Nehemiya 1:1-11

1  Amazwi kaNehemiya+ indodana kaHakaliya: Ngenyanga kaKhisilevi,+ ngonyaka wamashumi amabili,+ ngangisenqabeni yaseShushani.+  Khona-ke uHanana,+ omunye wabafowethu, wafika namanye amadoda, bevela kwaJuda, ngababuza+ ngamaJuda,+ lawo ayephunyukile,+ ayesale ekuthunjweni,+ nangeJerusalema.  Ngakho bathi kimi: “Labo abasele, abasale ekuthunjweni, le esifundeni sombuso,+ basesimweni esibi kakhulu+ futhi basesihlambeni;+ nodonga+ lwaseJerusalema lubhidlikile, namasango+ alo imbala ashiswe ngomlilo.”  Kwathi lapho nje ngizwa la mazwi, ngahlala phansi ngakhala futhi ngalila izinsuku eziningi, ngizila ukudla+ futhi ngithandaza njalo phambi kukaNkulunkulu wamazulu.+  Ngathi: “Awu, Jehova Nkulunkulu wamazulu, Nkulunkulu omkhulu nowesabekayo,+ ogcina isivumelwano+ nomusa wothando kulabo abamthandayo+ futhi abagcina imiyalo yakhe,+  ngiyacela, indlebe yakho mayilalele+ namehlo akho avuleke, ukuze ulalele umthandazo wenceku yakho,+ engiwuthandaza phambi kwakho namuhla, ubusuku nemini,+ ngokuphathelene nabantwana bakwa-Israyeli izinceku zakho, ngibe ngivuma+ izono+ zabantwana bakwa-Israyeli esone ngazo kuwe. Sonile, mina nendlu kababa.+  Ngokungangabazeki senzé ngendlela yokonakala kuwe+ futhi asiyigcinanga imiyalo+ neziqondiso+ nezinqumo zokwahlulela+ owazinika uMose inceku yakho njengomyalo.+  “Ngicela ukhumbule+ izwi owayala ngalo uMose inceku yakho, uthi, ‘Uma ningase nenze ngokungathembeki, nami ngiyonihlakaza phakathi kwezizwe.+  Lapho senibuyile kimi+ nayigcina imiyalo yami+ nayenza,+ ngisho noma abantu bakini abahlakazekile bengaba semkhawulweni wamazulu, ngiyobaqoqa lapho,+ ngokuqinisekile ngibabuyisele+ endaweni engiyikhethile ukuba igama lami lihlale kuyo.’+ 10  Bayizinceku zakho+ nabantu bakho,+ owabakhulula ngamandla akho amakhulu+ nangesandla sakho esinamandla.+ 11  Awu, Jehova, ngiyacela, indlebe yakho mayilalele umthandazo wenceku yakho nomthandazo+ wezinceku zakho ezijabulayo ngokwesaba igama lakho;+ futhi siza unike inceku yakho namuhla+ impumelelo uyenze ibe umuntu wokuhawukelwa phambi kwalo muntu.”+ Mina ngangingumphathindebe+ wenkosi.

Imibhalo yaphansi