Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 4:1-25

4  Khona-ke umoya waholela uJesu ehlane+ ukuba ayolingwa+ uDeveli.  Ngemva kokuba esezilé ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane,+ walamba.  UMlingi+ weza wathi kuye: “Uma uyindodana kaNkulunkulu,+ tshela la matshe ukuba abe yizinkwa.”  Kodwa emphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi, ‘Umuntu akumelwe aphile ngesinkwa sodwa, kodwa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova.’”+  Khona-ke uDeveli wamthatha waya naye emzini ongcwele,+ wammisa phezu kombhoshongo wethempeli,  wathi kuye: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi;+ ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘Uyoyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla zazo, ukuze lungaqhuzuki nanini unyawo lwakho etsheni.’”+  UJesu wathi kuye: “Kulotshiwe futhi ukuthi, ‘Ungamvivinyi uJehova uNkulunkulu wakho.’”+  UDeveli waphinde wamthatha waya naye entabeni ephakeme ngokungajwayelekile, wambonisa yonke imibuso yezwe+ nenkazimulo yayo,  wathi kuye: “Zonke lezi zinto ngizokunika zona+ uma uwa phansi wenze isenzo sokukhuleka kimi.”+ 10  Khona-ke uJesu wathi kuye: “Hamba, Sathane! Ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘NguJehova uNkulunkulu wakho okumelwe umkhulekele,+ futhi nguye yedwa+ okumelwe unikele kuye inkonzo engcwele.’”+ 11  Khona-ke uDeveli wamshiya,+ futhi, bheka! izingelosi zeza zamkhonza.+ 12  Manje lapho ezwa ukuthi uJohane uboshiwe,+ wasuka waya eGalile.+ 13  Ngemva kokusuka eNazaretha, wafika eKapernawume+ wahlala khona eceleni kolwandle esifundeni sakwaZebhuloni nesakwaNafetali,+ 14  ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi, ethi: 15  “O, lizwe lakwaZebhuloni nawe lizwe lakwaNafetali, ngasendleleni yasolwandle, ngaphesheya kweJordani, Galile+ lezizwe! 16  abantu abahlezi ebumnyameni+ babona ukukhanya okukhulu,+ futhi labo abahlezi endaweni yethunzi elibulalayo, ukukhanya+ kwaphumela+ kubo.” 17  Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke uJesu waqala ukushumayela ethi: “Phendukani,+ ngoba umbuso+ wamazulu ususondele.” 18  Njengoba ayehamba eceleni kolwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni+ obizwa ngokuthi uPetru+ no-Andreya umfowabo, zehlisela inetha lokudoba olwandle, ngoba zazingabadobi. 19  Wathi kuzo: “Ngilandeleni, ngizonenza abadobi babantu.”+ 20  Zishiya amanetha+ ngaso leso sikhathi, zamlandela. 21  Eqhubekela phambili futhi ukusuka lapho wabona abanye ababili+ ababeyizelamani, uJakobe indodana kaZebedewu+ noJohane umfowabo, besesikebheni noZebedewu uyise, belungisa amanetha abo, wababiza. 22  Beshiya isikebhe kanye noyise ngaso leso sikhathi, bamlandela. 23  Khona-ke walijikeleza+ lonke elaseGalile,+ efundisa emasinagogeni+ abo futhi eshumayela izindaba ezinhle zombuso, elapha yonke inhlobo yesifo+ nayo yonke inhlobo yobuthakathaka kubantu. 24  Umbiko ngaye waphumela kulo lonke elaseSiriya;+ bamlethela bonke ababengaphathekile kahle,+ abacindezelwe yizifo nezinhlupheko ezihlukahlukene, abakhwelwe amademoni nabanesithuthwane+ nabantu abafé uhlangothi, wabelapha. 25  Ngenxa yalokho walandelwa isixuku esikhulu sivela eGalile+ naseDekapholi naseJerusalema+ naseJudiya nangaphesheya kweJordani.

Imibhalo yaphansi