Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 21:1-35

21  UmKhanani inkosi yase-Aradi,+ owayehlala eNegebhi,+ wezwa ukuthi u-Israyeli wayeze ngendlela yase-Atarimi, waqala ukulwa no-Israyeli futhi wathumba abanye kubo.  Ngenxa yalokho u-Israyeli wenza isithembiso kuJehova wathi:+ “Uma ungase usinikele nakanjani lesi sizwe esandleni sami, nami ngokuqinisekile ngizoyinikela ekubhujisweni imizi yaso.”+  Ngakho uJehova walilalela izwi lika-Israyeli wawanikela amaKhanani; ama-Israyeli awanikela wona nemizi yawo ekubhujisweni. Yingakho aqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iHorma.+  Lapho eqhubeka ehamba ukusuka eNtabeni yaseHori+ ngendlela yasoLwandle Olubomvu ukuze azungeze izwe lakwa-Edomi,+ umphefumulo wabantu waqala ukukhathala ngenxa yendlela.  Abantu babelokhu bekhuluma kabi ngoNkulunkulu+ noMose:+ “Nisikhuphuleleni nasikhipha eGibhithe ukuze sizofela ehlane?+ Ngoba akukho sinkwa namanzi,+ futhi umphefumulo wethu usuyasenyanya lesi sinkwa esidelelekile.”+  Ngakho uJehova wathumela izinyoka ezinesihlungu+ phakathi kwabantu, futhi zazilokhu zibaluma abantu, kangangokuba abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa.+  Ekugcineni abantu beza kuMose bathi: “Sonile,+ ngoba siye sakhuluma kabi ngoJehova nangawe. Sincengele kuJehova ukuba asuse lezi zinyoka kithi.”+ UMose wabancengela abantu.+  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Zenzele inyoka enjengomlilo uyibeke esigxotsheni sesibonakaliso. Kuyothi lapho noma ubani elunyiwe, ayibheke, kanjalo aqhubeke ephila.”+  Khona manjalo uMose wenza inyoka yethusi+ wayibeka esigxotsheni sesibonakaliso;+ kwakuthi lapho inyoka ilume umuntu wabe eseyigqolozela+ inyoka yethusi, khona-ke wayeqhubeka ephila.+ 10  Ngemva kwalokho abantwana bakwa-Israyeli basuka bakanisa e-Oboti.+ 11  Khona-ke basuka e-Oboti bakanisa e-Iye-abarimi,+ ehlane elingaphambi kukaMowabi, ngasempumalanga. 12  Ukusuka lapho bamisa amatende ngasesigodini sesifufula saseZeredi.+ 13  Ukusuka lapho bamisa amatende esifundeni sase-Arinoni,+ esisehlane elisukela emngceleni wama-Amori; ngoba i-Arinoni liwumngcele kaMowabi, phakathi kukaMowabi nama-Amori. 14  Yingakho encwadini yeziMpi ZikaJehova kuthiwa: “IVahebi eSufa nezigodi zezifufula zase-Arinoni, 15  nesizalo sezigodi zezifufula, esigobele endaweni yase-Ari+ futhi esincike emngceleni kaMowabi.” 16  Ngokulandelayo basuka lapho baqhubekela eBheri.+ Lona ngumthombo uJehova akhuluma ngawo kuMose wathi: “Butha abantu, ngibanike amanzi.”+ 17  Ngaleso sikhathi u-Israyeli wabe esehlabelela le ngoma:+“O mthombo, phethuka! Sabelani kuwo, nina bantu! 18  Umthombo, izikhulu ziwumbile. Izicukuthwane zabantu ziwugubhile,Ngobhoko lomyali,+ ngezindondolo zabo.” Khona-ke ukusuka ehlane baqhubekela eMathana. 19  Ukusuka eMathana baqhubekela eNahaliyeli, ukusuka eNahaliyeli baqhubekela eBhamoti.+ 20  Ukusuka eBhamoti baqhubekela esigodini esisehlane lakwaMowabi,+ esiqongweni sePhisiga,+ esiphume sengama ubuso beJeshimoni.+ 21  U-Israyeli wathumela izithunywa kuSihoni+ inkosi yama-Amori, wathi: 22  “Ngivumele ngidabule ezweni lakho. Ngeke siphambukele ensimini noma esivinini. Akukho mthombo esizophuza amanzi kuwo. Sizohamba ngomgwaqo wenkosi size sidabule endaweni yakho.”+ 23  USihoni akamvumelanga u-Israyeli ukuba adabule endaweni yakhe,+ kunalokho uSihoni wabutha bonke abantu bakhe waphuma ukuba ahlangabezane no-Israyeli ehlane, wafika eJahazi+ waqala ukulwa no-Israyeli. 24  Kulokho u-Israyeli wamshaya ngosiko lwenkemba+ walidla izwe lakhe+ njengefa kusukela e-Arinoni+ kwaze kwaba seJabhoki,+ eduze namadodana ka-Amoni; ngoba iJazeri+ liwumngcele wamadodana ka-Amoni.+ 25  Ngakho u-Israyeli wayithatha yonke le mizi, futhi u-Israyeli waqala ukuhlala kuyo yonke imizi yama-Amori+ eHeshibhoni+ nakuyo yonke imizana engaphansi kwalo. 26  Ngoba iHeshibhoni lalingumuzi kaSihoni.+ Wayeyinkosi yama-Amori,+ futhi nguye owalwa nenkosi yakwaMowabi ngaphambili wathatha lonke izwe layo esandleni sayo kuze kufike e-Arinoni.+ 27  Yingakho abahayi bezinkondlo zokubhinqa babethi: “Woza eHeshibhoni.Umuzi kaSihoni mawakhiwe futhi umiswe uqine. 28  Ngoba kuphumé umlilo eHeshibhoni,+ ilangabi emzaneni kaSihoni.Udlé i-Ari+ lakwaMowabi, abanikazi bezindawo eziphakeme zase-Arinoni. 29  Maye kuwe, Mowabi! Niyoshabalala ngokuqinisekile, bantu bakaKemoshi!+Ngokuqinisekile uyonikela amadodana akhe njengabaphunyukileyo namadodakazi akhe asekuthunjweni enkosini yama-Amori, uSihoni. 30  Ngakho masibacibisheleni.IHeshibhoni ngokuqinisekile liyoshabalala kuze kube seDiboni.+Nabesifazane kuze kube seNofa, amadoda kuze kube seMedeba.”+ 31  U-Israyeli waqala ukuhlala ezweni lama-Amori.+ 32  Khona-ke uMose wathumela abathile ukuba bayohlola iJazeri.+ Ngakho bayithumba imizana yalo engaphansi futhi bawaphuca ifa lawo ama-Amori ayelapho.+ 33  Ngemva kwalokho baphenduka bakhuphuka ngendlela yaseBhashani.+ U-Ogi+ inkosi yaseBhashani waphuma ukuba abahlangabeze, yena nabo bonke abantu bakhe, empini yase-Edireyi.+ 34  UJehova manje wathi kuMose: “Ungamesabi,+ ngoba ngokuqinisekile ngizomnikela esandleni sakho yena nabo bonke abantu bakhe nezwe lakhe;+ kumelwe wenze kuye njengoba nje wenzile kuSihoni, inkosi yama-Amori, owayehlala eHeshibhoni.”+ 35  Ngakho bambulala yena namadodana akhe nabo bonke abantu bakhe, kwaze kwangasala noyedwa osindileyo kuye;+ balidla izwe lakhe njengefa.+

Imibhalo yaphansi