Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mika 6:1-16

6  Ngicela nizwe, nina bantu, lokho uJehova akushoyo.+ Sukuma usingathe icala kanye nezintaba, futhi kwangathi amagquma angalizwa izwi lakho.+  O nina zintaba, yizwani icala lomthetho uJehova aliqulisayo, nani zinto eziyinguga, nina zisekelo zomhlaba;+ ngoba kukhona icala uJehova azoliqulisa abantu bakhe, futhi ngu-Israyeli azophikisana naye:+  “O bantu bami,+ ngenzeni kini? Nginikhathaze ngayiphi indlela?+ Fakazani ngokumelene nami.+  Ngoba nganikhuphula nganikhipha ezweni laseGibhithe,+ nganikhulula endlini yezigqila;+ ngathumela phambi kwenu uMose, u-Aroni noMiriyamu.+  O bantu bami, ngicela nikhumbule+ lokho uBhalaki inkosi yakwaMowabi akuceba,+ nalokho uBhalami indodana kaBheyori amphendula ngakho.+ Kwakusukela eShithimi,+ kuze kuyofika eGiligali,+ ngenjongo yokuba zaziwe izenzo zikaJehova zokulunga.”+  Ngiyoya+ ngiphetheni kuJehova? Ngiyokhothama ngiphetheni kuNkulunkulu wami phezulu?+ Ngiye ngiphethe iminikelo yokushiswa ephelele,+ namathole amnyaka munye?  Ingabe uJehova uyojatshuliswa yizinkulungwane zezinqama, amashumi ezinkulungwane zezifufula zamafutha?+ Ingabe kufanele nginikele ngezibulo lami ngenxa yokuvukela kwami, isithelo sesisu sami ngenxa yesono somphefumulo wami?+  Ukutshelile, muntu wasemhlabeni, okuhle.+ Yini uJehova ayicela kuwe ngaphandle kokuba ubonise ubulungisa,+ uthande umusa+ futhi ube nesizotha+ ekuhambeni noNkulunkulu wakho?+  Izwi likaJehova limemeza umuzi,+ futhi umuntu onokuhlakanipha okusebenzayo uyolesaba igama lakho.+ O nina bantu, yizwani induku nalowo owayimisa.+ 10  Ingabe kusekhona endlini yomubi ingcebo yobubi,+ ne-efa elincishisiweyo elilahliwe? 11  Ngingaba yini ohlanzekile ngokuziphatha nginesikali esibi nesikhwama sezisindo zamatshe ezikhohlisayo?+ 12  Ngoba izicebi zakhe ziye zagcwala ubudlova, nabakhileyo kuye bakhulumé amanga,+ nolimi lwabo luyakhohlisa emlonyeni wabo.+ 13  “Nami, ngokuqinisekile ngizokugulisa ngokukushaya;+ uzokwenziwa incithakalo, ngenxa yezono zakho.+ 14  Uyodla, kodwa ngeke usuthe, futhi ukungabi nalutho kwakho kuyoba phakathi kwakho.+ Uyosusa izinto, kodwa ngeke uzimukise ngokuphepha; noma yini oyomuka nayo ngokuphepha, ngiyoyinikela enkembeni.+ 15  Uyohlwanyela imbewu, kodwa ngeke uvune. Uyonyathela iminqumo, kodwa ngeke uzigcobe ngamafutha; newayini elimnandi, kodwa ngeke uliphuze iwayini.+ 16  Izimiso zika-Omri+ nawo wonke umsebenzi wendlu ka-Ahabi kuyagcinwa,+ futhi nihamba ngezeluleko zabo;+ ukuze nginenze into eshaqisayo nabakhileyo kulo babe yinto yokushayelwa ikhwelo;+ futhi niyothwala isihlamba sezizwe.”+

Imibhalo yaphansi