke elizungeze itabernakele ne-altare, nezintambo+ zalo zetende, nayo yonke inkonzo yalo. 27  KuKohati kwakukhona umndeni wama-Amramu nomndeni wama-Izihari nomndeni wamaHebroni nomndeni wama-Uziyeli. Lena kwakuyimindeni yamaKohati.+ 28  Kubo bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu kwakunabayizinkulungwane eziyisishiyagalombili namakhulu ayisithupha ababenesibopho sokunakekela indawo engcwele.+ 29  Imindeni yamadodana kaKohati yayikanise ohlangothini lwetabernakele ngaseningizimu.+ 30  Isikhulu sezindlu zoyise semindeni yamaKohati kwakungu-Elizafani indodana ka-Uziyeli.+ 31  Isibopho+ sayo kwakuwukunakekela uMphongolo+ netafula+ nothi lwesibani+ nama-altare+ nezinto+ zendawo engcwele eyayiyokhonza ngazo kanye nesihenqo,+ nayo yonke inkonzo yaso. 32  Isikhulu sezikhulu zamaLevi kwakungu-Eleyazare+ indodana ka-Aroni umpristi, owayengamele labo ababenesibopho sokunakekela indawo engcwele. 33  KuMerari kwakukhona umndeni wamaMaheli+ nomndeni wamaMushi.+ Lena kwakuyimindeni kaMerari.+ 34  Futhi ababebhalisiwe kuyo kubo bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu babeyizinkulungwane eziyisithupha namakhulu amabili.+ 35  Futhi isikhulu sezindlu zoyise semindeni kaMerari kwakunguZuriyeli indodana ka-Abhihayili. Yayikanise eceleni kwetabernakele ngasenyakatho.+ 36  Futhi amadodana kaMerari ayenesibopho sokwengamela izinhlaka zamapulangwe+ zetabernakele nemigoqo yalo+ nezinsika zalo+ nezisekelo zalo ezinezikhoxe nazo zonke izinto zalo+ nayo yonke inkonzo yalo,+ 37  nezinsika+ zegceke elizungezile nezisekelo zazo ezinezikhoxe+ nezikhonkwane zazo zetende nezintambo zazo zetende. 38  Ababemisa amatende abo phambi kwetabernakele ngasempumalanga, phambi kwetende lokuhlangana ngalapho kuphuma khona ilanga, kwakunguMose no-Aroni namadodana akhe, lawo ayenesibopho sokunakekela indlu engcwele,+ njengesibopho samadodana akwa-Israyeli. Noma yimuphi umuntu ongowesinye isizwe osondelayo wayeyobulawa.+ 39  Bonke ababebhalisiwe kumaLevi uMose no-Aroni abababhalisa ngomyalo kaJehova ngemindeni yabo, bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu, babeyizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili. 40  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Bhalisa bonke abesilisa abangamazibulo kubantwana bakwa-Israyeli kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu,+ futhi ubale amagama abo. 41  Kumelwe ungithathele amaLevi—nginguJehova—esikhundleni sawo wonke amazibulo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli,+ nezilwane ezifuywayo zamaLevi esikhundleni sawo wonke amazibulo phakathi kwezilwane ezifuywayo zabantwana bakwa-Israyeli.”+ 42  UMose wawabhalisa wonke amazibulo aphakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, njengoba nje uJehova ayemyalile. 43  Bonke abesilisa abangamazibulo ngesibalo samagama kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu kwababebhalisiwe kubo baba yizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nantathu. 44  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi: 45  “Thatha amaLevi esikhundleni sawo wonke amazibulo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, nezilwane ezifuywayo zamaLevi esikhundleni sezilwane zawo ezifuywayo; futhi amaLevi kumelwe abe ngawami.+ NginguJehova. 46  Futhi, njengenani lesihlengo+ labangamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nantathu emazibulweni abantwana bakwa-Israyeli, abeqé inani lamaLevi,+ 47  kumelwe uthathe amashekeli amahlanu ngomuntu ngamunye.+ Kufanele ulithathe ngokweshekeli lendawo engcwele. Ishekeli lingamagera angamashumi amabili.+ 48  Le mali kumelwe uyinike u-Aroni namadodana akhe njengenani lesihlengo lalabo abeqé inani labo.” 49  Ngakho uMose wayithatha le mali yenani lokukhulula kulabo ababeqé inani lesihlengo lamaLevi. 50  Wayithatha le mali emazibulweni abantwana bakwa-Israyeli, amashekeli ayinkulungwane namakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu, ngokweshekeli lendawo engcwele. 51  Khona-ke uMose wayinika u-Aroni namadodana akhe le mali yenani lesihlengo ngokomyalo kaJehova, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.

Imibhalo yaphansi