Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 5:1-48

5  Lapho ebona izixuku wakhuphukela entabeni; esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye;  wavula umlomo wabafundisa, ethi:  “Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya,+ ngoba umbuso wamazulu ungowabo.+  “Bayajabula abalilayo, ngoba bayoduduzwa.+  “Bayajabula abanomoya omnene,+ ngoba bayokudla ifa lomhlaba.+  “Bayajabula abalambele futhi bomele+ ukulunga, ngoba bayosuthiswa.+  “Bayajabula abanesihe,+ ngoba bayoboniswa isihe.  “Bayajabula abahlanzekile enhliziyweni,+ ngoba bayobona uNkulunkulu.+  “Bayajabula abanokuthula,+ ngoba bayobizwa ngokuthi ‘amadodana+ kaNkulunkulu.’ 10  “Bayajabula abaye bashushiswa+ ngenxa yokulunga, ngoba umbuso wamazulu ungowabo. 11  “Niyajabula lapho abantu benihlambalaza,+ benishushisa+ futhi besho yonke inhlobo yento embi ngani, beniqambela amanga ngenxa yami. 12  Jabulani nigxumagxume ngenjabulo,+ ngoba umvuzo+ wenu mkhulu emazulwini; ngoba babashushisa ngaleyo ndlela abaprofethi+ ngaphambi kwenu. 13  “Nina ningusawoti+ womhlaba; kodwa uma usawoti uphelelwa amandla awo, ubusawoti bawo buyobuyiselwa kanjani na? Awusasebenziseki kunoma yini ngaphandle kokuthi ulahlwe ngaphandle+ unyathelwe ngabantu. 14  “Nina ningukukhanya kwezwe.+ Umuzi ophezu kwentaba ungefihleke. 15  Abantu abasikhanyisi isibani basibeke ngaphansi kwesitsha sokulinganisa,+ kodwa basibeka othini lwesibani, sikhanyisele bonke abasendlini. 16  Ngokufanayo, ukukhanya kwenu+ makukhanye phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle+ bese benika uYihlo osemazulwini inkazimulo.+ 17  “Ningacabangi ukuthi ngizele ukuchitha uMthetho+ noma abaProfethi. Angizelanga ukuchitha, kodwa ukugcwalisa;+ 18  ngoba ngiqinisile ngithi kini izulu nomhlaba kungadlula+ ngokushesha kunokuba kusuke nganoma iyiphi indlela uhlamvu oluncane kunazo zonke noma intwanyana eyodwa yohlamvu eMthethweni zingenzekanga zonke izinto.+ 19  Ngakho-ke, noma ubani ophula+ owodwa wale miyalo emincane kunayo yonke futhi afundise isintu ukwenza lokho, kuyothiwa ‘mncane kunabo bonke’ ngokuqondene nombuso wamazulu.+ Kepha noma ubani oyenzayo futhi ayifundise,+ lo kuyothiwa ‘mkhulu’+ ngokuqondene nombuso wamazulu. 20  Ngoba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungavami ukudlula okwababhali nabaFarisi,+ anisoze nangena+ embusweni wamazulu. 21  “Nizwile ukuthi kwathiwa kulabo bezikhathi zasendulo, ‘Ungabulali;+ kodwa noma ubani obulalayo+ uyolandisa enkantolo yokwahlulela.’+ 22  Nokho, mina ngithi kini wonke umuntu oqhubeka ethukuthelele+ umfowabo uyolandisa+ enkantolo yobulungisa; kodwa noma ubani obiza umfowabo ngezwi elingakhulumeki lokwedelela uyolandisa eNkantolo Ephakeme; kanti noma ubani othi, ‘Siwula-ndini!’ uyofanelwa iGehena lomlilo.+ 23  “Khona-ke, uma uletha isipho sakho e-altare+ bese ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unokuthile ngawe,+ 24  shiya isipho sakho lapho phambi kwe-altare, uhambe; okokuqala yenza ukuthula nomfowenu,+ khona-ke, lapho usubuyile, unikele isipho sakho.+ 25  “Lungisa izindaba masinyane nalowo okumangalele emthethweni, lapho usenaye endleleni niya khona, ukuze kuthi ngandlela-thile ummangali+ angakunikeli kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini sasenkantolo, bese uphonswa etilongweni. 26  Ngiqinisile ngithi kuwe, Ngokuqinisekile ngeke uphume lapho kuze kube yilapho usukhokhe nohlamvu lwemali lokugcina lwenani elincane kakhulu.+ 27  “Nizwile ukuthi kwathiwa, ‘Ungaphingi.’+ 28  Kodwa mina ngithi kini wonke umuntu oqhubeka ebuka owesifazane+ aze amkhanuke, usephingile+ naye kakade enhliziyweni yakhe.+ 29  Manje, uma lelo liso lakho lesokunene likwenza ukhubeke, likhiphe ulilahle kude.+ Ngoba kuyokuzuzisa ngokwengeziwe ukulahlekelwa elilodwa lamalungu akho kunokuba umzimba wakho wonke uphonswe+ eGehena. 30  Futhi, uma isandla sakho sokunene sikwenza ukhubeke, sinqume usilahle kude.+ Ngoba kuyokuzuzisa ngokwengeziwe ukulahlekelwa elilodwa lamalungu akho kunokuba umzimba wakho wonke uphelele eGehena. 31  “Ngaphezu kwalokho, kwathiwa, ‘Noma ubani ohlukanisa+ nomkakhe, makamnike incwadi yesehlukaniso.’+ 32  Nokho, mina ngithi kini wonke umuntu ohlukanisa nomkakhe, ngaphandle kwesizathu sobufebe,+ umbeka esimweni sokuphinga,+ futhi noma ubani oshada nowesifazane ohlukanisile uyaphinga.+ 33  “Futhi nizwile ukuthi kwathiwa kulabo bezikhathi zasendulo, ‘Akumelwe ufunge+ ungenzi, kodwa kumelwe uzifeze izifungo zakho kuJehova.’+ 34  Nokho, mina ngithi kini: Ningafungi+ nhlobo, kungaba izulu, ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu;+ 35  noma umhlaba, ngoba uyisenabelo+ sezinyawo zakhe; noma iJerusalema, ngoba liwumuzi+ weNkosi enkulu. 36  Futhi ungafungi ikhanda lakho, ngoba awukwazi ukuphendula nolulodwa unwele lube mhlophe noma lube mnyama. 37  Izwi lenu elingu-Yebo malisho uYebo, u-Cha wenu, asho uCha;+ ngoba okungalé kwalokhu kuvela komubi.+ 38  “Nizwile ukuthi kwathiwa, ‘Iso ngeso nezinyo ngezinyo.’+ 39  Nokho, mina ngithi kini: Ningamelani nomubi; kodwa noma ubani okushaya ngempama esihlathini sesokunene,+ mphendulele nesinye futhi. 40  Uma umuntu efuna niye enkantolo akwamuke ingubo yakho yangaphansi, dedela nengubo yakho yangaphandle ayithathe;+ 41  futhi uma othile osegunyeni ekucindezela ukuba uhambe imayela elilodwa, hamba naye amamayela amabili.+ 42  Mnike ocelayo kuwe, futhi ungamfulatheli ofuna ukuboleka kuwe ngaphandle kwenzalo.+ 43  “Nizwile ukuthi kwathiwa, ‘Kumelwe uthande umakhelwane wakho+ futhi uzonde isitha sakho.’+ 44  Nokho, mina ngithi kini: Qhubekani nithanda izitha zenu,+ nithandazela nalabo abanishushisayo;+ 45  ukuze nizibonakalise ningamadodana kaYihlo osemazulwini,+ njengoba yena enza ilanga lakhe liphumele abantu ababi nabahle futhi enza imvula ine phezu kwabantu abalungile nabangalungile.+ 46  Ngoba uma nithanda labo abanithandayo, ninamvuzo muni na?+ Abathelisi abenzi yini nabo into efanayo? 47  Futhi uma nibingelela abafowenu kuphela, nenza lukhulu luni na? Abantu bezizwe abenzi yini nabo into efanayo? 48  Ngakho kumelwe nibe ngabaphelele, njengoba noYihlo wasezulwini ephelele.+

Imibhalo yaphansi