Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 1:1-54

1  Futhi uJehova wakhuluma noMose ehlane laseSinayi,+ etendeni lokuhlangana,+ ngosuku lokuqala lwenyanga yesibili, ngonyaka wesibili wokuphuma kwabo ezweni laseGibhithe,+ wathi:  “Balani+ yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ngokwemindeni yabo, ngokwezindlu zoyise, ngokwesibalo samagama, bonke abesilisa, ikhanda nekhanda kubo,  kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu,+ bonke abaphuma impi kwa-Israyeli.+ Kufanele nibabhalise ngokwamabutho abo, wena no-Aroni.  “Futhi kufanele kube khona amadoda athile kanye nani, indoda eyodwa esizweni ngasinye; ngayinye iyinhloko yezindlu zoyise.+  Yilawa amagama amadoda ayokuma nani: KwaRubeni,+ u-Elizuri+ indodana kaShedewuri;  kwaSimeyoni,+ uShelumiyeli+ indodana kaZurishadayi;  kwaJuda,+ uNaheshoni+ indodana ka-Aminadaba;  kwa-Isakare,+ uNethaneli+ indodana kaZuwari;  kwaZebhuloni,+ u-Eliyabe+ indodana kaHeloni; 10  emadodaneni kaJosefa:+ kwa-Efrayimi,+ u-Elishama indodana ka-Amihudi; kwaManase,+ uGamaliyeli indodana kaPhedazuri; 11  kwaBhenjamini,+ u-Abhidani+ indodana kaGidiyoni; 12  kwaDani,+ u-Ahiyezeri+ indodana ka-Amishadayi; 13  kwa-Asheri,+ uPhagiyeli+ indodana ka-Okirani; 14  kwaGadi,+ u-Eliyasafa+ indodana kaDehuweli;+ 15  kwaNafetali,+ u-Ahira+ indodana ka-Ena-ni.  16  Yilaba ababiziweyo benhlangano, izikhulu+ zezizwe zoyise. Bayizinhloko zezinkulungwane zakwa-Israyeli.”+ 17  Ngakho uMose no-Aroni bawathatha la madoda ayeshiwo ngamagama. 18  Babutha yonke inhlangano ngosuku lokuqala lwenyanga yesibili, ukuze kuvunywe uzalo lwayo+ ngokuqondene nemindeni yayo ezindlini zoyise, ngokwesibalo samagama, kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu,+ ikhanda nekhanda kubo, 19  njengoba nje uJehova ayemyalile uMose; wababhalisa-ke+ ehlane laseSinayi. 20  Amadodana akwaRubeni, izibulo lika-Israyeli,+ uzalo lwawo ngokwemindeni yawo ezindlini zoyise, kwaba ngokwesibalo samagama, ikhanda nekhanda, bonke abesilisa kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 21  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwaRubeni, bayizinkulungwane ezingamashumi amane nesithupha namakhulu amahlanu.+ 22  Emadodaneni akwaSimeyoni,+ uzalo lwawo ngokwemindeni yawo ezindlini zoyise, ababhalisiwe bakhe ngokwesibalo samagama, ikhanda nekhanda, bonke abesilisa kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 23  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwaSimeyoni babeyizinkulungwane ezingamashumi amahlanu nesishiyagalolunye namakhulu amathathu.+ 24  Emadodaneni akwaGadi,+ uzalo lwawo ngokwemindeni yawo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 25  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwaGadi+ babeyizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu ayisithupha namashumi amahlanu.+ 26  Emadodaneni akwaJuda,+ uzalo lwawo ngokwemindeni yawo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 27  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwaJuda babeyizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nane namakhulu ayisithupha.+ 28  Kubantwana bakwa-Isakare,+ uzalo lwabo ngokwemindeni yabo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 29  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwa-Isakare babeyizinkulungwane ezingamashumi amahlanu nane namakhulu amane.+ 30  Kubantwana bakwaZebhuloni,+ uzalo lwabo ngokwemindeni yabo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 31  labo ababhaliswa kubo besizwe sakwaZebhuloni babeyizinkulungwane ezingamashumi amahlanu nesikhombisa namakhulu amane.+ 32  Kubantwana bakwaJosefa: kubantwana bakwa-Efrayimi,+ uzalo lwabo ngokwemindeni yabo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 33  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwa-Efrayimi+ babeyizinkulungwane ezingamashumi amane namakhulu amahlanu.+ 34  Kubantwana bakwaManase,+ uzalo lwabo ngokwemindeni yabo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 35  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwaManase babeyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nambili namakhulu amabili.+ 36  Kubantwana bakwaBhenjamini,+ uzalo lwawo ngokwemindeni yabo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 37  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwaBhenjamini babeyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu namakhulu amane.+ 38  Kubantwana bakwaDani,+ uzalo lwabo ngokwemindeni yabo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 39  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwaDani babeyizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nambili namakhulu ayisikhombisa.+ 40  Kubantwana bakwa-Asheri,+ uzalo lwabo ngokwemindeni yabo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 41  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwa-Asheri babeyizinkulungwane ezingamashumi amane nanye namakhulu amahlanu.+ 42  Kubantwana bakwaNafetali,+ uzalo lwabo ngokwemindeni yabo ezindlini zoyise ngokwesibalo samagama kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi, 43  labo ababhaliswa kuwo besizwe sakwaNafetali babeyizinkulungwane ezingamashumi amahlanu nantathu namakhulu amane.+ 44  Laba yilabo ababhaliswa, labo uMose ababhalisa, kanye no-Aroni nezikhulu zakwa-Israyeli, amadoda ayishumi nambili. Ngayinye yamelela indlu kayise. 45  Bonke ababhaliswa babantwana bakwa-Israyeli ngokwezindlu zoyise kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu, wonke umuntu ophuma impi kwa-Israyeli, 46  yebo bonke ababhaliswa baba yizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nantathu namakhulu amahlanu namashumi amahlanu.+ 47  Nokho amaLevi+ ngokwesizwe soyise awazange abhaliswe phakathi kwabo.+ 48  Ngakho uJehova wakhuluma noMose, wathi: 49  “Isizwe sakwaLevi kuphela akumelwe usibhalise, futhi isibalo sawo akumelwe usibale phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.+ 50  Wena ngokwakho misa amaLevi phezu kwetabernakele lobuFakazi+ naphezu kwazo zonke izinto zalo naphezu kwakho konke okungokwalo.+ Wona ayothwala itabernakele nazo zonke izinto zalo,+ yiwo futhi ayokhonza+ kulo; kumelwe amise amatende awo azungeze itabernakele.+ 51  Futhi noma nini lapho itabernakele lisuka, amaLevi kufanele alehlise;+ lapho itabernakele likanisa, amaLevi kufanele alimise; noma yisiphi isihambi esisondelayo kufanele sibulawe.+ 52  “Futhi abantwana bakwa-Israyeli kumelwe bakanise yilowo nalowo ngokwekamu lakhe, indoda ngayinye ngokwesigaba sayo sezizwe ezintathu+ ngamabutho awo. 53  AmaLevi kufanele akanise azungeze itabernakele lobuFakazi, ukuze kungabikho ntukuthelo+ engase ivukele inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli; futhi amaLevi kumelwe agcine inkonzo efanele itabernakele lobuFakazi.”+ 54  Abantwana bakwa-Israyeli benza ngokuvumelana nakho konke uJehova ayekuyale uMose. Benza kanjalo nje.+

Imibhalo yaphansi