Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Nehemiya 13:1-31

13  Ngalolo suku kwafundwa+ incwadi+ kaMose ezindlebeni zabantu; kwatholakala kulotshiwe kuyo ukuthi umAmoni+ nowakwaMowabi+ akufanele nanini bangene ebandleni likaNkulunkulu weqiniso,+  ngoba babengabahlangabezanga abantwana bakwa-Israyeli ngesinkwa+ nangamanzi,+ kodwa babaqashela uBhalami+ ukuba abaqalekise.+ Nokho, uNkulunkulu wethu wasishintsha isiqalekiso saba yisibusiso.+  Ngakho kwathi nje lapho sebewuzwile umthetho,+ balihlukanisa+ no-Israyeli lonke iqembu eliyingxubevange.  Manje ngaphambi kwalokhu, u-Eliyashibi+ umpristi ophethe ihholo lokudlela+ lendlu kaNkulunkulu wethu wayeyisihlobo sikaThobiya;+  futhi wamenzela ihholo lokudlela elikhulu,+ lapho ngaphambili kwakubekwa khona njalo umnikelo wokusanhlamvu,+ inhlaka yempepho nezinto zokusetshenziswa nokweshumi kokusanhlamvu, iwayini elisha+ namafutha,+ lokho amaLevi+ nabahlabeleli nabalindisango abanelungelo kukho, nomnikelo wabapristi.  Phakathi naso sonke lesi sikhathi ngangingekho eJerusalema, ngoba ngonyaka wamashumi amathathu nambili+ ka-Aritahishashita+ inkosi yaseBhabhiloni ngaya enkosini, ngemva kwesikhathi esithile ngacela enkosini ukuba ngingabikho.+  Khona-ke ngafika eJerusalema ngabuqaphela ububi u-Eliyashibi+ ayebenzile ngokuphathelene noThobiya+ ngokumenzela ihholo egcekeni lendlu+ kaNkulunkulu weqiniso.  Kwabonakala kukubi kakhulu kimi.+ Ngakho ngayikhiphela ngaphandle+ kwehholo lokudlela yonke impahla yasendlini kaThobiya.  Ngemva kwalokho ngakhipha izwi base bewahlanza+ amahholo okudlela;+ ngase ngizibuyisela khona izinto+ zendlu kaNkulunkulu weqiniso, kanye nomnikelo wokusanhlamvu nenhlaka yempepho.+ 10  Futhi ngathola ukuthi amaLevi ayengazinikwanga izabelo+ zawo, kangangokuthi amaLevi nabahlabeleli abenza umsebenzi babaleka, ngamunye waya ensimini yakhe.+ 11  Ngabasola+ ababusi abangamaphini+ ngathi: “Kungani idebeselwe indlu kaNkulunkulu weqiniso?”+ Ngenxa yalokho ngabaqoqa ngabamisa endaweni ababema kuyo. 12  UJuda yena, wonke wangenisa okweshumi+ kokusanhlamvu+ nokwewayini elisha+ nokwamafutha+ endaweni yokugcina izinto.+ 13  Khona-ke uShelemiya umpristi noZadoki umkopishi noPhedaya wamaLevi ngabaphathisa izindawo zokugcina izinto; ngaphansi kwabo kwakukhona uHanani indodana kaZakuri indodana kaMathaniya,+ ngoba babebhekwa njengabathembekileyo;+ futhi kwakuphezu kwabo ukwabela+ abafowabo. 14  O Nkulunkulu wami, ngikhumbule+ ngokuphathelene nalokhu, ungazesuli+ izenzo zami zomusa wothando engizenzile ngokuqondene nendlu+ kaNkulunkulu wami nokuqashwa kwayo. 15  Ngalezo zinsuku ngabona kwaJuda abantu benyathela izikhamo zewayini ngesabatha+ futhi bengenisa izinqwaba zokusanhlamvu bezikhweza+ ezimbongolweni+ kanye newayini, amagilebhisi namakhiwane+ nazo zonke izinhlobo zomthwalo, bekuletha eJerusalema ngosuku lwesabatha;+ ngafakaza ngokumelene nabo ngosuku ababethengisa ngalo ukudla. 16  AbaseThire+ babehlala emzini, beletha izinhlanzi nazo zonke izinhlobo zezimpahla ezithengiswayo+ bethengisela abantwana bakwaJuda naseJerusalema ngesabatha. 17  Ngakho ngazisola izicukuthwane+ zakwaJuda ngathi kuzo: “Bubi buni lobu enibenzayo, ningcolisa nokungcolisa usuku lwesabatha? 18  Akuyona yini le ndlela okhokho benu abenza ngayo,+ uNkulunkulu wethu waze waletha yonke le nhlekelele phezu kwethu+ naphezu kwalo muzi? Nokho nenezela entukuthelweni evuthela u-Israyeli ngokungcolisa isabatha.”+ 19  Kwathi nje lapho amasango aseJerusalema engasabonakali ngaphambi kwesabatha, ngokushesha ngakhipha izwi zavalwa izicabha.+ Ngaphezu kwalokho ngathi akufanele zivulwe kuze kube ngemva kwesabatha; futhi ngamisa ezinye zezikhonzi zami emasangweni ukuze kungangeni mthwalo ngosuku lwesabatha.+ 20  Ngenxa yalokho, abahwebi nabathengisi bazo zonke izinhlobo zezimpahla ezithengiswayo balala ngaphandle kweJerusalema kanye nakabili. 21  Khona-ke ngafakaza+ ngokumelene nabo ngathi kubo: “Kungani nilala phambi kodonga? Uma niphinda futhi, ngizonibeka isandla.”+ Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke ababange beseza ngesabatha. 22  Ngaqhubeka ngathi kumaLevi+ kufanele azihlanze njalo+ futhi angene, aqaphe amasango+ ukuze angcwelise+ usuku lwesabatha. Nalokhu, futhi, kukhumbule+ egameni lami, Nkulunkulu wami, futhi ungihawukele ngokuvumelana nobukhulu bomusa wakho wothando.+ 23  Futhi, ngalezo zinsuku ngabona amaJuda ayenikeze abafazi base-Ashidodi,+ abangama-Amoni nabakwaMowabi+ indawo yokuhlala.+ 24  Ngokuqondene namadodana awo, ingxenye yawo yayikhuluma isi-Ashidodi, futhi kwakungekho neyodwa kuwo eyayikwazi ukukhuluma isiJuda,+ kodwa ayekhuluma izilimi zezizwe ezihlukahlukene. 25  Ngawasola, ngawaqalekisa+ ngashaya amanye amadoda kuwo+ ngahluthula izinwele zawo ngawafungisa uNkulunkulu,+ ngithi: “Akufanele ninike amadodana abo amadodakazi enu, futhi akufanele namukele amadodakazi abo ukuba abe ngawamadodana enu noma abe ngawenu.+ 26  USolomoni inkosi yakwa-Israyeli akonanga yini ngenxa yalaba?+ Phakathi kwezizwe eziningi kwakungekho nkosi enjengaye;+ futhi wayethandwa uNkulunkulu wakhe,+ kangangokuthi uNkulunkulu wamenza inkosi phezu kuka-Israyeli wonke. Ngisho naye abafazi bezinye izizwe bamonisa.+ 27  Akuyona yini into engakaze izwakale ngani ukuba nenze bonke lobu bubi obukhulu ngokuba nenze ukungathembeki kuNkulunkulu wethu ngokunika abafazi bezinye izizwe indawo yokuhlala?”+ 28  Enye yamadodana kaJoyada+ indodana ka-Eliyashibi+ umpristi ophakeme yayingumkhwenyana kaSanibhalati+ umHoroni.+ Ngakho ngayixosha.+ 29  O Nkulunkulu wami, bakhumbule ngokungcolisa+ ubupristi nesivumelwano+ sobupristi nesamaLevi.+ 30  Ngabahlanza+ kukho konke okwakungokwezinye izizwe ngabela abapristi namaLevi imisebenzi, yilowo nalowo emsebenzini wakhe,+ 31  ngisho nokulethwa kwezinkuni+ ngezikhathi ezimisiwe nowolibo oluvuthiwe. O Nkulunkulu wami, ngikhumbule+ kube kuhle+ kimi.

Imibhalo yaphansi