Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 20:1-29

20  Abantwana bakwa-Israyeli, yonke inhlangano, bafika ehlane laseZini+ ngenyanga yokuqala, abantu bahlala eKadeshi.+ Yilapho uMiriyamu+ afela khona futhi yilapho angcwatshwa khona.  Manje kwakungekho manzi ayengasetshenziswa inhlangano,+ ngakho yaqala ukubuthana yamelana noMose no-Aroni.+  Abantu baxabana+ noMose bethi: “Ukube saphangalala ngesikhathi kuphangalala abafowethu phambi kukaJehova!+  Nililetheleni ibandla likaJehova kuleli hlane ukuba sifele khona thina nezilwane zethu ezithwalayo?+  Futhi nisenyuseleni nasikhipha eGibhithe ukuze nisilethe kule ndawo embi?+ Akuyona indawo yembewu namakhiwane nemivini namahalananda,+ futhi awekho namanzi okuphuza.”  Khona-ke uMose no-Aroni baphuma phambi kwebandla baya emnyango wetende lokuhlangana bawa ngobuso babo,+ inkazimulo kaJehova yaqala ukubonakala kubo.+  Khona-ke uJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Thatha induku+ ubizele inhlangano ndawonye, wena no-Aroni umfowenu, nikhulume nedwala phambi kwamehlo ayo ukuba liwakhiphe impela amanzi alo; ubakhiphele amanzi edwaleni uphuzise inhlangano nezilwane zayo ezithwalayo.”+  Ngakho uMose wayithatha induku phambi kukaJehova,+ njengoba nje ayemyalile. 10  Ngemva kwalokho uMose no-Aroni babizela ibandla ndawonye phambi kwedwala, wayesethi kulo: “Yizwani manje, nina zidlubulundi!+ Ingabe sizonikhiphela amanzi kuleli dwala?”+ 11  Ngalokho uMose waphakamisa isandla sakhe washaya idwala ngenduku yakhe kabili; kwaqala ukuphuma amanzi amaningi, inhlangano yaphuza kanye nezilwane zayo ezithwalayo.+ 12  Kamuva uJehova wathi kuMose no-Aroni: “Ngenxa yokuthi anizange nibonise ukholo kimi ukuba ningingcwelise+ phambi kwamehlo abantwana bakwa-Israyeli, ngakho-ke ngeke nilingenise leli bandla ezweni engiyolinika lona ngokuqinisekile.”+ 13  Lawa ngamanzi aseMeriba,+ ngoba abantwana bakwa-Israyeli baxabana noJehova, wangcweliswa phakathi kwabo. 14  Ngemva kwalokho uMose wathuma izithunywa beseKadeshi ukuba ziye enkosini yakwa-Edomi,+ wathi: “Yilokhu umfowenu u-Israyeli+ akushilo, ‘Wena ngokwakho uyabazi bonke ubunzima obusificile.+ 15  Obaba behlela eGibhithe+ futhi saqhubeka sihlala eGibhithe izinsuku eziningi;+ abaseGibhithe baqala ukwenza okulimazayo kithi nakobaba.+ 16  Ekugcineni sakhala kuJehova+ walizwa izwi lethu, wathumela ingelosi+ wasikhipha eGibhithe; manje silapha eKadeshi, umuzi osemkhawulweni wendawo yakho. 17  Sicela usivumele sidabule ezweni lakho. Ngeke sidabule ensimini noma esivinini, futhi ngeke siwaphuze amanzi kunoma yimuphi umthombo. Sizohamba ngomgwaqo wenkosi.+ Ngeke siphambukele ngakwesokunene noma ngakwesobunxele,+ size sidlule endaweni yakho.’” 18  Nokho, u-Edomi wathi kuye: “Ungadabuli kimi, funa ngiphume nenkemba ngikuhlangabeze.” 19  Abantwana bakwa-Israyeli bona bathi kuye: “Sizohamba ngomgwaqo omkhulu; uma kwenzeka mina nemfuyo yami siphuza amanzi akho, ngokuqinisekile ngizokunika intengo yawo.+ Angifuni lutho ngaphandle kokudabula ngezinyawo zami.”+ 20  Noma kunjalo wathi: “Ungadabuli.”+ Kulokho u-Edomi+ waphuma ukuze ahlangabezane naye enabantu abaningi kakhulu nesandla esinamandla. 21  Ngakho u-Edomi wenqaba ukuvumela u-Israyeli ukuba adabule endaweni yakhe.+ Ngakho u-Israyeli wasuka kuye.+ 22  Abantwana bakwa-Israyeli, yonke inhlangano, basuka eKadeshi+ bafika eNtabeni yaseHori.+ 23  Khona-ke uJehova wathi kuMose no-Aroni eNtabeni yaseHori ngasemngceleni wezwe lakwa-Edomi: 24  “U-Aroni uyobuthelwa kubantu bakubo,+ ngoba ngeke angene ezweni ngokuqinisekile engizolinika abantwana bakwa-Israyeli, ngesizathu sokuthi nadlubulunda emyalweni wami ngokuphathelene namanzi aseMeriba.+ 25  Thatha u-Aroni no-Eleyazare indodana yakhe ukhuphukele nabo eNtabeni yaseHori. 26  Uhlubule u-Aroni izingubo zakhe,+ uzembathise u-Eleyazare+ indodana yakhe; u-Aroni uzobuthelwa lapho futhi kumelwe afele lapho.”+ 27  Ngakho uMose wenza njengoba nje uJehova ayemyalile; bakhuphuka iNtaba yaseHori phambi kwamehlo ayo yonke inhlangano. 28  Khona-ke uMose wahlubula u-Aroni izingubo zakhe wazembathisa u-Eleyazare indodana yakhe, ngemva kwalokho u-Aroni wafela lapho esiqongweni sentaba.+ UMose no-Eleyazare behla entabeni. 29  Yonke inhlangano yabona ukuthi u-Aroni wayesephangalele, futhi yonke indlu ka-Israyeli yamkhalela u-Aroni izinsuku ezingamashumi amathathu.+

Imibhalo yaphansi