Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Numeri 14:1-45

14  Khona-ke yonke inhlangano yaphakamisa izwi layo, futhi abantu baqhubeka bezwakalisa izwi labo, bekhala+ bonke lobo busuku.  Bonke abantwana bakwa-Israyeli baqala ukububula ngoMose no-Aroni,+ futhi yonke inhlangano yaqala ukukhuluma la mazwi kubo: “Ukube sasifele ezweni laseGibhithe, noma sasifele kuleli hlane!  Futhi uJehova usilethelani kuleli zwe ukuba siwe ngenkemba?+ Omkethu nabancane bethu bayoba impango.+ Akungcono yini ukuba sibuyele eGibhithe?”+  Baze bathi komunye nomunye: “Masibeke inhloko, sibuyele eGibhithe!”+  UMose no-Aroni bawa ngobuso+ phambi kwalo lonke ibandla lenhlangano yabantwana bakwa-Israyeli.  Futhi uJoshuwa indodana kaNuni+ noKalebi indodana kaJefune,+ ababekulabo abahlola izwe, baklebhula izingubo zabo,+  babe sebethi kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli: “Izwe esalidabula silihlola liyizwe elihle kakhulu impela.+  Uma uJehova ejabule ngathi,+ khona-ke ngokuqinisekile uyosingenisa kuleli zwe futhi asinike lona, izwe eligeleza ubisi noju.+  Kuphela ningadlubulundi kuJehova;+ futhi nina, ningabesabi abantu bezwe,+ ngoba bayisinkwa kithi. Isikhoselo sabo sisukile phezu kwabo,+ futhi uJehova unathi.+ Ningabesabi.”+ 10  Nokho, yonke inhlangano yakhuluma ngokubakhanda ngamatshe.+ Inkazimulo kaJehova yabonakala etendeni lokuhlangana kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli.+ 11  Ekugcineni uJehova wathi kuMose: “Kuyoze kube nini+ laba bantu bengangihloniphi,+ kuyoze kube nini bengabi nalukholo kimi naphezu kwazo zonke izibonakaliso engazenza phakathi kwabo?+ 12  Ngiyeke ngibashaye ngesifo esiwumshayabhuqe futhi ngibaxoshe, ngenze wena ube yisizwe esikhulu nesinamandla kunabo.”+ 13  Kodwa uMose wathi kuJehova: “Khona-ke abaseGibhithe nakanjani bayokuzwa ukuthi uye wahola lesi sizwe ngamandla akho wasikhuphula phakathi kwabo.+ 14  Futhi nakanjani bayoxoxa ngakho kwabakhileyo kuleli zwe. Bezwile ukuthi wena unguJehova ophakathi kwalesi sizwe,+ oye wabonakala ubuso nobuso.+ UnguJehova, futhi ifu lakho limi phezu kwaso, uhamba phambi kwaso usensikeni yefu emini nasensikeni yomlilo ebusuku.+ 15  Uma ungase usibulale lesi sizwe njengokungathi umuntu oyedwa,+ khona-ke izizwe ezizwile ngodumo lwakho ngokuqinisekile ziyothi, 16  ‘Ngenxa yokuthi uJehova wayehluleka ukungenisa lesi sizwe ezweni afunga ngalo kuso, wasibulala ehlane.’+ 17  Futhi manje, Jehova, siza, mawabe makhulu amandla akho,+ njengoba nje ukhulumile, wathi, 18  ‘UJehova, owephuza ukuthukuthela,+ onomusa wothando ochichimayo,+ oxolela isiphambeko neseqo,+ kodwa ongasoze akhulula ekujezisweni,+ oletha isijeziso ngenxa yesiphambeko soyise phezu kwabantwana, phezu kwesizukulwane sesithathu naphezu kwesizukulwane sesine.’+ 19  Siza uthethelele isiphambeko salesi sizwe, ngokuvumelana nobukhulu bomusa wakho wothando, nanjengoba nje uye wasixolela lesi sizwe kusukela eGibhithe kuqhubeke kuze kube manje.”+ 20  Khona-ke uJehova wathi: “Ngiyathethelela ngokuvumelana nezwi lakho.+ 21  Ngakolunye uhlangothi, kuphila kwami, wonke umhlaba uyogcwala inkazimulo kaJehova.+ 22  Kodwa wonke amadoda abebona inkazimulo+ yami nezibonakaliso+ zami engizenzile eGibhithe nasehlane kodwa nokho aqhubeka engivivinya+ lezi zikhathi eziyishumi, futhi angazange alilalele izwi lami,+ 23  awasoze alibona izwe engafunga ngalo koyise, yebo, wonke lawo angazange angihloniphe awasoze alibona.+ 24  Kepha inceku yami uKalebi,+ ngenxa yokuthi iye yaba nomoya ohlukile futhi yaqhubeka ingilandela ngokuphelele,+ ngizoyingenisa ngokuqinisekile ezweni eye yaya kulo, futhi inzalo yayo iyodla ifa lalo.+ 25  Ngesikhathi ama-Amaleki namaKhanani+ ehlezi ethafeni eliphansi, nina phendukani kusasa futhi nisuke niye ehlane ngendlela yasoLwandle Olubomvu.”+ 26  UJehova wakhuluma noMose no-Aroni, wathi: 27  “Kuyoze kube nini le nhlangano embi ilokhu ibubula ngami?+ Ngikuzwile ukububula abantwana bakwa-Israyeli ababubula ngakho ngami.+ 28  Yisho kubo uthi, ‘“Kuphila kwami,” kusho uJehova, “uma ngingeke ngenze kini ngaleyo ndlela kanye enikhulume ngayo ezindlebeni zami!+ 29  Izidumbu zenu ziyokuwa kuleli hlane,+ yebo bonke ababhalisiwe kini kuso sonke isibalo senu kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, nina eniye nabubula ngami.+ 30  Nina, ngeke ningene ezweni engiphakamise isandla sami+ [ngifunga] ukuhlala nani kulo, ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune noJoshuwa indodana kaNuni.+ 31  “‘“Futhi abancane benu enithé bayoba yimpango,+ laba nabo ngokuqinisekile ngiyobangenisa, impela bayolazi izwe enilalile.+ 32  Kodwa izidumbu zenu nina ziyokuwa kuleli hlane.+ 33  Amadodana enu ayoba abelusi ehlane+ iminyaka engamashumi amane, futhi kuyomelwe aphendule ngenxa yezenzo zenu zobufebe,+ zize ziphele izidumbu zenu ehlane.+ 34  Niyophendula ngenxa yeziphambeko zenu iminyaka engamashumi amane+ ngokwesibalo sezinsuku enahlola ngazo izwe, izinsuku ezingamashumi amane,+ usuku lube unyaka, usuku lube unyaka,+ njengoba kumelwe nazi ukuthi kusho ukuthini ukuhlukaniswa kwami nani.+ 35  “‘“Mina Jehova ngikhulumile uma lokhu kungekhona engizokwenza kuyo yonke le nhlangano embi,+ leyo eye yabuthana ndawonye ngokumelene nami: Izophelela kuleli hlane, futhi izofela khona.+ 36  Amadoda uMose awathuma ukuba ayohlola izwe, lawo athi lapho ebuya, aqala ukwenza inhlangano yonke ukuba ibubule ngaye, ngokuletha umbiko omubi ngezwe,+ 37  yebo, lawo madoda aletha umbiko omubi ngezwe ayokufa ngesishayo phambi kukaJehova.+ 38  Kodwa oJoshuwa indodana kaNuni noKalebi indodana kaJefune ngokuqinisekile bona bayoqhubeka bephila, kulawo madoda ahamba eyohlola izwe.”’”+ 39  Lapho uMose ekhuluma la mazwi kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, abantu balila kakhulu.+ 40  Ngaphezu kwalokho, bavuka ekuseni kakhulu bazama ukukhuphukela esiqongweni sentaba, bathi: “Yithi laba, sizokhuphukela endaweni uJehova akhulumé ngayo, ngoba sonile.”+ 41  Kodwa uMose wathi: “Kungani neqa umyalo kaJehova?+ Phela lokho ngeke kuphumelele. 42  Ningakhuphuki, ngoba uJehova akekho phakathi kwenu, ukuze ningahlulwa phambi kwezitha zenu.+ 43  Ngoba ngaphambi kwenu kukhona ama-Amaleki namaKhanani;+ futhi ngokuqinisekile nizokuwa ngenkemba, ngoba, ngesizathu sokuthi niye nayeka ukulandela uJehova, uJehova ngeke esaqhubeka enani.”+ 44  Nokho, bagabadela bakhuphukela esiqongweni sentaba,+ kodwa uMose akazange asuke phakathi kwekamu kanye nomphongolo wesivumelwano sikaJehova.+ 45  Khona-ke ama-Amaleki+ namaKhanani ayehlala kuleyo ntaba ehla abashaya futhi abahlakaza kwaze kwaba seHorma.+

Imibhalo yaphansi