Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 8:1-34

8  Ngemva kokuba esehlile entabeni walandelwa izixuku ezinkulu.  Futhi, bheka! kweza umuntu onochoko+ wamkhothamela, ethi: “Nkosi, uma nje uthanda, ungangenza ngihlanzeke.”  Ngakho, elula isandla, wamthinta, ethi: “Ngiyathanda. Hlanzeka.”+ Masinyane uchoko lwakhe lwasuka.+  Khona-ke uJesu wathi kuye: “Uqaphele ukuba ungatsheli muntu,+ kodwa hamba uzibonakalise kumpristi,+ unikele ngesipho+ esamiswa nguMose, ukuze kube ubufakazi kubo.”  Lapho engena eKapernawume,+ isikhulu sebutho seza kuye, samncenga  sathi: “Mnumzane, inceku yami ilele phansi endlini ifé uhlangothi, iyahlupheka kakhulu.”  Wathi kuso: “Ngizoyelapha uma ngifika khona.”  Isikhulu sebutho siphendula sathi: “Mnumzane, angiyena umuntu ofanelekayo ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami, kodwa yisho nje izwi inceku yami izolulama.  Ngoba nami ngingumuntu ongaphansi kwegunya, nginamasosha angaphansi kwami, futhi ngithi kuleli, ‘Hamba!’+ lihambe, nakwelinye ngithi, ‘Woza!’ lize, nasencekwini yami ngithi, ‘Yenza lokhu!’ ikwenze.” 10  Ezwa lokho, uJesu wamangala wathi kulabo ababemlandela: “Nginitshela iqiniso, Angilutholanga ukholo olukhulu kangaka nakoyedwa kwa-Israyeli.+ 11  Kodwa ngiyanitshela ngithi abaningi abavela ezingxenyeni ezisempumalanga nasezingxenyeni ezisentshonalanga+ bayokuza bahlale etafuleni no-Abrahama no-Isaka noJakobe embusweni+ wamazulu;+ 12  kanti abantwana bombuso+ bona bayophonswa ebumnyameni obungaphandle. Lapho yilapho beyokhala khona baququde amazinyo.”+ 13  Khona-ke uJesu wathi esikhulwini sebutho: “Hamba. Njengoba nje ube nalolo lukholo, makwenzeke kanjalo kuwe.”+ Inceku yalulama ngalo lelo hora. 14  UJesu, lapho efika endlini kaPetru, wabona umkhwekazi wakhe+ elele phansi egula enomkhuhlane.+ 15  Ngakho wathinta isandla sakhe,+ umkhuhlane wamyeka, wavuka waqala ukumkhonza.+ 16  Kodwa sekuhlwile, abantu bamlethela abantu abaningi abakhwelwe ngamademoni; wayixosha le mimoya ngezwi, welapha bonke ababengaphathekile kahle; 17  ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi, ethi: “Yena ngokwakhe wathatha ukugula kwethu futhi wathwala izifo zethu.”+ 18  Lapho uJesu ebona isixuku simngungile, wayala ukuba kugwedlwe kuyiwe ngaphesheya.+ 19  Kwase kuza umbhali othile wathi kuye: “Mfundisi, ngizokulandela nomaphi lapho usuzoya khona.”+ 20  Kodwa uJesu wathi kuye: “Izimpungushe zinemiphandu nezinyoni zezulu zinezidleke, kodwa iNdodana yomuntu yona ayinandawo yokubeka ikhanda.”+ 21  Khona-ke omunye wabafundi wathi kuye: “Nkosi, ngivumele kuqala ukuba ngihambe ngingcwabe ubaba.” 22  UJesu wathi kuye: “Qhubeka ungilandela, uyeke abafileyo bangcwabe abafileyo babo.”+ 23  Lapho engena esikebheni,+ abafundi bakhe bamlandela. 24  Manje, bheka! ulwandle lwayaluza kakhulu, kangangokuthi isikebhe sase simbozwa amagagasi; nokho, yena wayelele.+ 25  Base beza bamvusa,+ bethi: “Nkosi, sisindise, siyabhubha!” 26  Kodwa wathi kubo: “Kungani ninengebhe, nina eninokholo oluncane?”+ Khona-ke, evuka, wayikhuza imimoya nolwandle, kwaba nokuzola okukhulu.+ 27  Ngakho la madoda amangala futhi athi: “Kanti luhlobo luni lomuntu lolu,+ olalelwa ngisho nayimimoya nolwandle?” 28  Lapho efika ngaphesheya, ezweni lamaGadara,+ wahlangana namadoda amabili akhwelwe amademoni+ ephuma emathuneni, enolaka oluyinqaba, kangangokuthi akukho muntu owayenesibindi sokudlula ngaleyo ndlela. 29  Futhi, bheka! aklabalasa, athi: “Sihlangene ngani nawe, Ndodana kaNkulunkulu?+ Ingabe uzé lapha ukuzosihlupha+ ngaphambi kwesikhathi esimisiwe?”+ 30  Kodwa kude nabo kwakuklabe umhlambi omkhulu wezingulube. 31  Ngakho amademoni aqala ukumncenga, ethi: “Uma usixosha, sithumele emhlambini wezingulube.”+ 32  Ngakho wathi kuwo: “Hambani!” Aphuma aya ezingulubeni; futhi, bheka! wonke umhlambi wakhalakathela eweni wangena olwandle wafela emanzini.+ 33  Kodwa abelusi babaleka, bangena emzini, babika konke, kuhlanganise nendaba yamadoda akhwelwe ngamademoni. 34  Bheka! bonke emzini beza bazohlangabeza uJesu; ngemva kokuba sebembonile, bamncenga ngobuqotho ukuba ahambe ezifundeni zakubo.+

Imibhalo yaphansi