Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Numeri 23:1-30

23  Khona-ke uBhalami wathi kuBhalaki: “Ngakhele ama-altare ayisikhombisa kule ndawo+ futhi ungilungisele kuyo le ndawo izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa.”  Masinyane uBhalaki wenza njengoba nje uBhalami ayekhulumile. Ngemva kwalokho uBhalaki noBhalami banikela ngenkunzi nangenqama e-altare ngalinye.+  UBhalami waqhubeka wathi kuBhalaki: “Yima ngasemnikelweni wakho wokushiswa,+ ungidedele ngihambe. Mhlawumbe uJehova uzothintana nami futhi angihlangabeze.+ Uma kuba njalo noma yini azongibonisa yona, ngokuqinisekile ngizokutshela yona.” Ngakho waya egqumeni elingenalutho.  Lapho uNkulunkulu ethintana noBhalami,+ wathi kuYe: “Ngihlelé ama-altare ayisikhombisa ngezinhlu, ngabe senginikela ngenkunzi nangenqama e-altare ngalinye.”+  Ngalokho uJehova wabeka izwi emlonyeni kaBhalami+ wathi: “Buyela kuBhalaki, futhi nakhu ozokusho.”+  Ngakho wabuyela kuye, futhi bheka! yena nazo zonke izikhulu zakwaMowabi babemi ngasemnikelweni wakhe wokushiswa.  Khona-ke waqala isaga+ sakhe wathi: “Kusukela e-Aramu+ uBhalaki inkosi yakwaMowabi wazama ukungiqondisa,Kusukela ezintabeni zasempumalanga:‘Woza, ngiqalekisele uJakobe.Yebo, woza, mlahle u-Israyeli.’+   Ngingabaqalekisa kanjani labo uNkulunkulu angabaqalekisanga?+Futhi ngingabalahla kanjani labo uJehova angabalahlanga?+   Ngoba ngibabona ngiphezu kwamadwala,Ngibabona ngisemagqumeni.Balokhu behleli ematabernakele bebodwa lapho njengesizwe,+Futhi abazibali kanye nezinye izizwe.+ 10  Ubani oye wabala izinhlayiya zothuli lukaJakobe,+Futhi ubani obale ingxenye yesine ka-Israyeli?Umphefumulo wami mawufe ukufa kwabaqotho,+Futhi ukuphela kwami kamuva makube njengokwabo.”+ 11  UBhalaki wathi kuBhalami: “Yini le ongenze yona? Ngikuthathele ukuba uzoqalekisa izitha zami, kodwa manje uye wazibusisa nokuzibusisa.”+ 12  Yena waphendula wathi: “Akukhona yini noma yikuphi uJehova akubeka emlonyeni wami okufanele nginakekele ukuba ngikukhulume?”+ 13  Khona-ke uBhalaki wathi kuye: “Ngicela siye kwenye indawo ozokwazi ukubabona ukuyo. Uzobona+ umkhawulo wabo kuphela, ngeke ubabone bonke. Ungiqalekisele bona ulapho.”+ 14  Ngakho wamthatha wamyisa ensimini kaZofimu, esiqongweni sePhisiga,+ wayesemakhela ama-altare ayisikhombisa futhi wanikela ngenkunzi nenqama e-altare ngalinye.+ 15  Ngemva kwalokho wathi kuBhalaki: “Yima lapha ngasemnikelweni wakho wokushiswa, kepha mina, mangithintane naye laphaya.” 16  Ngemva kwalokho uJehova wathintana noBhalami futhi wabeka izwi emlonyeni wakhe wathi:+ “Buyela kuBhalaki,+ futhi nakhu ozokukhuluma.” 17  Ngakho wafika kuye, futhi bheka! wayemi ngasemnikelweni wakhe wokushiswa, izikhulu zakwaMowabi zikanye naye. Khona-ke uBhalaki wathi kuye: “UJehova ukhulumeni?” 18  Waqala isaga sakhe wathi:+ “Vuka, Bhalaki, ulalele.O ndodana kaZipori,+ nginike indlebe. 19  UNkulunkulu akayena umuntu ukuba aqambe amanga,+Futhi akayona indodana yomuntu ukuba azisole.+Ingabe ukushilo kodwa engayikukwenza,Futhi ingabe ukukhulumile kodwa engayikukufeza?+ 20  Bheka! Ngithathelwe ukuba ngibusise,Ngakho Yena ubusisile,+ futhi ngeke ngikuhlehlise.+ 21  Akazange abheke noma yimaphi amandla+ angaqondakaliyo ngokumelene noJakobe,Ayikho inkathazo ayibonile ngokumelene no-Israyeli.UJehova uNkulunkulu wakhe unaye,+Futhi ukubingelelwa kwenkosi ngenhlokomo kuphakathi kwakhe. 22  UNkulunkulu ubakhipha eGibhithe.+Ijubane elikhulu njengelenkunzi yasendle lingelakhe.+ 23  Ngoba akukho siphonso esibi ngokumelene noJakobe,+Nanoma yikuphi ukubhula ngokumelene no-Israyeli.+Ngalesi sikhathi kungashiwo ngokuqondene noJakobe no-Israyeli ukuthi,‘Yeka lokho uNkulunkulu akufezile!’+ 24  Bheka, isizwe siyovuka njengengonyama,Futhi siyoziphakamisa njengengonyama.+Asiyikulala phansi size sidle inyamazane,Futhi siyophuza igazi lababuleweyo.”+ 25  UBhalaki wathi kuBhalami: “Uma kuwukuthi awukwazi nhlobo ukumqalekisa, khona-ke akufanele neze umbusise.” 26  UBhalami yena waphendula wathi kuBhalaki: “Angikhulumanga yini kuwe, ngithi, ‘Konke uJehova azokukhuluma yilokho engizokwenza’?”+ 27  Khona-ke uBhalaki wathi kuBhalami: “O ngicela uze. Mangikuthathe ngikuyise kwenye futhi indawo. Mhlawumbe kuzoba okulungile emehlweni kaNkulunkulu weqiniso kangangokuba uzokwazi ngokuqinisekile ukungiqalekisela yena ulapho.”+ 28  Ngakho uBhalaki wathatha uBhalami wamyisa esiqongweni sePheyori, esibheke eJeshimoni.+ 29  Khona-ke uBhalami+ wathi kuBhalaki: “Ngakhele kule ndawo ama-altare ayisikhombisa futhi ungilungisele kule ndawo izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa.”+ 30  Ngakho uBhalaki wenza njengoba nje uBhalami ayeshilo, futhi wanikela ngenkunzi nangenqama e-altare ngalinye.+

Imibhalo yaphansi