Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 15:1-41

15  UJehova waqhubeka wathi kuMose:  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Lapho ekugcineni nifika ezweni lezindawo zenu zokuhlala, engininika lona,+  kumelwe ninikele umnikelo oya kuJehova owenziwa ngomlilo,+ umnikelo wokushiswa+ noma umhlatshelo wokufeza isithembiso esikhethekile noma ngokuzithandela+ noma phakathi nemikhosi yenu yezinkathi ezithile,+ ukuze nenzele uJehova iphunga elizolisayo,+ umnikelo ovela emhlambini wezinkomo noma wezimvu nezimbuzi;  lowo oletha umnikelo wakhe kumelwe futhi alethe kuJehova umhlatshelo wokusanhlamvu kafulawa ocolekileyo,+ okweshumi kwe-efa, oswakanyiswe ngokwesine kwehini lamafutha.  Futhi kufanele unikele ngewayini njengomnikelo wokuphuzwayo,+ okwesine kwehini, kanye nomnikelo wokushiswa noma ngomhlatshelo wewundlu ngalinye leduna.  Noma uma kuyinqama kufanele unikele umnikelo wokusanhlamvu izingxenye ezimbili zokweshumi zikafulawa ocolekileyo, oswakanyiswe ngengxenye yesithathu yehini lamafutha.  Futhi kufanele ulethe iwayini njengomnikelo wokuphuzwayo, ingxenye yesithathu yehini, njengephunga elizolisayo kuJehova.  “‘Kodwa uma kwenzeka unikela ngeduna lomhlambi wezinkomo njengomnikelo wokushiswa+ noma njengomhlatshelo wokufeza isithembiso esikhethekile+ noma imihlatshelo yenhlanganyelo kuJehova,+  umuntu kumelwe futhi alethe kanye nalelo duna lomhlambi wezinkomo umnikelo wokusanhlamvu,+ izingxenye ezintathu zokweshumi kukafulawa ocolekileyo, oswakanyiswe ngengxenye yehini lamafutha. 10  Kufanele ulethe iwayini njengomnikelo wokuphuzwayo,+ ingxenye yehini, njengomnikelo owenziwe ngomlilo, wephunga elizolisayo kuJehova. 11  Yile ndlela okufanele kwenziwe ngayo ngenkunzi ngayinye noma ngenqama ngayinye noma ngenhloko ngayinye phakathi kwamawundlu angamaduna noma phakathi kwezimbuzi. 12  Kungakhathaliseki ukuthi siyini isibalo eningase nisinikele, yile ndlela okufanele nenze ngayo kokunye nokunye kwako ngokuvumelana nesibalo sako. 13  Wonke umuntu ongowokuzalwa kufanele anikele lezi zinto ngale ndlela lapho eletha umnikelo owenziwa ngomlilo, wephunga elizolisayo kuJehova.+ 14  “‘Futhi uma kwenzeka kugogobala kini umfokazi noma umuntu ophakathi kwenu izizukulwane ngezizukulwane zenu, kumelwe anikele umnikelo owenziwa ngomlilo, wephunga elizolisayo kuJehova, indlela nina okufanele nenze ngayo, yindlela naye okufanele enze ngayo.+ 15  Nina eningabebandla nomfokazi ogogobele niyoba nesimiso esisodwa.+ Kuyoba yisimiso kuze kube nini nanini ezizukulwaneni zenu. Umfokazi kufanele abe njengani phambi kukaJehova.+ 16  Kufanele kube khona umthetho owodwa nesinqumo sokwahlulela esisodwa kini nakumfokazi ogogobele kini.’”+ 17  UJehova waqhubeka wathi kuMose: 18  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Ekufikeni kwenu ezweni enginiyisa kulo,+ 19  kumelwe kuthi lapho nidla noma yisiphi isinkwa sezwe,+ nenze umnikelo kuJehova. 20  Kufanele nenze umnikelo wolibo+ lomgqakazo wenu ube ngamaqebelengwane amise okwesongo. Kufanele niwunikele ngendlela yomnikelo wesibuya. 21  Olunye lolibo lomgqakazo wenu kufanele nilunikele njengomnikelo oya kuJehova kuzo zonke izizukulwane zenu. 22  “‘Manje uma kwenzeka nenza iphutha ningayenzi yonke le miyalo+ uJehova ayikhulumile kuMose, 23  konke lokho uJehova aniyala ngakho ngoMose kusukela osukwini uJehova ayala ngalo kuqhubeke ezizukulwaneni ngezizukulwane zenu, 24  khona-ke kumelwe kuthi uma kuye kwenziwa kude namehlo enhlangano ngephutha, yonke inhlangano inikele ngethole leduna njengomnikelo wokushiswa oyiphunga elizolisayo kuJehova, nomnikelo walo wokusanhlamvu nomnikelo walo wokuphuzwayo ngokwenqubo evamile,+ nangezinyane elilodwa lembuzi njengomnikelo wesono.+ 25  Futhi umpristi kumelwe ayenzele isihlawulelo+ yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli, ithethelelwe; ngoba kwakuyiphutha,+ futhi yona, yaletha njengomnikelo wayo umnikelo owenziwa ngomlilo oya kuJehova nomnikelo wayo wesono phambi kukaJehova ngenxa yephutha layo. 26  Iyothethelelwa+ yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli nomfokazi ogogobele phakathi kwayo, ngoba kwaba yiphutha labo bonke abantu. 27  “‘Futhi uma noma yimuphi umphefumulo wona ngephutha,+ khona-ke kumelwe ulethe imbuzi yensikazi esonyakeni wayo wokuqala njengomnikelo wesono.+ 28  Umpristi kumelwe awenzele isihlawulelo umphefumulo owenze iphutha ngokwenza isono ungahlosile phambi kukaJehova, ukuze awenzele isihlawulelo, uthethelelwe.+ 29  Ngokuphathelene nowokuzalwa phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli nomfokazi ogogobele phakathi kwabo, kufanele kube nomthetho owodwa kini ngokuphathelene nokwenza okuthile ungahlosile.+ 30  “‘Kodwa umphefumulo owenza okuthile ngamabomu,+ kungakhathaliseki ukuthi ungowokuzalwa noma ungumfokazi, uthuke uJehova,+ esimweni esinjalo lowo mphefumulo kumelwe unqunywe phakathi kwabantu bakubo.+ 31  Ngoba yizwi likaJehova lelo oye walidelela+ futhi ngumyalo wakhe owuphulile,+ lowo mphefumulo kumelwe unqunywe nakanjani.+ Isiphambeko sawo siphezu kwawo.’”+ 32  Ngesikhathi abantwana bakwa-Israyeli besehlane, bake bathola umuntu etheza ngosuku lwesabatha.+ 33  Khona-ke labo abamthola etheza bamletha kuMose no-Aroni nakuyo yonke inhlangano. 34  Ngakho bamvalela,+ ngoba kwakungakashiwo ngokucacile ukuthi yini okwakufanele yenziwe kuye. 35  Ngokuhamba kwesikhathi uJehova wathi kuMose: “Lo muntu kufanele abulawe nakanjani,+ inhlangano yonke imkhande ngamatshe ngaphandle kwekamu.”+ 36  Ngakho inhlangano yonke yamkhiphela ngaphandle kwekamu futhi yamkhanda ngamatshe wafa, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 37  UJehova waqhubeka esho lokhu kuMose: 38  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, ubatshele ukuthi kumelwe bazenzele insephe emiphethweni yezingubo zabo kuzo zonke izizukulwane zabo, futhi kumelwe bafake intambo eluhlaza okwesibhakabhaka phezu komphetho wengubo onensephe,+ 39  ‘Uyoba umphetho onensephe kini, niwubone futhi nikhumbule yonke imiyalo+ kaJehova niyenze, futhi akumelwe nihambe nilandela izinhliziyo zenu namehlo enu,+ enikulandelayo ekuziphatheni okubi kobulili.+ 40  Injongo yalokhu iwukuba nikhumbule futhi ngokuqinisekile niyenze yonke imiyalo yami kanjalo nibe ngcwele ngempela kuNkulunkulu wenu.+ 41  NginguJehova uNkulunkulu wenu, onikhiphé ezweni laseGibhithe ukuze ngibe nguNkulunkulu wenu.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu.’”+

Imibhalo yaphansi