Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Nehemiya 7:1-73

7  Kwathi nje lapho udonga selwakhiwe kabusha,+ ngokushesha ngafaka izicabha.+ Khona-ke kwamiswa abalindisango+ nabahlabeleli+ namaLevi.+  Ngaqhubeka ngabeka uHanana+ umfowethu noHananiya isikhulu seNqaba+ ukuba babe negunya phezu kweJerusalema, ngoba wayengumuntu othembeke+ kakhulu futhi esaba+ uNkulunkulu weqiniso ngaphezu kwabanye abaningi.  Ngakho ngathi kubo: “Amasango+ eJerusalema akufanele avulwe lize lishise ilanga; futhi nakuba bemi ngakuwo kufanele bayivale iminyango bayishude.+ Futhi misani abaqaphi kubantu abakhe eJerusalema, yilowo nalowo endaweni yakhe yokuqapha nalowo nalowo phambi kwendlu+ yakhe.”  Umuzi wawubanzi futhi umkhulu, kukhona abantu abambalwa ngaphakathi kuwo,+ futhi kungekho mizi eyayakhiwe.  Kodwa uNkulunkulu wami wakufaka enhliziyweni yami+ ukuba ngiqoqele ndawonye izicukuthwane namaphini ababusi nabantu ukuze babhaliswe ngokohlu lozalo.+ Khona-ke ngathola incwadi yokubhaliswa ngokohlu lozalo+ kwalabo abakhuphuka ekuqaleni, ngathola kulotshwe kuyo ukuthi:  Yilaba abantwana besifunda sombuso+ abakhuphuka bephuma ekuthunjweni+ kwabantu abadingisiwe labo uNebukhadinezari+ inkosi yaseBhabhiloni ayebathumbile+ futhi kamuva ababuyela eJerusalena nakwaJuda, yilowo nalowo emzini wakubo;+  labo abafika noZerubhabhele,+ uJeshuwa,+ uNehemiya, u-Azariya, uRahamiya, uNahamane, uMoridekayi,+ uBilishani, uMisipereti, uBhigivayi, uNehumi, uBhahana. Isibalo samadoda abantu bakwa-Israyeli yilesi:  Abantwana bakwaPharoshi,+ izinkulungwane ezimbili nekhulu namashumi ayisikhombisa nambili;  abantwana bakwaShefathiya,+ amakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa nambili; 10  abantwana bakwa-Ara,+ amakhulu ayisithupha namashumi amahlanu nambili; 11  abantwana bakwaPhahati-mowabi,+ emadodaneni kaJeshuwa noJowabe,+ izinkulungwane ezimbili namakhulu ayisishiyagalombili neshumi nesishiyagalombili; 12  abantwana bakwa-Elamu,+ inkulungwane namakhulu amabili namashumi amahlanu nane; 13  abantwana bakwaZathu,+ amakhulu ayisishiyagalombili namashumi amane nanhlanu; 14  abantwana bakwaZakayi,+ amakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha; 15  abantwana bakwaBhinuwi,+ amakhulu ayisithupha namashumi amane nesishiyagalombili; 16  abantwana bakwaBebayi,+ amakhulu ayisithupha namashumi amabili nesishiyagalombili; 17  abantwana bakwa-Azigadi,+ izinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu namashumi amabili nambili; 18  abantwana bakwa-Adonikamu,+ amakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesikhombisa; 19  abantwana bakwaBhigivayi,+ izinkulungwane ezimbili namashumi ayisithupha nesikhombisa; 20  abantwana bakwa-Adini,+ amakhulu ayisithupha namashumi amahlanu nanhlanu; 21  abantwana bakwa-Atheri,+ kaHezekiya, amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili; 22  abantwana bakwaHashumi,+ amakhulu amathathu namashumi amabili nesishiyagalombili; 23  abantwana bakwaBhezayi,+ amakhulu amathathu namashumi amabili nane; 24  abantwana bakwaHarifi,+ ikhulu neshumi nambili; 25  abantwana baseGibheyoni,+ amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu; 26  amadoda aseBhetlehema+ naseNethofa,+ ikhulu namashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili; 27  amadoda ase-Anathoti,+ ikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili; 28  amadoda aseBheti-azimaveti,+ amashumi amane nambili; 29  amadoda aseKiriyati-jeyarimi,+ eKhefira+ naseBheroti,+ amakhulu ayisikhombisa namashumi amane nantathu; 30  amadoda aseRama+ naseGeba,+ amakhulu ayisithupha namashumi amabili nanye; 31  amadoda aseMikimasi,+ ikhulu namashumi amabili nambili; 32  amadoda aseBhethele+ nase-Ayi,+ ikhulu namashumi amabili nantathu; 33  amadoda akwelinye iNebo,+ amashumi amahlanu nambili; 34  abantwana bomunye u-Elamu,+ inkulungwane namakhulu amabili namashumi amahlanu nane; 35  abantwana bakwaHarimi,+ amakhulu amathathu namashumi amabili; 36  abantwana baseJeriko,+ amakhulu amathathu namashumi amane nanhlanu; 37  abantwana baseLodi,+ eHadidi,+ nase-Ono+ amakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nanye; 38  abantwana baseSena,+ izinkulungwane ezintathu namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amathathu. 39  Abapristi: Abantwana bakwaJedaya+ wendlu kaJeshuwa, amakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nantathu; 40  abantwana bakwa-Imeri,+ inkulungwane namashumi amahlanu nambili; 41  abantwana bakwaPhashuri,+ inkulungwane namakhulu amabili namashumi amane nesikhombisa; 42  abantwana bakwaHarimi,+ inkulungwane neshumi nesikhombisa. 43  AmaLevi: Abantwana bakwaJeshuwa, kaKhadimiyeli,+ emadodaneni kaHodeva,+ amashumi ayisikhombisa nane. 44  Abahlabeleli,+ abantwana bakwa-Asafa,+ ikhulu namashumi amane nesishiyagalombili. 45  Abalindisango,+ abantwana bakwaShalumi,+ abantwana bakwa-Atheri, abantwana bakwaThalimoni,+ abantwana bakwa-Akhubi,+ abantwana bakwaHathita, abantwana bakwaShobayi,+ ikhulu namashumi amathathu nesishiyagalombili. 46  AmaNethini:+ Abantwana bakwaZiha, abantwana bakwaHasufa, abantwana bakwaThabawoti,+ 47  abantwana bakwaKherosi, abantwana bakwaSiya, abantwana bakwaPhadoni,+ 48  abantwana bakwaLebana, abantwana bakwaHagaba,+ abantwana bakwaSalimayi, 49  abantwana bakwaHanani,+ abantwana bakwaGideli, abantwana bakwaGahari, 50  abantwana bakwaRewaya,+ abantwana bakwaRezini,+ abantwana bakwaNekhoda, 51  abantwana bakwaGazamu, abantwana bakwa-Uziza, abantwana bakwaPhaseya, 52  abantwana bakwaBesayi,+ amadodana amaMeyuni, abantwana bakwaNefushesimi,+ 53  abantwana bakwaBakibuki, abantwana bakwaHakufa, abantwana bakwaHarihuri,+ 54  abantwana bakwaBhazilithi, abantwana bakwaMehida, abantwana bakwaHarisha,+ 55  abantwana bakwaBarikhosi, abantwana bakwaSisera, abantwana bakwaThema,+ 56  abantwana bakwaNeziya, abantwana bakwaHathifa.+ 57  Amadodana ezinceku zikaSolomoni:+ Abantwana bakwaSothayi, abantwana bakwaSofereti, abantwana bakwaPherida,+ 58  abantwana bakwaJahala, abantwana bakwaDarikoni, abantwana bakwaGideli,+ 59  abantwana bakwaShefathiya, abantwana bakwaHathili, abantwana bakwaPhokereti-hazebhayimi, abantwana bakwa-Amoni.+ 60  Esewonke amaNethini+ namadodana ezinceku zikaSolomoni ayengamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye nambili. 61  Laba yibo abakhuphuka besuka eTheli-mela, eTheli-harisha, eKherubi, e-Adoni nase-Imeri,+ futhi abakwazanga ukusho izindlu zawoyise nendabuko yabo, ukuthi babengabakwa-Israyeli yini noma cha: 62  abantwana bakwaDelaya, abantwana bakwaThobiya, abantwana bakwaNekhoda,+ amakhulu ayisithupha namashumi amane nambili. 63  Kubapristi:+ abantwana bakwaHabaya, abantwana bakwaHakozi,+ abantwana bakwaBharizilayi,+ owathatha umfazi emadodakazini kaBharizilayi+ waseGileyadi wayesebizwa ngegama lawo. 64  Laba yibo abafuna uhlu lwamagama abo ukuze bathole obala uhlu lwabo lozalo, kodwa alutholakalanga,+ okwenza ukuba bavinjelwe njengabangcolisiwe bangangeni ebupristini.+ 65  Ngenxa yalokho iThirishatha+ yathi kubo akufanele bazidle+ izinto ezingcwelengcwele kuze kube yilapho kuma umpristi ene-Urimi+ neThumimi.+ 66  Ibandla lonke njengeqembu elilodwa lalingabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amane nambili namakhulu amathathu namashumi ayisithupha,+ 67  ngaphandle kwezigqila+ nezigqilakazi zabo, zona ziyizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa;+ futhi babenabahlabeleli besilisa+ nabahlabeleli besifazane+ abangamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu. [ 68  Amahhashi abo ayengamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu nesithupha, iminyuzi yabo ingamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu.]+ 69  Amakamela ayengamakhulu amane namashumi amathathu nanhlanu. Izimbongolo+ zaziyizinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amabili.+ 70  Kwaba khona ingxenye yezinhloko+ zezindlu zoyise+ eyanikelela umsebenzi.+ IThirishatha+ ngokwayo yanikela engcebweni ngamadrakma egolide ayinkulungwane, izitsha ezingamashumi amahlanu, izembatho zabapristi+ ezingamakhulu amahlanu namashumi amathathu. 71  Futhi kwakukhona abanye bezinhloko zezindlu zoyise abanikela engcebweni amadrakma egolide ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nomina besiliva abayizinkulungwane ezimbili namakhulu amabili benikelela umsebenzi.+ 72  Lokho bonke abanye abantu abakunikela kwakungamadrakma egolide ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nomina besiliva abayizinkulungwane ezimbili nezambatho zabapristi ezingamashumi ayisithupha nesikhombisa. 73  Futhi abapristi+ namaLevi nabalindisango nabahlabeleli+ nabanye kubantu namaNethini+ no-Israyeli wonke bahlala emizini yakubo.+ Lapho kufika inyanga yesikhombisa,+ abantwana bakwa-Israyeli babesesemizini yakubo.+

Imibhalo yaphansi