Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Nehemiya 9:1-38

9  Ngosuku lwamashumi amabili nane lwale nyanga+ abantwana bakwa-Israyeli babuthana ndawonye ngokuzila ukudla+ nangendwangu yesaka+ nenhlabathi+ phezu kwabo.  Inzalo ka-Israyeli yazihlukanisa+ nabo bonke abezinye izizwe,+ futhi yama ukuze ivume+ izono+ zayo neziphambeko zoyise.+  Khona-ke yasukuma endaweni yayo+ yafunda ngokuzwakalayo incwadi yomthetho+ kaJehova uNkulunkulu wayo isikhathi esiyingxenye yesine yosuku;+ ingxenye yesine yayivuma+ izono ikhothama kuJehova uNkulunkulu wayo.+  UJeshuwa noBhani, uKhadimiyeli, uShebaniya, uBhuni, uSherebiya,+ uBhani noKhenani bagibela esiteji+ samaLevi bakhala ngezwi elikhulu+ kuJehova uNkulunkulu wabo.  AmaLevi uJeshuwa noKhadimiyeli, uBhani, uHashabhineya, uSherebiya, uHodiya, uShebaniya noPhethahiya athi: “Sukumani nituse+ uJehova uNkulunkulu wenu kusukela phakade kuze kube phakade.+ Mabatuse igama lakho elikhazimulayo,+ eliphakeme ngaphezu kwakho konke ukutusa nodumo.  “Nguwe wedwa onguJehova;+ wena ngokwakho wenzé amazulu,+ yebo izulu lamazulu, nalo lonke ibutho lawo,+ umhlaba+ nakho konke okuphezu kwawo,+ izilwandle+ nakho konke okukuzo;+ nguwe okulondayo konke; ibutho+ lamazulu likhothamela wena.  UnguJehova uNkulunkulu weqiniso, owakhetha u-Abrama+ wamkhipha e-Uri lamaKhaledi+ wenza igama lakhe laba ngu-Abrahama.+  Wathola inhliziyo yakhe ithembekile phambi kwakho;+ ngakho wenza isivumelwano+ naye sokumnika izwe lamaKhanani, amaHeti, ama-Amori namaPherizi namaJebusi namaGirigashi, ukuze ulinike inzalo yakhe;+ wawafeza amazwi akho, ngoba wena ulungile.+  “Ngakho wakubona+ ukuhlupheka kokhokho bethu eGibhithe, nokukhala kwabo oLwandle Olubomvu wakuzwa.+ 10  Khona-ke wenza izibonakaliso nezimangaliso kuFaro nazo zonke izinceku zakhe nabo bonke abantu bezwe lakhe,+ ngoba wawazi ukuthi babegabadele;+ wazenzela igama+ njengakulolu suku. 11  Wahlukanisa+ ulwandle phambi kwabo, bawela phakathi kolwandle emhlabathini owomile;+ ababebaxosha wabajikijela ezinzulwini+ njengetshe+ emanzini anamandla.+ 12  Wabahola ngensika yefu emini,+ nangensika yomlilo ebusuku,+ ukuze ubakhanyisele+ indlela okwakufanele bahambe ngayo. 13  Wehlela phezu kweNtaba iSinayi+ wakhuluma nabo usezulwini+ waqhubeka wabanika izinqumo zokwahlulela eziqondile+ nemithetho yeqiniso,+ iziqondiso ezinhle+ nemiyalo.+ 14  Wabazisa isabatha+ lakho elingcwele, futhi ngoMose inceku yakho wabayala ngemiyalo nangeziqondiso nangomthetho.+ 15  Wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuze baqede ukulamba kwabo,+ wabavezela amanzi edwaleni ukuze baqede ukoma kwabo,+ futhi wathi kubo mabangene+ badle ifa lezwe owawuphakamise isandla sakho ufunga ukuthi uyobanika lona.+ 16  “Kodwa bona, yebo okhokho bethu, bagabadela+ bayenza lukhuni intamo yabo,+ abayilalelanga imiyalo yakho. 17  Ngakho benqaba ukulalela,+ futhi abazikhumbulanga+ izenzo zakho ezimangalisayo owazenza ngabo, kodwa bayenza lukhuni intamo yabo+ bamisa inhloko+ ukuba babuyele ebugqileni babo eGibhithe. Kodwa wena unguNkulunkulu wezenzo zokuthethelela,+ unomusa+ nesihe,+ wephuza ukuthukuthela+ futhi uchichima+ umusa wothando, futhi awubashiyanga.+ 18  Yebo, lapho sebezenzele isithombe esincibilikisiwe sethole+ futhi bathi, ‘Lona nguNkulunkulu wakho okuhole wakukhuphula eGibhithe,’+ futhi benza izenzo zendelelo enkulu, 19  wena, yebo wena, ngesihe sakho esikhulu awubashiyanga+ ehlane. Insika yefu ayisukanga phezu kwabo emini ukuba ibahole endleleni,+ nensika yomlilo ebusuku ukuba ibakhanyisele indlela okwakufanele bahambe ngayo.+ 20  Wabanika umoya wakho omuhle+ ukuze ubenze bahlakaniphe, nemana lakho awuligodlanga emlonyeni wabo,+ wabanika namanzi ukuze baqede ukoma kwabo.+ 21  Iminyaka engamashumi amane+ wabalungiselela ukudla ehlane. Abantulanga lutho.+ Zona kanye izingubo zabo aziguganga,+ nezinyawo zabo azivuvukalanga.+ 22  “Wabanika imibuso+ nezizwe, wakuhlukanisa kancane kancane;+ balidla izwe likaSihoni,+ yebo izwe lenkosi yaseHeshibhoni,+ nezwe lika-Ogi+ inkosi yaseBhashani.+ 23  Amadodana abo wawenza aba maningi ngangezinkanyezi zamazulu.+ Khona-ke wawaletha ezweni+ owawulithembise okhokho bawo+ ukuba angene alidle. 24  Ngakho amadodana abo+ angena alidla izwe,+ wanqoba+ phambi kwawo abakhileyo ezweni, amaKhanani,+ wabanikela esandleni sawo, yebo amakhosi abo+ nezizwe zakulelo zwe,+ ukuba enze kubo njengokuthanda kwawo.+ 25  Athumba imizi enezivikelo+ eziqinile nenhlabathi evundile+ adla nezindlu ezigcwele zonke izinto ezinhle,+ imithombo embiweyo,+ izivini nezixhobo zeminqumo+ nemithi yokudla ngobuningi, adla aneliseka+ futhi akhuluphala+ anethezeka ebuhleni bakho obukhulu.+ 26  “Nokho, aba angalaleli+ futhi adlubulunda kuwe+ alokhu ephonsa umthetho wakho ngemva kwawo,+ futhi abulala abaprofethi bakho,+ ababefakaza ngawo ukuze bawabuyisele kuwe;+ futhi aqhubeka enza izenzo zendelelo enkulu.+ 27  Ngenxa yalokhu wawanikela esandleni sabaphikisana nawo,+ abawacindezela;+ kodwa ngesikhathi sokucindezeleka kwawo ayekhala kuwe,+ futhi wena uzwe ukhona kanye emazulwini;+ futhi ngokwesihe sakho esikhulu+ wawuwanika abasindisi+ ababewasindisa esandleni sabaphikisana nawo.+ 28  “Kodwa ngokushesha nje lapho esephumule, ayephinda futhi enze okubi phambi kwakho,+ futhi wawuwashiya esandleni sezitha zawo ezaziwanyathela.+ Khona-ke ayebuya acele kuwe usizo,+ wena uzwe usemazulwini+ uwakhulule ngokwesihe sakho esikhulu, njalo-nje.+ 29  Nakuba wawufakaza+ ngawo ukuba uwabuyisele emthethweni wakho,+ wona ayegabadela+ futhi awayilalelanga imiyalo yakho; azona+ izinqumo zakho zokwahlulela,+ lezo okuyothi uma umuntu ezenza, aphile ngazo.+ Aqhubeka ephekula ihlombe,+ ayenza lukhuni intamo yawo,+ angalalela.+ 30  Kodwa wawatotosa iminyaka eminingi+ waqhubeka ufakaza+ ngokumelene nawo ngomoya wakho ngabaprofethi bakho, kodwa awalalelanga.+ Ekugcineni wawanikela esandleni sezizwe zamazwe.+ 31  Ngesihe sakho esikhulu awuwaqothulanga+ noma uwashiye;+ ngoba wena unguNkulunkulu onomusa+ nesihe.+ 32  “Manje, Nkulunkulu wethu, Nkulunkulu omkhulu,+ onamandla+ nowesabekayo,+ ogcina isivumelwano+ nomusa wothando,+ mabungabonakali buyinto encane phambi kwakho+ bonke lobu bunzima obusificile, thina,+ amakhosi ethu,+ izikhulu zethu+ nabapristi bethu+ nabaprofethi bethu+ nokhokho bethu+ nabo bonke abantu bakho kusukela ezinsukwini zamakhosi ase-Asiriya kuze kube kulolu suku.+ 33  Wena ulungile+ ngokuqondene nakho konke lokhu okusehlele, ngoba wenze ngokuthembeka,+ kodwa yithi esenze ngokukhohlakala.+ 34  Amakhosi ethu, izikhulu zethu, abapristi bethu nokhokho bethu,+ abawenzanga umthetho wakho,+ futhi abayinakanga imiyalo yakho+ noma ubufakazi bakho owafakaza ngabo+ ngokuqondene nabo. 35  Bona—ngesikhathi sombuso wabo+ bezungezwe yizinto zakho ezinhle eziningi+ owabanika zona futhi besezweni elibanzi nelivundile+ owenza ukuba balithole, abakukhonzanga+ futhi ababuyanga emikhubeni yabo emibi.+ 36  Bheka! Namuhla siyizigqila;+ futhi izwe owalinika okhokho ukuba badle izithelo zalo nezinto zalo ezinhle, bheka! siyizigqila kulo,+ 37  umkhiqizo walo uvamela+ amakhosi+ owabeke phezu kwethu ngenxa yezono zethu,+ futhi abusa phezu kwemizimba yethu naphezu kwemfuyo yethu, njengokuthanda kwawo, kodwa thina sisosizini olukhulu.+ 38  “Ngakho ngenxa yakho konke lokhu senza isivumelwano esithembekile,+ ngokuloba nangokukufakazela ngophawu+ lwezikhulu zethu, amaLevi ethu nabapristi bethu.”+

Imibhalo yaphansi