Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Nehemiya 10:1-39

10  Abasifakazela ngophawu+ kwakuyilaba: UNehemiya+ iThirishatha,+ indodana kaHakaliya,+NoZedekiya,  uSeraya,+ u-Azariya, uJeremiya,  uPhashuri, u-Amariya, uMalikhiya,  uHathushi, uShebaniya, uMaluki,  uHarimi,+ uMeremoti, u-Obadiya,  uDaniyeli,+ uGinethoni, uBharuki,  uMeshulamu, u-Abhiya, uMijamini,  uMahaziya, uBhiligayi noShemaya, laba kungabapristi.  NamaLevi: UJeshuwa+ indodana ka-Azaniya, uBhinuwi wamadodana kaHenadadi,+ uKhadimiyeli 10  nabafowabo uShebaniya,+ uHodiya, uKelitha, uPhelaya, uHanani, 11  uMikha, uRehobe, uHashabiya, 12  uZakuri, uSherebiya,+ uShebaniya, 13  uHodiya, uBhani noBheninu. 14  Izinhloko zabantu: UPharoshi, uPhahati-mowabi,+ u-Elamu, uZathu, uBhani, 15  uBhuni, u-Azigadi, uBebayi, 16  u-Adoniya, uBigivayi, u-Adini, 17  u-Atheri, uHezekiya, u-Azuri, 18  uHodiya, uHashumi, uBhezayi, 19  uHarifi, u-Anathoti, uNebhayi, 20  uMagiphiyashi, uMeshulamu, uHeziri, 21  uMeshezabeli, uZadoki, uJaduwa, 22  uPhelathiya, uHanani, u-Anaya, 23  uHosheya, uHananiya, uHashubi, 24  uHaloheshi, uPhiliha, uShobeki, 25  uRehumi, uHashabhina, uMahaseya, 26  u-Ahiya, uHanani, u-Anane, 27  uMaluki, uHarimi, uBhahana. 28  Kepha bonke abanye abantu, abapristi,+ amaLevi,+ abalindisango,+ abahlabeleli,+ amaNethini+ nawo wonke umuntu owayezihlukanisa nezizwe zakulawo mazwe+ ezihlukanisela emthethweni+ kaNkulunkulu weqiniso, omkabo, amadodana abo namadodakazi abo, wonke umuntu owayenolwazi nokuqonda,+ 29  babenamathela kubafowabo,+ kwabakhulu babo,+ futhi bengena ngaphansi kwesiqalekiso+ nasesifungweni,+ ukuba bahambe emthethweni kaNkulunkulu weqiniso, owawunikwe ngesandla sikaMose inceku kaNkulunkulu weqiniso,+ futhi bagcine,+ benze yonke imiyalo kaJehova iNkosi yethu+ nezinqumo zakhe zokwahlulela neziqondiso zakhe;+ 30  nokuba singawaniki izizwe zezwe amadodakazi ethu, futhi singawathatheli amadodana ethu amadodakazi azo.+ 31  Kepha abantu balelo zwe+ ababeletha impahla nazo zonke izinhlobo zokusanhlamvu ngosuku lwesabatha ukuzothengisa, akufanele sithathe lutho kubo ngesabatha+ noma ngosuku olungcwele,+ futhi kufanele sidele unyaka wesikhombisa+ nesikweletu kuleso naleso sandla.+ 32  Futhi, sabeka phezu kwethu imiyalo yokuba, yilowo nalowo kithi akhiphe ingxenye yesithathu yeshekeli minyaka yonke, sinikelele inkonzo yendlu kaNkulunkulu wethu,+ 33  yesinkwa esibekwa ngezinhla+ nomnikelo wokusanhlamvu+ owenziwa njalo nomnikelo wokushiswa wamasabatha owenziwa njalo,+ ukwethwasa kwezinyanga,+ amadili amisiweyo+ nezinto ezingcwele+ neminikelo yesono+ ukwenzela u-Israyeli isihlawulelo nawo wonke umsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu.+ 34  Futhi, senza inkatho+ ngokuphathelene nezinkuni+ okufanele abapristi, amaLevi nabantu bazilethe endlini kaNkulunkulu wethu, ngezindlu zokhokho bethu, ngezikhathi ezimisiwe, unyaka nonyaka, ukuba zibaswe phezu kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wethu,+ ngokwalokho okulotshwe emthethweni;+ 35  nokuba balethe ulibo oluvuthiwe lomhlabathi wethu+ nolibo oluvuthiwe lwazo zonke izithelo zazo zonke izinhlobo zemithi,+ unyaka nonyaka, endlini kaJehova; 36  namazibulo+ amadodana ethu nawemfuyo yethu,+ ngokwalokho okulotshwe emthethweni,+ namazibulo emihlambi yethu yezinkomo neyezimvu nezimbuzi,+ ukuba sikulethe endlini kaNkulunkulu wethu, kubapristi ababekhonza endlini kaNkulunkulu wethu.+ 37  Kanjalo nolibo lomgqakazo wethu+ neminikelo yethu+ yezithelo zazo zonke izinhlobo zemithi,+ iwayini elisha+ namafutha+ kufanele sikulethe kubapristi emahholo okudlela+ endlu kaNkulunkulu wethu, nokweshumi okuvela emhlabathini wethu sikulethe kumaLevi,+ njengoba wona, amaLevi, kuyiwo amukela okweshumi kuyo yonke imizi yethu yezolimo. 38  Umpristi, indodana ka-Aroni, kumelwe abe kanye namaLevi lapho amaLevi amukela okweshumi; amaLevi wona kufanele anikele okweshumi kokweshumi endlini kaNkulunkulu wethu+ emahholo okudlela+ endlu yezimpahla. 39  Ngoba abantwana bakwa-Israyeli namadodana amaLevi kufanele awulethe emahholo okudlela umnikelo+ wokusanhlamvu, iwayini elisha+ namafutha, futhi yilapho kukhona khona izinto zendlu engcwele kanye nabapristi ababekhonza,+ nabalindisango+ nabahlabeleli;+ futhi akufanele singayinaki indlu kaNkulunkulu wethu.+

Imibhalo yaphansi