Numeri 12:1-16

12  UMiriyamu no-Aroni bakhuluma kabi ngoMose ngenxa yomfazi ongumKushe ayemthathile, ngoba wayethathe umfazi ongumKushe.+  Futhi babelokhu bethi: “Ingabe uJehova ukhulume ngoMose kuphela? Akakhulumanga yini nangathi?”+ UJehova wayelalele.+  Futhi lo muntu uMose wayemnene+ ukubadlula kude bonke abantu ababesebusweni bomhlaba.  Khona-ke kungazelelwe uJehova wathi kuMose no-Aroni noMiriyamu: “Phumani, nobathathu, niye etendeni lokuhlangana.” Ngakho baphuma bobathathu.  Ngemva kwalokho uJehova wehla ngensika yefu+ wema emnyango wetende wayesebiza u-Aroni noMiriyamu. Kulokhu baphuma bobabili.  Waqhubeka wathi: “Ngicela nizwe amazwi ami. Uma kwakuba khona umprofethi kini ongokaJehova, ngangizazisa kuye embonweni.+ Ngangikhuluma naye ngephupho.+  Akunjalo ngenceku yami uMose!+ Uphathiswe yonke indlu yami.+  Ngikhuluma naye+ umlomo nomlomo, hhayi ngezimfumbe,+ kanjalo ngimbonisa; futhi ubona ukubonakala kukaJehova.+ Pho-ke, kungani nina ningesabanga ukukhuluma kabi ngenceku yami, ukukhuluma kabi ngoMose?”+  Intukuthelo kaJehova yabavuthela, wahamba. 10  Ifu lasuka phezu kwetende, futhi, bheka! uMiriyamu wayeshaywe ngochoko olumhlophe njengeqhwa.+ Khona-ke u-Aroni waphendukela kuMiriyamu, futhi bheka! wayeshaywe ngochoko.+ 11  Ngokushesha u-Aroni wathi kuMose: “Uxolo, nkosi yami! Siza, ungasibaleli kithi lesi sono esenze kuso ngobuwula futhi esisenzile!+ 12  Siza, ungamyeki aqhubeke enjengofileyo,+ onyama yakhe idlekile ngesikhathi sokuphuma kwakhe esibelethweni sikanina!” 13  UMose waqala ukukhala kuJehova, wathi: “O Nkulunkulu, siyacela! Sicela umphulukise!”+ 14  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Ukube uyise ubengamkhafulela+ ebusweni ngokuqondile, ubengeke yini alulazeke izinsuku eziyisikhombisa? Makahlaliswe yedwa+ izinsuku eziyisikhombisa ngaphandle kwekamu,+ futhi ngemva kwalokho amukelwe.”+ 15  Ngokuvumelana nalokho, uMiriyamu wahlaliswa yedwa ngaphandle kwekamu izinsuku eziyisikhombisa,+ futhi abantu abazange basuke waze wamukelwa uMiriyamu. 16  Ngemva kwalokho abantu basuka eHazeroti+ bamisa amatende ehlane lasePharanu.+

Imibhalo yaphansi