Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Numeri 27:1-23

27  Khona-ke amadodakazi kaZelofehadi+ indodana kaHeferi indodana kaGileyadi indodana kaMakiri indodana kaManase,+ wemindeni yakwaManase indodana kaJosefa, asondela. Yilawa amagama amadodakazi akhe: UMahila, uNowa noHogila noMilka noTiriza.+  Ema phambi kukaMose naphambi kuka-Eleyazare umpristi+ naphambi kwezikhulu nayo yonke inhlangano emnyango wetende lokuhlangana, athi:  “Ubaba ufele ehlane,+ kodwa wayengekho phakathi kwenhlangano, okungukuthi, labo abazihlela bamelana noJehova enhlanganweni kaKhora,+ kodwa ufele isono+ sakhe; futhi akazange abe namadodana.  Kungani igama likababa kufanele lisuswe phakathi komndeni wakubo ngenxa yokuba engabanga nandodana?+ Sicela nisinike ifa phakathi kwabafowabo bakababa.”+  Kulokho uMose wethula udaba lwawo phambi kukaJehova.+  Khona-ke uJehova wakhuluma la mazwi kuMose:  “Amadodakazi kaZelofehadi akhuluma kahle. Kufanele nakanjani uwanike ifa phakathi kwabafowabo bakayise libe ngelawo, futhi kumelwe udlulisele ifa likayise kuwo.+  Futhi kufanele ukhulume nabantwana bakwa-Israyeli, uthi: ‘Uma kwenzeka umuntu efa engenandodana, khona-ke kumelwe nidlulisele ifa lakhe endodakazini yakhe.  Uma engenayo indodakazi, khona-ke ifa lakhe kumelwe nilinike abafowabo. 10  Uma engenabo abafowabo, khona-ke ifa lakhe kumelwe nilinike abafowabo bakayise. 11  Uma uyise engenabo abafowabo, khona-ke kumelwe ifa lakhe nilinike isihlobo sakhe segazi+ esiseduze kakhulu naye somndeni wakubo, sibe umnikazi walo. Kumelwe kusebenze njengesimiso ngesinqumo sokwahlulela kubantwana bakwa-Israyeli, njengoba nje uJehova emyalile uMose.’” 12  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose: “Khuphukela kule ntaba yase-Abharimi+ ubone izwe ngokuqinisekile engizolinika abantwana bakwa-Israyeli.+ 13  Lapho usulibonile, khona-ke uyobuthelwa kubantu bakini,+ yebo, wena, njengoba nje no-Aroni umfowenu abuthelwa kubo,+ 14  njengoba nina madoda nadlubulunda emyalweni wami ehlane laseZini ngesikhathi inhlangano ixabana nami,+ ngokuphathelene nokungingcwelisa+ ngasemanzini phambi kwamehlo ayo. Lawa ngamanzi aseMeriba+ eKadeshi+ ehlane laseZini.”+ 15  Khona-ke uMose wathi kuJehova: 16  “UJehova uNkulunkulu wemimoya+ yazo zonke izinhlobo zenyama+ makamise phezu kwenhlangano indoda+ 17  ezophuma phambi kwayo futhi ingene phambi kwayo nezoyikhipha futhi iyingenise,+ ukuze inhlangano kaJehova ingabi njengezimvu ezingenamalusi.”+ 18  Ngakho uJehova wathi kuMose: “Zithathele uJoshuwa indodana kaNuni, indoda okukuyo umoya,+ ubeke isandla sakho phezu kwakhe;+ 19  futhi kumelwe ummise phambi kuka-Eleyazare umpristi naphambi kwayo yonke inhlangano, ummise phambi kwamehlo ayo.+ 20  Kumelwe ubeke esinye sesithunzi sakho phezu kwakhe,+ ukuze yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli imlalele.+ 21  Uyokuma phambi kuka-Eleyazare umpristi, ambuzele+ ngesahlulelo se-Urimi+ phambi kukaJehova. Bayophuma ngomyalo wakhe bangene ngomyalo wakhe, yena nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli abakanye naye nayo yonke inhlangano.” 22  UMose wenza njengoba nje uJehova ayemyalile. Ngokuvumelana nalokho wamthatha uJoshuwa wammisa phambi kuka-Eleyazare+ umpristi naphambi kwayo yonke inhlangano 23  wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wammisa,+ njengoba nje uJehova ayekhulumile ngoMose.+

Imibhalo yaphansi