Nehemiya 3:1-32

3  U-Eliyashibi+ umpristi ophakeme nabafowabo, abapristi, basukuma bakha iSango Lezimvu.+ Balingcwelisa+ bamisa izicabha zalo; balingcwelisa kwaze kwafika eMbhoshongweni WeMeya,+ naseMbhoshongweni KaHananeli.+  Eceleni kwabo kwakwakha amadoda aseJeriko.+ Eceleni kwawo kwakwakha uZakuri indodana ka-Imri.  ISango Lezinhlanzi+ lakhiwa amadodana kaHasenawa; yiwo alifaka izingodo+ ayesemisa izicabha zalo,+ imishudo yalo nemigoqo yalo.+  Eceleni kwawo uMeremoti+ indodana ka-Urija+ indodana kaHakozi wayenza umsebenzi wokulungisa, futhi eceleni kwabo uMeshulami+ indodana kaBherekiya indodana kaMeshezabeli wayenza umsebenzi wokulungisa; eceleni kwabo uZadoki indodana kaBhana wayenza umsebenzi wokulungisa.  Eceleni kwabo abaseThekhowa+ babenza umsebenzi wokulungisa; kodwa abakhulu+ kubo abazange basilethe isijungujungu sezintamo zabo enkonzweni yamakhosi abo.  ISango Lomuzi Omdala+ lalungiswa nguJoyada indodana kaPhaseya noMeshulamu indodana kaBesodeya; yibo abalifaka izingodo base bemisa izicabha zalo nemishudo yalo nemigoqo yalo.+  Eceleni kwabo uMelathiya waseGibheyoni+ noJadoni umMeronoti,+ babenza umsebenzi wokulungisa, amadoda aseGibheyoni+ naseMispa,+ angawesihlalo sobukhosi sombusi+ ongaphesheya koMfula.+  Eceleni kwakhe u-Uziyeli indodana kaHarihaya, omunye wabakhandi begolide,+ wayenza umsebenzi wokulungisa; eceleni kwakhe uHananiya ilungu labathaki bamafutha okugcoba+ wayenza umsebenzi wokulungisa, baqhubeka befaka ukhethe eJerusalema kwaze kwayofika oDongeni Olubanzi.+  Eceleni kwabo uRefaya indodana kaHuri, isikhulu sengxenye yesifunda saseJerusalema, wayenza umsebenzi wokulungisa. 10  Eceleni kwabo uJedaya indodana kaHarumafi wayenza umsebenzi wokulungisa ngaphambi kwendlu yakhe siqu;+ eceleni kwakhe uHathushi indodana kaHashabhineya wayenza umsebenzi wokulungisa. 11  UMalikhiya indodana kaHarimi+ noHashubi indodana kaPhahati-mowabi+ balungisa enye ingxenye elinganisiwe, noMbhoshongo Wohhavini Bokubhaka.+ 12  Eceleni kwakhe uShalumi indodana kaHaloheshi, isikhulu+ sengxenye yesifunda saseJerusalema, wayenza umsebenzi wokulungisa, yena namadodakazi akhe. 13  UHanuni nabakhileyo eZanowa+ balungisa iSango Lesigodi;+ yibo abalakha base bemisa izicabha zalo,+ imishudo yalo+ nemigoqo yalo,+ kanye nezingalo eziyinkulungwane odongeni kuze kuyofika eSangweni Leziduli Zomlotha.+ 14  UMalikhiya indodana kaRekabi, isikhulu sesifunda saseBheti-hakeremi,+ walungisa iSango Leziduli Zomlotha; walakha wamisa izicabha zalo, imishudo yalo nemigoqo yalo. 15  UShaluni indodana kaKholihoze, isikhulu sesifunda saseMispa,+ walungisa iSango Lesiphethu;+ walakha walifulela wamisa izicabha zalo,+ imishudo yalo nemigoqo yalo, nodonga lweChibi+ Lomsele oya eNsimini YeNkosi+ kwaze kwayofika eZitebhisini+ ezehla zisuka eMzini KaDavide.+ 16  Ngemva kwakhe uNehemiya indodana ka-Azibuki, isikhulu sengxenye yesifunda saseBheti-zuri,+ wenza umsebenzi wokulungisa kwaze kwayofika phambi kwamaThuna+ KaDavide kwaze kwayofika echibini+ elalenziwe naseNdlini Yabanamandla.+ 17  Ngemva kwakhe amaLevi+ enza umsebenzi wokulungisa, uRehumi indodana kaBhani;+ eceleni kwakhe uHashabiya, isikhulu sengxenye yesifunda saseKheyila,+ wenza umsebenzi wokulungisa wesifunda sakhe. 18  Ngemva kwakhe abafowabo benza umsebenzi wokulungisa, uBavayi indodana kaHenadadi, inkosana yengxenye yesifunda saseKheyila. 19  U-Ezeri indodana kaJeshuwa,+ isikhulu saseMispa,+ waqhubeka eceleni kwakhe elungisa enye ingxenye elinganisiwe phambi kwendlela enyukela eNqolobaneni Yezikhali eNqutshini.+ 20  Ngemva kwakhe uBharuki indodana kaZabhayi+ wasebenza ngentshiseko+ walungisa enye ingxenye elinganisiwe, kusuka eNqutshini kuze kuyofika emnyango wendlu ka-Eliyashibi+ umpristi ophakeme. 21  Ngemva kwakhe uMeremoti indodana ka-Urija+ indodana kaHakozi walungisa enye ingxenye elinganisiwe, kusukela emnyango wendlu ka-Eliyashibi kuze kuyofika lapho kuphela khona indlu ka-Eliyashibi. 22  Ngemva kwakhe abapristi, amadoda aseSifundeni SaseJordani,+ benza umsebenzi wokulungisa. 23  Ngemva kwabo uBhenjamini noHashubi benza umsebenzi wokulungisa ngaphambi kwendlu yabo. Ngemva kwabo u-Azariya indodana kaMahaseya indodana ka-Ananiya wenza umsebenzi wokulungisa eduze kwendlu yakhe. 24  Ngemva kwakhe uBinuwi indodana kaHenadadi walungisa enye ingxenye elinganisiwe, kusukela endlini ka-Azariya kuze kuyofika eNqutshini+ nasegumbini. 25  [Ngemva kwakhe] uPhalali indodana ka-Uzayi [wenza umsebenzi wokulungisa] phambi kweNqubu nombhoshongo ophuma eNdlini YeNkosi,+ lona ongenhla ongoweGceke Labaqaphi.+ Ngemva kwakhe kwakukhona uPhedaya indodana kaPharoshi.+ 26  AmaNethini+ wona ayehlala e-Ofeli;+ enza umsebenzi wokulungisa kwaze kwayofika ngaphambi kweSango Lamanzi+ empumalanga nasembhoshongweni ophumile. 27  Ngemva kwawo abaseThekhowa+ balungisa enye ingxenye elinganisiwe, kusuka ngaphambi kombhoshongo omkhulu ophumile kuze kuyofika odongeni lwase-Ofeli. 28  Ngenhla kweSango Lamahhashi+ abapristi benza umsebenzi wokulungisa, ngamunye phambi kwendlu yakhe. 29  Ngemva kwabo uZadoki+ indodana ka-Imeri wenza umsebenzi wokulungisa phambi kwendlu yakhe. Ngemva kwakhe uShemaya indodana kaShekaniya, umgcini weSango LaseMpumalanga+ wenza umsebenzi wokulungisa. 30  Ngemva kwakhe uHananiya indodana kaShelemiya noHanuni indodana yesithupha kaZalafi balungisa enye ingxenye elinganisiwe. Ngemva kwakhe uMeshulami+ indodana kaBherekiya wenza umsebenzi wokulungisa ngaphambi kwehholo lakhe.+ 31  Ngemva kwakhe uMalikhiya, ilungu lenhlangano yabakhandi begolide,+ wenza umsebenzi wokulungisa kwaze kwafika endlini yamaNethini+ nabahwebi,+ ngaphambi kweSango Lokuhlola kwaze kwafika nasegumbini elisophahleni ekhoneni. 32  Abakhandi begolide nabahwebi benza umsebenzi wokulungisa phakathi kwegumbi elisophahleni ekhoneni neSango Lezimvu.+

Imibhalo yaphansi