Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 13:1-33

13  Manje uJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Thuma amadoda ahlole izwe laseKhanani, engilinika abantwana bakwa-Israyeli.+ Niyothuma indoda eyodwa esizweni ngasinye soyise, ngayinye eyisikhulu+ phakathi kwaso.”  Ngakho uMose wawathuma esuka ehlane lasePharanu+ ngomyalo kaJehova. Wonke lawo madoda ayeyizinhloko zabantwana bakwa-Israyeli.  Yilawa amagama awo: Esizweni sakwaRubeni, uShamuwa indodana kaZakuri;  esizweni sakwaSimeyoni, uShafati indodana kaHori;  esizweni sakwaJuda, uKalebi+ indodana kaJefune;  esizweni sakwa-Isakare, u-Igali indodana kaJosefa;  esizweni sakwa-Efrayimi, uHosheya+ indodana kaNuni;  esizweni sakwaBhenjamini, uPhaliti indodana kaRafu; 10  esizweni sakwaZebhuloni, uGadiyeli indodana kaSodi; 11  esizweni sakwaJosefa,+ wesizwe sakwaManase,+ uGadidi indodana kaSusi; 12  esizweni sakwaDani, u-Amiyeli indodana kaGemali; 13  esizweni sakwa-Asheri, uSethuru indodana kaMikayeli; 14  esizweni sakwaNafetali, uNahibi indodana kaVofisi; 15  esizweni sakwaGadi, uGewuweli indodana kaMaki. 16  Lawa ngamagama amadoda uMose awathuma ukuba ayohlola izwe. UMose wabiza uHosheya indodana kaNuni ngokuthi uJehoshuwa.+ 17  Lapho uMose ewathuma ukuba ayohlola izwe laseKhanani, wathi kuwo: “Khuphukani lapha niye eNegebhi,+ nikhuphukele esifundeni sezintaba.+ 18  Kumelwe nibone ukuthi izwe abahlala kulo linjani+ nabantu abahlala kulo, ukuthi banamandla noma babuthakathaka, bambalwa noma baningi; 19  nokuthi izwe abahlala kulo linjani, lihle noma libi, nokuthi imizi abahlala kuyo injani, iyizikaniso noma iyizinqaba; 20  nokuthi izwe linjani, livundile noma cha,+ ikhona yini imithi kulo noma cha. Zibonakaliseni ninesibindi+ futhi nithathe ezinye zezithelo zezwe.” Kwakuyizinsuku zolibo oluvuthiwe lwamagilebhisi.+ 21  Ngakho akhuphuka futhi alihlola izwe kusukela ehlane laseZini+ kwaze kwaba seRehobe+ ngasekungeneni kweHamati.+ 22  Lapho ekhuphukela eNegebhi,+ abe esefika eHebroni.+ Kwakukhona lapho u-Ahimani, uSheshayi noTalimayi,+ ababezalwa u-Anaki.+ IHebroni+ leli lalakhiwe eminyakeni eyisikhombisa ngaphambi kweZowani+ laseGibhithe. 23  Lapho efika esigodini sesifufula sase-Eshikoli,+ abe esenquma lapho ihlumela elalinehlukuzo elilodwa lamagilebhisi.+ Alithwala ngogodo lutshethwe ngamadoda amabili, aphatha futhi namahalananda+ namakhiwane. 24  Abiza leyo ndawo ngokuthi isigodi sesifufula sase-Eshikoli,+ ngenxa yehlukuzo abantwana bakwa-Israyeli abalinquma lapho. 25  Ekugcineni sekuphele izinsuku ezingamashumi+ amane abuya ekuhloleni izwe. 26  Ngakho ahamba afika kuMose no-Aroni nayo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ehlane lasePharanu, eKadeshi.+ Abuyisa izwi kubo nakuyo yonke inhlangano ebabonisa nezithelo zezwe. 27  Futhi ambikela athi: “Singenile ezweni osithume kulo, futhi ngempela ligeleza ubisi noju,+ nazi izithelo zalo.+ 28  Noma kunjalo, amaqiniso awukuthi abantu abahlala kuleliya zwe banamandla, futhi imizi enezivikelo eziqinile mikhulu kakhulu;+ futhi siboné nabazalwa u-Anaki lapho.+ 29  Ama-Amaleki+ ahlala ezweni laseNegebhi,+ amaHeti namaJebusi+ nama-Amori+ ahlala esifundeni sezintaba, amaKhanani+ ahlala ngasolwandle naseceleni kweJordani.” 30  Khona-ke uKalebi+ wazama ukuthulisela uMose abantu waqhubeka wathi: “Masikhuphukeni ngokuqondile, nakanjani sizolithatha libe ngelethu, ngoba ngokuqinisekile singalinqoba.”+ 31  Kodwa amadoda abekhuphuke naye athi: “Asikwazi ukukhuphuka siyomelana nalabo bantu, ngoba banamandla kunathi.”+ 32  Aqhubeka eletha umbiko omubi+ kubantwana bakwa-Israyeli ngezwe ayelihlolile, ethi: “Izwe, esiye salidabula silihlola, liyizwe elidla abakhileyo kulo; futhi bonke abantu esibabone kulo bangabantu abade ngokungavamile.+ 33  Sabona lapho namaNefili, amadodana ka-Anaki,+ avela kumaNefili; kangangokuthi emehlweni ethu saba njengezintethe, futhi saba njalo nasemehlweni awo.”+

Imibhalo yaphansi