Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 26:1-65

26  Kwathi ngemva kwaleso sishayo+ uJehova waqhubeka wakhuluma la mazwi kuMose naku-Eleyazare indodana ka-Aroni umpristi:  “Balani yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, ngokwezindlu zoyise, bonke abaphuma impi kwa-Israyeli.”+  UMose no-Eleyazare+ umpristi bakhuluma nayo emathafeni awugwadule akwaMowabi+ ngaseJordani eJeriko,+ bathi:  “[Babaleni] kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, njengoba nje uJehova ebemyalile uMose.”+ Abantwana bakwa-Israyeli abaphuma ezweni laseGibhithe kwakuyilaba:  URubeni, izibulo+ lika-Israyeli; amadodana kaRubeni: KuHanoki+ umndeni wakwaHanoki; kuPhalu+ umndeni wakwaPhalu;  kuHezironi+ umndeni wakwaHezironi; kuKarmi+ umndeni wakwaKarmi.  Lena kwakuyimindeni yabakwaRubeni, ababhalisiwe kubo baba yizinkulungwane ezingamashumi amane nantathu namakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu.+  Indodana kaPhalu kwakungu-Eliyabe.  Amadodana ka-Eliyabe: UNemuweli noDathani no-Abhiramu. Lo Dathani+ no-Abhiramu+ babengababiziwe benhlangano, abahileleka ekulweni noMose no-Aroni enhlanganweni kaKhora,+ lapho behileleka ekulweni noJehova. 10  Khona-ke umhlaba wavula umlomo wawo wabagwinya.+ UKhora yena, wafa ngesikhathi kufa inhlangano lapho umlilo uqothula amadoda+ angamakhulu amabili namashumi amahlanu. Futhi aba yisibonakaliso.+ 11  Nokho, amadodana kaKhora awazange afe.+ 12  Amadodana kaSimeyoni+ ngemindeni yawo: KuNemuweli+ umndeni wakwaNemuweli; kuJamini+ umndeni wakwaJamini; kuJakini+ umndeni wakwaJakini; 13  kuZera umndeni wakwaZera; kuShawule+ umndeni wakwaShawule. 14  Lena kwakuyimindeni yabakwaSimeyoni: izinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu amabili.+ 15  Amadodana kaGadi+ ngemindeni yawo: KuZefoni umndeni wakwaZefoni; kuHagi umndeni wakwaHagi; kuShuni umndeni wakwaShuni; 16  ku-Ozini umndeni wakwa-Ozini; ku-Erayi umndeni wakwa-Erayi; 17  ku-Arodi umndeni wakwa-Arodi; ku-Areli+ umndeni wakwa-Areli. 18  Lena kwakuyimindeni yamadodana kaGadi, yababhalisiweyo kuwo: izinkulungwane ezingamashumi amane namakhulu amahlanu.+ 19  Amadodana kaJuda+ kwakungo-Eri+ no-Onani.+ Nokho, u-Eri no-Onani bafela ezweni laseKhanani.+ 20  Amadodana kaJuda ngemindeni yawo kwakuyilawa: KuShela+ umndeni wakwaShela; kuPherezi+ umndeni wakwaPherezi; kuZera+ umndeni wakwaZera. 21  Amadodana kaPherezi kwakuyilawa: KuHezironi+ umndeni wakwaHezironi; kuHamule+ umndeni wakwaHamule; 22  Lena kwakuyimindeni yakwaJuda,+ yababhalisiwe kuyo: izinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nesithupha namakhulu amahlanu.+ 23  Amadodana ka-Isakare+ ngemindeni yawo kwakuyilawa: KuThola+ umndeni wakwaThola; kuPhuva umndeni wakwaPhuni; 24  kuJashubi umndeni wakwaJashubi; kuShimroni+ umndeni wakwaShimroni. 25  Lena kwakuyimindeni yakwa-Isakare, yababhalisiwe kuyo: izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nane namakhulu amathathu.+ 26  Amadodana kaZebhuloni+ ngemindeni yawo kwakuyilawa: kuSeredi umndeni wakwaSeredi; ku-Eloni umndeni wakwa-Eloni; kuJahaliyeli+ umndeni wakwaJahaliyeli. 27  Lena kwakuyimindeni yabakwaZebhuloni, yababhalisiwe kubo: izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha namakhulu amahlanu.+ 28  Amadodana kaJosefa+ ngemindeni yawo kwakungoManase no-Efrayimi.+ 29  Amadodana kaManase+ kwakuyilawa: KuMakiri+ umndeni wakwaMakiri. UMakiri waba uyise kaGileyadi.+ KuGileyadi umndeni wakwaGileyadi. 30  Yilawa amadodana kaGileyadi: Ku-Iyezeri+ umndeni wakwa-Iyezeri; kuHeleki umndeni wakwaHeleki; 31  ku-Asiriyeli umndeni wakwa-Asiriyeli; kuShekemi umndeni wakwaShekemi; 32  kuShemida+ umndeni wakwaShemida; kuHeferi+ umndeni wakwaHeferi. 33  UZelofehadi indodana kaHeferi akabanga nawo amadodana, kodwa waba namadodakazi,+ futhi amagama amadodakazi kaZelofehadi kwakungoMahila noNowa, uHogila, uMilka noTiriza.+ 34  Lena kwakuyimindeni yakwaManase, ababhalisiwe kuyo babeyizinkulungwane ezingamashumi amahlanu nambili namakhulu ayisikhombisa.+ 35  Lawa kwakungamadodana ka-Efrayimi+ ngemindeni yawo: KuShuthela+ umndeni wakwaShuthela; kuBekeri umndeni wakwaBekeri; kuThahani+ umndeni wakwaThahani. 36  Lawa kwakungamadodana kaShuthela: Ku-Eranu umndeni wakwa-Eranu. 37  Lena kwakuyimindeni yamadodana ka-Efrayimi,+ yababhalisiweyo kuyo: izinkulungwane ezingamashumi amathathu nambili namakhulu amahlanu. Lawa kwakungamadodana kaJosefa ngemindeni yawo.+ 38  Amadodana kaBhenjamini+ ngemindeni yawo kwakuyilawa: KuBhela+ umndeni wakwaBhela; ku-Ashibheli+ umndeni wakwa-Ashibheli; ku-Ahiramu umndeni wakwa-Ahiramu; 39  kuShefufamu umndeni wakwaShufamu; kuHufamu+ umndeni wakwaHufamu. 40  Amadodana kaBhela kwaba ngo-Arida noNahamani:+ Ku-Arida umndeni wakwa-Arida; kuNahamani umndeni wakwaNahamani. 41  Lawa kwakungamadodana kaBhenjamini+ ngemindeni yawo, ababhalisiwe kuyo babeyizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu ayisithupha.+ 42  Lawa kwakungamadodana kaDani+ ngemindeni yawo: KuShuhamu umndeni wakwaShuhamu. Lena kwakuyimindeni yakwaDani+ ngemindeni yawo. 43  Yonke imindeni yamaShuhamu, yababhalisiwe kuyo, yayiyizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nane namakhulu amane.+ 44  Amadodana ka-Asheri+ ngemindeni yawo kwakuyilawa: Ku-Imna+ umndeni wakwa-Imna; ku-Ishivi+ umndeni wakwa-Ishivi; kuBheriya umndeni wakwaBheriya; 45  emadodaneni kaBheriya: KuHebhere umndeni wakwaHebhere; kuMalikhiyeli+ umndeni wakwaMalikhiyeli. 46  Igama lendodakazi ka-Asheri kwakunguSera.+ 47  Lena kwakuyimindeni yamadodana ka-Asheri,+ yababhalisiwe kuyo: izinkulungwane ezingamashumi amahlanu nantathu namakhulu amane.+ 48  Amadodana kaNafetali+ ngemindeni yawo kwakuyilawa: KuJahaziyeli+ umndeni wakwaJahaziyeli; kuGuni+ umndeni wakwaGuni; 49  kuJezeri+ umndeni wakwaJezeri; kuShilemi+ umndeni wakwaShilemi. 50  Lena kwakuyimindeni kaNafetali+ ngemindeni yawo, ababhalisiwe kuyo babeyizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu amane.+ 51  Laba kwakungababhalisiwe kubantwana bakwa-Israyeli: izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nanye namakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu.+ 52  Ngemva kwalokho uJehova wakhuluma noMose, wathi: 53  “Yilaba izwe okufanele lihlukaniselwe bona ukuze libe yifa ngokwesibalo sala magama.+ 54  Kufanele wandise ifa lomuntu kuye ngobukhulu besibalo, futhi unciphise ifa lomuntu kuye ngobumbalwa.+ Ifa lalowo nalowo kufanele linikezwe ngokulingana nababhalisiwe bakhe. 55  Izwe kufanele lihlukaniswe ngenkatho+ kuphela. Kufanele bathole ifa ngokwamagama ezizwe zoyise. 56  Ifa lomuntu kufanele lihlukaniswe phakathi kwabaningi nabambalwa ngokunquma kwenkatho.” 57  Manje yilaba ababebhalisiwe kumaLevi+ ngemindeni yawo: KuGereshoni+ umndeni wakwaGereshoni; kuKohati+ umndeni wakwaKohati; kuMerari+ umndeni wakwaMerari. 58  Yilena imindeni yamaLevi: umndeni wakwaLibini,+ umndeni wakwaHebroni,+ umndeni wakwaMaheli,+ umndeni wakwaMushi,+ umndeni wakwaKhora.+ UKohati+ wazala u-Amramu.+ 59  Igama lomka-Amramu kwakunguJokebedi,+ indodakazi kaLevi, umkakhe ayizalela uLevi eGibhithe. Ngokuhamba kwesikhathi wazalela u-Amramu o-Aroni noMose noMiriyamu udadewabo.+ 60  Khona-ke u-Aroni wazalelwa uNadabi no-Abhihu,+ u-Eleyazare no-Itamari.+ 61  Kodwa oNadabi no-Abhihu bafa ngenxa yokuletha umlilo ongekho emthethweni phambi kukaJehova.+ 62  Ababhalisiwe kubo baba izinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu, bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga ubudala kuya phezulu.+ Ngoba ababhaliswanga phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli,+ ngoba alikho ifa okwakufanele banikezwe lona phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.+ 63  Yilaba ababhaliswa nguMose no-Eleyazare umpristi lapho bebhalisa abantwana bakwa-Israyeli emathafeni awugwadule akwaMowabi ngaseJordani eJeriko.+ 64  Kodwa phakathi kwalaba akubanga namuntu owayekhona kulabo ababhaliswa uMose no-Aroni umpristi lapho bebhalisa abantwana bakwa-Israyeli ehlane laseSinayi.+ 65  Ngoba uJehova wayethé ngabo: “Nakanjani bayofela ehlane.”+ Ngakho kwakungasalanga muntu kubo ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune noJoshuwa indodana kaNuni.+

Imibhalo yaphansi