Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Nehemiya 11:1-36

11  Izikhulu+ zabantu zazihlala eJerusalema;+ kepha bonke abanye abantu benza inkatho+ ukuze balethe oyedwa kwabayishumi ukuba ahlale eJerusalema umuzi ongcwele,+ abanye abayisishiyagalolunye bahlale kweminye imizi.  Ngaphezu kwalokho, abantu bababusisa+ bonke abantu abazinikela ngokuzithandela+ ukuhlala eJerusalema.  Yilezi izinhloko zesifunda zombuso+ ezahlala eJerusalema;+ kodwa emizini yakwaJuda bahlala, kwaba yilowo nalowo efeni lakhe, emizini yakubo,+ u-Israyeli,+ abapristi+ namaLevi,+ namaNethini+ nabantwana bezinceku zikaSolomoni.+  Futhi, eJerusalema kwahlala abanye kubantwana bakwaJuda nabanye kubantwana bakwaBhenjamini.+ Kubantwana bakwaJuda kwakungu-Athaya indodana ka-Uziya indodana kaZakariya indodana ka-Amariya indodana kaShefathiya indodana kaMahalaleli wamadodana kaPherezi;+  noMahaseya indodana kaBharuki indodana kaKholihoze indodana kaHazaya indodana ka-Adaya indodana kaJoyaribi indodana kaZakariya indodana yomShela.  Esewonke amadodana kaPherezi ayehlala eJerusalema ayengamakhulu amane namashumi ayisithupha nesishiyagalombili, amadoda anekhono.  Laba kwakungabantwana bakwaBhenjamini:+ USalilu indodana kaMeshulamu+ indodana kaJowedi indodana kaPhedaya indodana kaKholaya indodana kaMahaseya indodana ka-Ithiyeli indodana kaJeshaya;  ngemva kwakhe kunguGabayi noSalayi, amakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amabili nesishiyagalombili;  noJoweli indodana kaZikiri, umbonisi phezu kwabo, noJuda indodana kaHasenuwa phezu komuzi engowesibili. 10  Kubapristi: UJedaya indodana kaJoyaribi,+ uJakini,+ 11  uSeraya indodana kaHilikiya indodana kaMeshulamu+ indodana kaZadoki+ indodana kaMerayoti indodana ka-Ahithubi,+ umholi wendlu kaNkulunkulu weqiniso; 12  nabafowabo abenzi bomsebenzi wendlu,+ amakhulu ayisishiyagalombili namashumi amabili nambili; no-Adaya indodana kaJerohamu+ indodana kaPhelaliya indodana ka-Amizi indodana kaZakariya indodana kaPhashuri+ indodana kaMalikhiya,+ 13  nabafowabo, izinhloko zezindlu zawoyise,+ amakhulu amabili namashumi amane nambili, no-Amashisayi indodana ka-Azareli indodana ka-Ahizayi indodana kaMeshilemoti indodana ka-Imeri, 14  nabafowabo, amadoda anamandla anobuqhawe,+ ikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili, kwakukhona umbonisi+ phezu kwabo, uZabidiyeli indodana yabakhulu. 15  KumaLevi:+ UShemaya indodana kaHashubi indodana ka-Azirikamu indodana kaHashabiya+ indodana kaBhuni, 16  noShabhethayi+ noJozabhadi,+ bezinhloko zamaLevi, phezu komsebenzi wangaphandle wendlu kaNkulunkulu weqiniso; 17  uMathaniya+ ngokwakhe, indodana kaMika indodana kaZabidi indodana ka-Asafa,+ umqondisi wokuhlabelela kokudumisa,+ wayedumisa emthandazweni,+ uBhakibukiya wayengowesibili kubafowabo, no-Abhida indodana kaShamuwa indodana kaGalali+ indodana kaJeduthuni.+ 18  Esewonke amaLevi emzini ongcwele+ ayengamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili nane. 19  Abalindisango+ kwakungu-Akhubi, uThalimoni+ nabafowabo ababeqaphe emasangweni,+ ikhulu namashumi ayisikhombisa nambili. 20  U-Israyeli wonke omunye, abapristi namaLevi, wayekuyo yonke eminye imizi yakwaJuda, ngamunye esefeni lakhe.+ 21  AmaNethini+ ayehlala e-Ofeli;+ uZiha noGishipa bephezu kwamaNethini. 22  Umbonisi+ wamaLevi eJerusalema kwakungu-Uzi indodana kaBhani indodana kaHashabiya indodana kaMathaniya+ indodana kaMikha+ wamadodana ka-Asafa,+ abahlabeleli,+ ngokuphathelene nomsebenzi wendlu kaNkulunkulu weqiniso. 23  Ngoba kwakukhona umyalo wenkosi ngabo,+ futhi kwakukhona ilungiselelo elimisiwe elenzelwe abahlabeleli ngokwesidingo sosuku ngalunye.+ 24  UPhethahiya indodana kaMeshezabeli wamadodana kaZera indodana kaJuda wayeseceleni kwenkosi ngokuphathelene nazo zonke izindaba zabantu. 25  Ngokuqondene nemizana+ emasimini ayo, kwakukhona abanye emadodaneni kaJuda ababehlala eKiriyati-ariba+ nasemizaneni yalo engaphansi naseDiboni nasemizaneni yalo engaphansi naseJekabizeyeli+ nasemizaneni yalo, 26  naseJeshuwa naseMolada+ naseBheti-pheleti+ 27  naseHazari-shuwali+ naseBheri-sheba+ nasemizaneni yalo engaphansi 28  naseZikilagi+ naseMekhona nasemizaneni yalo engaphansi 29  nase-Eni-rimoni+ naseZora+ naseJarimuthi,+ 30  eZanowa,+ e-Adulamu+ nasemizaneni yalo, eLakishi+ nasemasimini alo, e-Azeka+ nasemizaneni yalo engaphansi. Bamisa amatende kusukela eBheri-sheba kwaze kwafika esigodini sikaHinomu.+ 31  Abantwana bakwaBhenjamini babehlala kusukela eGeba,+ eMikimashi+ nase-Ayija+ naseBhethele+ nemizana yalo engaphansi, 32  e-Anathoti,+ eNobi,+ e-Ananiya, 33  eHazori, eRama,+ eGitayimi,+ 34  eHadidi, eZeboyimi, eNebalati, 35  eLodi+ nase-Ono,+ isigodi sezingcweti. 36  KumaLevi kwakukhona izigaba zikaJuda kwaBhenjamini.

Imibhalo yaphansi