Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 11:1-35

11  Manje abantu baba njengabantu abanokuthile okubi kokukhononda ngakho ezindlebeni zikaJehova.+ Lapho uJehova ekuzwa, intukuthelo yakhe yavutha, futhi umlilo kaJehova wabavuthela, waqothula abanye emkhawulweni wekamu.+  Lapho abantu bekhala kuMose, wabe esenxusa uJehova,+ futhi umlilo wabohla.  Igama laleyo ndawo kwathiwa iThabehera,+ ngoba umlilo kaJehova wawubavuthele.  Isixuku esiyingxubevange+ esasiphakathi kwabo sezwakalisa ukulangazela kobugovu,+ abantwana bakwa-Israyeli nabo baqala ukukhala futhi bathi: “Ubani ozosinika inyama ukuba sidle?+  Yeka ukuthi sizikhumbula kanjani izinhlanzi esasizidla eGibhithe mahhala,+ amakhukhamba namakhabe namalikhi no-anyanisi nesweli!  Kodwa manje umphefumulo wethu womile. Amehlo ethu awaboni lutho ngaphandle kwaleli mana.”+  Imana+ lalinjengembewu yekhoriyenda,+ ukubukeka kwalo kwakunjengokubukeka kwenhlaka yebhedola.+  Abantu babesakazeka balibuthe+ baligaye ematsheni okugaya noma baligqule esigqulweni, futhi babelibilisa ezimbizeni+ zokupheka noma benze ngalo amaqebelengwane ayizindilinga, ukunambitheka kwalo kwakunjengokunambitheka kweqebelengwane elinandisiwe elinamafutha.+  Futhi lapho amazolo ehlela phezu kwekamu ebusuku, imana lalehlela phezu kwawo.+ 10  UMose wezwa abantu bekhala emikhayeni yabo, umuntu ngamunye emnyango wetende lakhe. Intukuthelo kaJehova yaqala ukuvutha kakhulu,+ futhi kwakukubi emehlweni kaMose.+ 11  Khona-ke uMose wathi kuJehova: “Kungani uye wabangela ububi encekwini yakho, futhi kungani ngingazange ngithole umusa emehlweni akho, ngokuba ubeke umthwalo waso sonke lesi sizwe phezu kwami?+ 12  Ingabe yimi owakhulelwa sonke lesi sizwe? Yimi yini osizele, ukuba uthi kimi, ‘Sithwale ngesifuba sakho,+ njengoba nje umzanyana wesilisa ethwala osancela,’+ usiyise enhlabathini owafunga ngayo kokhokho baso?+ 13  Ngingayithathaphi inyama yokunika sonke lesi sizwe? Ngoba silokhu sikhala kimi, sithi, ‘Sinike inyama, sidle!’ 14  Angikwazi ukuthwala sonke lesi sizwe ngokwami, ngoba siyesinda kakhulu kimi.+ 15  Ngakho, uma le kuyindlela owenza ngayo kimi, siza ungibulale ngokuphelele,+ uma kuwukuthi ngithole umusa emehlweni akho, ngingayiboni inhlekelele yami.” 16  UJehova yena wathi kuMose: “Ngibuthele amadoda angamashumi ayisikhombisa emadodeni amadala akwa-Israyeli,+ owaziyo ukuthi angamadoda amadala abantu nezikhulu zabo,+ uwayise etendeni lokuhlangana, ame lapho kanye nawe. 17  Kuzomelwe ngehle+ futhi ngikhulume nawe lapho;+ kuzomelwe ngithathe omunye umoya+ kophezu kwakho ngiwubeke phezu kwawo, akusize ekuthwaleni umthwalo wabantu ukuze ungawuthwali uwedwa nje kuphela.+ 18  Futhi kufanele uthi kubantu, ‘Zingcweliseleni usuku lwakusasa,+ njengoba ngokuqinisekile nizodla inyama, ngoba niye nakhala ezindlebeni zikaJehova,+ nithi: “Ubani ozosinika inyama ukuba sidle, ngoba kwakukuhle ngathi eGibhithe?”+ UJehova ngokuqinisekile uzoninika inyama, nizoyidla ngempela.+ 19  Nizoyidla, hhayi usuku olulodwa noma izinsuku ezimbili noma izinsuku ezinhlanu noma izinsuku eziyishumi noma izinsuku ezingamashumi amabili, 20  kodwa izinsuku eziyinyanga, ize iphume ngamakhala enu futhi ibe yinto enyanyekayo kini,+ ngenxa nje yokuthi niye namala uJehova, ophakathi kwenu, futhi niye nakhala phambi kwakhe nathi: “Siphumeleni eGibhithe?”’”+ 21  Khona-ke uMose wathi: “Abantu engiphakathi kwabo bangamadoda ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha+ ahamba ngezinyawo, nokho wena—wena uthé, ‘Ngizobanika inyama, futhi ngokuqinisekile bazoyidla izinsuku eziyinyanga’! 22  Ingabe bazohlatshelwa imihlambi yezimvu neyezinkomo, ukuze ibanele?+ Noma bazobanjelwa zonke izinhlanzi zolwandle, ukuze zibanele?” 23  Kulokho uJehova wathi kuMose: “Ingabe isandla sikaJehova sifinyeziwe?+ Manje uzobona ukuthi engikushilo kuzokwehlela yini noma cha.”+ 24  Ngemva kwalokho uMose waphuma wakhuluma nabantu amazwi kaJehova. Wabe esebutha amadoda angamashumi ayisikhombisa emadodeni amadala abantu wawamisa azungeza itende.+ 25  Khona-ke uJehova wehla ngefu+ wakhuluma naye+ futhi wathatha omunye umoya+ kowawuphezu kwakhe wawubeka phezu kwaleyo naleyo ndoda endala kwangamashumi ayisikhombisa. Futhi kwathi ngokushesha nje lapho umoya uhlala phezu kwawo, enza njengabaprofethi; kodwa awaphindanga futhi.+ 26  Manje kwakukhona amabili emadodeni ayesele ekamu. Igama lenye kwakungu-Elidadi, negama lenye kunguMedadi. Futhi umoya waqala ukuhlala phezu kwawo, njengoba ayephakathi kwalawo ayelotshwe phansi, kodwa engaphumanga ukuya etendeni. Ngakho enza njengabaprofethi ekamu. 27  Insizwa ethile yagijima yabikela uMose yathi: “O-Elidadi noMedadi benza njengabaprofethi ekamu!” 28  Khona-ke uJoshuwa indodana kaNuni, isikhonzi+ sikaMose kusukela ebunsizweni bakhe kuqhubeke, wasabela wathi: “Nkosi yami Mose, bavimbele!”+ 29  Nokho, uMose wathi kuye: “Ingabe unesikhwele ngami? Cha, ngifisa sengathi bonke abantu bakaJehova bebengabaprofethi, ngoba uJehova ubeyobeka umoya wakhe phezu kwabo!”+ 30  Kamuva uMose waya ekamu, yena namadoda amadala akwa-Israyeli. 31  Kwavuka umoya+ uvela kuJehova futhi waqhuba izigwaca zivela olwandle+ wazehlisela phezu kwekamu cishe uhambo losuku ngapha nohambo losuku ngapha, nxazonke zekamu, cishe izingalo ezimbili ngaphezu kobuso bomhlaba. 32  Khona-ke abantu basukuma lonke lolo suku nabo bonke ubusuku nalo lonke usuku olulandelayo futhi baqhubeka bebutha izigwaca. Owayeqoqe okuncane kunabo bonke wayebuthe amahomere+ ayishumi, futhi baqhubeka bezinekela zona endaweni ebanzi nxazonke zekamu. 33  Inyama yayisesemazinyweni abo,+ ingakahlafunwa lapho intukuthelo kaJehova ibavuthela+ abantu, futhi uJehova waqala ukubabulala abantu ngokuceka okukhulu kakhulu.+ 34  Igama laleyo ndawo labizwa ngokuthi iKibiroti-hathawa,+ ngoba yilapho bangcwaba khona abantu ababonisa ukunxanela kobugovu.+ 35  Ukusuka eKibiroti-hathawa abantu baya eHazeroti,+ futhi baqhubeka behleli eHazeroti isikhathi esithile.

Imibhalo yaphansi