Numeri 10:1-36

10  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Zenzele amacilongo+ amabili esiliva. Uzowenza abe ngumklamo okhandwe ngesando, futhi kumelwe ahlale elungele ukusetshenziselwa ukubiza+ inhlangano nokudiliza amakamu.  Kumelwe bawashaye womabili, yonke inhlangano igcine isivumelwano sayo sokuhlangana nawe emnyango wetende lokuhlangana.+  Uma beshaya elilodwa kuphela, izikhulu njengezinhloko zezinkulungwane zika-Israyeli yizo okumelwe zigcine isivumelwano sazo sokuhlangana nawe.+  “Kumelwe niwashaye nenze umsindo oshintshashintshayo, amakamu alabo abamise ngasempumalanga+ asuke.  Futhi kumelwe niwashaye nenze umsindo oshintshashintshayo ngokwesibili, amakamu alabo abamise ngaseningizimu+ asuke. Kufanele bawashaye benze umsindo oshintshashintshayo isikhathi ngasinye lapho elinye lawo lisuka.  “Lapho nibizela ibandla ndawonye, kufanele nishaye icilongo,+ kodwa akumelwe nenze umsindo oshintshashintshayo.  Futhi amadodana ka-Aroni, abapristi, kufanele ashaye amacilongo,+ ukusetshenziswa kwawo kumelwe kusebenze njengesimiso kini kuze kube nini nanini phakathi nezizukulwane zenu.  “Uma kwenzeka nihloma impi ezweni lakini niyokulwa nomcindezeli onikhathazayo,+ kumelwe futhi nihlabe umkhosi wempi ngala macilongo,+ futhi ngokuqinisekile niyokhunjulwa phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu nisindiswe ezitheni zenu.+ 10  “Ngosuku lokujabula+ kwenu nangezinkathi zenu zemikhosi+ nasekuqaleni kwezinyanga zenu,+ kumelwe nishaye amacilongo nishayele iminikelo yenu yokushiswa+ nemihlatshelo yenu yenhlanganyelo;+ ukusetshenziswa kwawo kumelwe kusebenze njengesikhumbuzo kini phambi kukaNkulunkulu wenu. NginguJehova uNkulunkulu wenu.”+ 11  Kwathi ngonyaka wesibili, ngenyanga yesibili, ngosuku lwamashumi amabili enyangeni,+ ifu lakhuphuka phezu kwetabernakele+ lobuFakazi. 12  Abakwa-Israyeli baqala ukusuka ngendlela yokumuka kwabo,+ basuka ehlane laseSinayi, ifu labe selihlala ehlane lasePharanu.+ 13  Baqala ukusuka ngokokuqala, ngokomyalo kaJehova ngoMose.+ 14  Ngakho isigaba sezizwe ezintathu sekamu labantwana bakwaJuda sasuka kuqala kunazo zonke ngamabutho aso,+ uNaheshoni+ indodana ka-Aminadaba wayengamele ibutho laso. 15  Owayengamele ibutho lesizwe sabantwana bakwa-Isakare kwakunguNethaneli+ indodana kaZuwari. 16  Owayengamele ibutho lesizwe sabantwana bakwaZebhuloni kwakungu-Eliyabe indodana kaHeloni.+ 17  Itabernakele lehliswa,+ amadodana kaGereshoni+ namadodana kaMerari+ njengabathwali betabernakele asuka. 18  Isigaba sezizwe ezintathu sekamu likaRubeni+ sasuka ngamabutho aso, u-Elizuri+ indodana kaShedewuri wayengamele ibutho laso. 19  Owayengamele ibutho lesizwe sabantwana bakwaSimeyoni+ kwakunguShelumiyeli+ indodana kaZurishadayi. 20  Owayengamele ibutho lesizwe sabantwana bakwaGadi kwakungu-Eliyasafa+ indodana kaDehuweli. 21  AmaKohati njengabathwali bendlu engcwele+ asuka, njengoba kwakumelwe abe eselimisile itabernakele ngesikhathi sokufika kwawo. 22  Isigaba sezizwe ezintathu sekamu labantwana bakwa-Efrayimi+ sasuka ngamabutho aso, u-Elishama+ indodana ka-Amihudi engamele ibutho laso. 23  Owayengamele ibutho lesizwe sabantwana bakwaManase+ kwakunguGamaliyeli+ indodana kaPhedazuri. 24  Owayengamele ibutho lesizwe sabantwana bakwaBhenjamini+ kwakungu-Abhidani+ indodana kaGidiyoni. 25  Isigaba sezizwe ezintathu sekamu labantwana bakwaDani+ sasuka njengesakha ibutho labaqaphi elisemuva+ lawo wonke amakamu ngamabutho awo, ngu-Ahiyezeri+ indodana ka-Amishadayi owayengamele ibutho laso. 26  Owayengamele ibutho lesizwe sabantwana bakwa-Asheri+ kwakunguPhagiyeli+ indodana ka-Okirani. 27  Owayengamele ibutho lesizwe sabantwana bakwaNafetali+ kwakungu-Ahira+ indodana ka-Enani. 28  Kwakungale ndlela ukumuka kwabantwana bakwa-Israyeli ngamabutho abo lapho besuka.+ 29  Khona-ke uMose wathi kuHobabi indodana kaRehuweli+ umMidiyani, umukhwe kaMose: “Siyasuka siya endaweni uJehova athi ngayo, ‘Ngiyoninika yona.’+ Woza sihambe nawe, futhi ngokuqinisekile siyokwenza okuhle kuwe,+ ngoba uJehova ukhulume okuhle ngo-Israyeli.”+ 30  Kodwa wathi kuye: “Angiyikuhamba nani, kodwa ngizoya ezweni lakithi+ nasezihlotsheni zami.” 31  Kulokhu wathi kuye: “Siza, ungasishiyi, ngoba ngenxa yokuthi ukwazi kahle lapho singase sikanise khona ehlane, kumelwe usebenze njengamehlo kithi. 32  Kuyothi uma uza futhi uhamba nathi,+ yebo, kuyothi noma yibuphi ubuhle uJehova ayobenza ngathi, nathi senze okuhle kuwe.” 33  Ngakho bahamba basuka entabeni kaJehova+ uhambo lwezinsuku ezintathu, umphongolo wesivumelwano sikaJehova+ wawuhamba phambi kwabo uhambo lwezinsuku ezintathu ukuze ubafunele indawo yokuphumula.+ 34  Futhi ifu likaJehova+ laliphezu kwabo emini ekusukeni kwabo esikanisweni. 35  Kwakuthi lapho uMphongolo usuka, uMose athi: “O Jehova, vuka, futhi mazihlakazeke izitha zakho;+ mababaleke phambi kwakho labo abanenzondo enkulu ngawe.”+ 36  Futhi lapho uhlala, wayethi: “O Jehova, buya emashumini ezinkulungwane zezinkulungwane zakwa-Israyeli.”+

Imibhalo yaphansi