Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 7:1-29

7  “Yekani ukwahlulela+ ukuze ningahlulelwa;  ngoba noma isiphi isahlulelo enahlulela ngaso, nani niyokwahlulelwa ngaso;+ nesilinganiso enilinganisa ngaso, bayonilinganisela ngaso nani.+  Khona-ke, kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?+  Noma, ungasho kanjani kumfowenu ukuthi, ‘Ngivumele ngikhiphe umucwana esweni lakho’; kuyilapho, bheka! kwelakho iso kukhona ugongolo na?+  Mzenzisi! Khipha kuqala ugongolo kwelakho iso, khona-ke uyobona ngokucacile ukuthi ungawukhipha kanjani umucwana esweni lomfowenu.  “Ningaziniki izinja okungcwele,+ futhi ningawaphonsi amaparele enu phambi kwezingulube, ukuze zingalokothi ziwanyathele+ ngezinyawo bese ziphenduka zinidephuna.  “Qhubekani nicela,+ niyophiwa; qhubekani nifuna, niyothola; qhubekani ningqongqoza,+ niyovulelwa.  Ngoba wonke umuntu ocelayo uyamukela,+ nawo wonke umuntu ofunayo uyathola, futhi wonke umuntu ongqongqozayo uyovulelwa.  Ngempela, ngubani phakathi kwenu okuthi lapho indodana yakhe+ icela isinkwa ayinike itshe? 10  Noma, mhlawumbe uma icela inhlanzi—ngeke ayinike inyoka, akunjalo? 11  Ngakho-ke, uma nina, nakuba nibabi,+ nikwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, yeka ukuthi uYihlo osemazulwini uyobapha kakhulu kangakanani izinto ezinhle+ labo abamcelayo! 12  “Ngakho-ke, zonke izinto enifuna abantu bazenze kini,+ nani kumelwe nizenze ngokufanayo kubo; lokhu, eqinisweni, yilokho okushiwo nguMthetho nabaProfethi.+ 13  “Ngenani ngesango elincane;+ ngoba ibanzi futhi ivulekile indlela eholela ekubhujisweni, baningi abangena ngayo; 14  kanti lincane isango futhi inyinyekile indlela eholela ekuphileni, bambalwa abayitholayo.+ 15  “Qaphelani abaprofethi bamanga+ abeza kini bembethe isikhumba semvu,+ kodwa ngaphakathi beyizimpisi eziphangayo.+ 16  Niyobazi ngezithelo zabo.+ Abantu abawakhi neze amagilebhisi emeveni noma amakhiwane emakhakhasini, akunjalo?+ 17  Ngokufanayo yonke imithi emihle ithela izithelo ezinhle, kodwa yonke imithi ebolile ithela izithelo ezingenamsebenzi;+ 18  umuthi omuhle ungethele izithelo ezingenamsebenzi, nomuthi obolile ungethele izithelo ezinhle. 19  Yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyagawulwa iphonswe emlilweni.+ 20  Khona-ke, ngempela labo bantu niyobazi ngezithelo zabo.+ 21  “Akuyena wonke umuntu othi kimi, ‘Nkosi, Nkosi,’ oyongena embusweni wamazulu, kodwa lowo owenza+ intando kaBaba osemazulwini uyongena.+ 22  Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, ‘Nkosi, Nkosi,+ asiprofethanga yini egameni lakho, saxosha amademoni egameni lakho, senza nemisebenzi eminingi yamandla egameni lakho na?’+ 23  Kodwa nokho ngiyovuma kubo ngaleso sikhathi ngithi: Angikaze nginazi!+ Sukani kimi, nina abenza okungemthetho.+ 24  “Ngakho-ke wonke umuntu owezwayo la mazwi ami awenze uyofaniswa nendoda ehlakaniphile, eyakha indlu yayo phezu kwedwala.+ 25  Lase liyithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza nemimoya yayishaya leyo ndlu, kodwa ayizange ibhidlike, ngoba yayisekelwe phezu kwedwala. 26  Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu owezwayo la mazwi ami kodwa angawenzi+ uyofaniswa nendoda eyisiwula,+ eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. 27  Lase liyithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza nemimoya yayishaya leyo ndlu+ yabhidlika, kwaba kukhulu ukuwa kwayo.”+ 28  Manje lapho uJesu eqeda la mazwi, izixuku zakhexa+ ngendlela yakhe yokufundisa; 29  ngoba wayezifundisa njengomuntu onegunya,+ kungenjengababhali bazo.

Imibhalo yaphansi