Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Mathewu 27:1-66

27  Sekusile, bonke abapristi abakhulu namadoda amadala esizwe babonisana ngoJesu ukuze bambulale.+  Futhi, ngemva kokumbopha, bamuka naye bamnikela kuPilatu umbusi.+  Khona-ke uJuda, owayemkhaphele, ebona ukuthi ulahliwe, wazisola wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu+ kubapristi abakhulu namadoda amadala,  ethi: “Ngonile lapho ngikhaphela igazi elilungileyo.”+ Bathi: “Sinandabani thina nalokho? Zibonele wena!”+  Ngakho waphonsa lezo zinhlamvu zesiliva ethempelini, wasuka wahamba, wazilengisa.+  Kodwa abapristi abakhulu bathatha lezo zinhlamvu zesiliva bathi: “Akukhona okungokomthetho ukuzifaka endaweni yengcebo engcwele, ngoba ziyintengo yegazi.”  Ngemva kokubonisana, bathenga ngazo isiganga sombumbi ukuze kungcwatshwe kuso abafokazi.  Ngakho-ke leso siganga siye sabizwa ngokuthi “ISiganga Segazi”+ kuze kube yilolu suku.  Khona-ke lokho okwakhulunywa ngoJeremiya umprofethi kwagcwaliseka, ethi: “Futhi bathatha izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu,+ intengo yalowo muntu ontengo yakhe yayinqunyiwe, lowo abanye emadodaneni akwa-Israyeli abanquma intengo yakhe, 10  bathenga ngazo isiganga sombumbi,+ ngokwalokho uJehova angiyala ngakho.” 11  UJesu manje wema phambi kombusi; umbusi wambuza lo mbuzo: “Ingabe uyiyo inkosi yamaJuda?”+ UJesu waphendula: “Wena ngokwakho uyasho.”+ 12  Kodwa, ngesikhathi abapristi abakhulu namadoda amadala bembeka icala,+ akaphendulanga.+ 13  Khona-ke uPilatu wathi kuye: “Awuzwa yini ukuthi ziningi kangakanani izinto abazifakazayo ngawe?”+ 14  Nokho akazange amphendule, ngisho nangezwi elilodwa, kangangokuthi umbusi wamangala kakhulu.+ 15  Manje kwakuyinqubo yombusi ukuba ngomkhosi ngamunye akhululele isixuku isiboshwa esithile, leso esisifunayo.+ 16  Ngaso nje leso sikhathi babegcine isiboshwa esasinedumela elibi esibizwa ngokuthi uBharaba.+ 17  Ngakho lapho sesibuthene ndawonye, uPilatu wathi kuso: “Yimuphi enifuna nginikhululele yena, uBharaba noma uJesu okuthiwa uKristu?”+ 18  Ngoba wayeqaphela ukuthi babemnikele+ ngenxa yomona.+ 19  Ngaphezu kwalokho, esahlezi esihlalweni sokwahlulela, umkakhe wathumela kuye, ethi: “Hlukana nalowo muntu olungileyo,+ ngoba ngihlupheke kakhulu namuhla ephusheni+ ngenxa yakhe.” 20  Kodwa abapristi abakhulu namadoda amadala banxenxa izixuku ukuba zicele uBharaba,+ uJesu abulawe. 21  Manje umbusi wathi kuzo: “Yimuphi kulaba ababili enifuna ukuba nginikhululele yena?” Zathi: “UBharaba.”+ 22  UPilatu wathi kuzo: “Khona-ke, ngenzeni ngoJesu okuthiwa uKristu?” Zonke zathi: “Makabethelwe!”+ 23  Wathi: “Ngasizathu sini, yini embi ayenzile?” Noma kunjalo zaqhubeka zikhamuluka kakhulu nangokwengeziwe zithi: “Makabethelwe!”+ 24  Ebona ukuthi kwakungasizi ngalutho, kodwa, kunalokho, kwakuvela isiyaluyalu, uPilatu wathatha amanzi+ wageza izandla phambi kwesixuku, ethi: “Ngimsulwa egazini lalo muntu. Ziboneleni nina.” 25  Khona-ke bonke abantu baphendula bathi: “Igazi lakhe malehlele phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu.”+ 26  Khona-ke wabakhululela uBharaba, kodwa wayala ukuba uJesu abhaxabulwe,+ wamnikela ukuba abethelwe.+ 27  Khona-ke amasosha ombusi angenisa uJesu esigodlweni sombusi futhi abuthela kuye wonke amabutho.+ 28  Emkhumula, amgqokisa isembatho esibomvu,+ 29  aluka umqhele ngameva awubeka ekhanda lakhe amphathisa nomhlanga esandleni sakhe sokunene. Eguqa phambi kwakhe, ahlekisa+ ngaye, athi: “Sawubona, wena Nkosi yamaJuda!”+ 30  Amkhafulela,+ athatha umhlanga, aqala ukumshaya ngawo ekhanda. 31  Ekugcineni, lapho esehlekisile+ ngaye, amkhumula isembatho amgqokisa izingubo zakhe zangaphandle amuka naye ayombethela.+ 32  Njengoba ephuma athola ongowokuzalwa eKhurene ogama lakhe linguSimoni.+ Lo muntu amcindezela ukuba enze inkonzo yokuthwala isigxobo sakhe sokuhlushwa. 33  Lapho efika endaweni ebizwa ngokuthi i-Golgotha,+ okuwukuthi, iNdawo Yogebhezi, 34  amnika iwayini elixutshwe nenyongo+ ukuba aphuze; kodwa, ngemva kokulinambitha, wenqaba ukuphuza.+ 35  Lapho esembethele+ aba izingubo zakhe zangaphandle+ ngenkatho,+ 36  futhi, ahlala lapho, amqapha. 37  Ngenhla kwekhanda lakhe axhoma icala ayebekwe lona, lilotshwe ngala mazwi: “Lona nguJesu iNkosi YamaJuda.”+ 38  Khona-ke abaphangi ababili babethelwa kanye naye, omunye ngakwesokunene sakhe omunye ngakwesobunxele sakhe.+ 39  Abantu abadlulayo bamhlambalaza,+ benikina+ amakhanda 40  bethi: “O wena owawuzoba umdilizi wethempeli+ nomakhi walo ngezinsuku ezintathu, zisindise! Uma uyindodana kaNkulunkulu, yehla esigxotsheni sokuhlushwa!”+ 41  Ngendlela efanayo nabapristi abakhulu kanye nababhali namadoda amadala baqala ukuhlekisa ngaye bethi:+ 42  “Abanye wabasindisa; yena ngokwakhe akakwazi ukuzisindisa! UyiNkosi+ yakwa-Israyeli; makehle manje esigxotsheni sokuhlushwa sizomkholwa.+ 43  Ubeké ithemba lakhe kuNkulunkulu; makamsindise+ manje uma Yena emfuna, ngoba wathi, ‘NgiyiNdodana kaNkulunkulu.’”+ 44  Ngendlela efanayo ngisho nabaphangi ababebethelwe kanye naye bamhlambalaza.+ 45  Kusukela ngehora lesithupha kuqhubeke kwehla ubumnyama+ phezu kwezwe lonke, kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye.+ 46  Cishe ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Eli, Eli, lama sabakthani?” okuwukuthi, “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?”+ 47  Lapho bezwa lokhu, abanye kwababemi lapho baqala ukuthi: “Lo muntu ubiza u-Eliya.”+ 48  Masinyane omunye kubo wagijima wathatha isiponji wasimanzisa ngewayini elimuncu+ wasihloma emhlangeni wayesemphuzisa.+ 49  Kodwa bonke abanye bathi: “Myeke! Make sibone ukuthi u-Eliya uyeza yini ukuzomsindisa.”+ [[Enye indoda yathatha umkhonto yamhlaba ohlangothini, kwaphuma igazi namanzi.]]+ 50  UJesu waphinde wakhamuluka ngezwi elikhulu, wawudedela umoya wakhe.+ 51  Futhi, bheka! isihenqo+ sendlu engcwele sadabuka saba yizingxenye ezimbili, kusukela phezulu kuya phansi,+ umhlaba wazamazama, namadwala aqhekeka.+ 52  Amathuna avuleka nezidumbu eziningi zabangcwele ezazilele zakhuphuka, 53  (nabantu, ababephuma emathuneni ngemva kokuvuswa kwakhe, bangena emzini ongcwele,)+ futhi zabonakala kubantu abaningi. 54  Kodwa isikhulu sebutho nalabo ababenaso belinde uJesu, lapho bebona ukuzamazama komhlaba nezinto ezazenzeka, besaba kakhulu, bathi: “Ngokuqinisekile lo ubeyiNdodana kaNkulunkulu.”+ 55  Ngaphezu kwalokho, abesifazane abaningi babekhona lapho bebukele bekude,+ labo ababekade behambisana noJesu besuka eGalile ukuze bamkhonze;+ 56  phakathi kwabo kwakunoMariya Magdalena, kanye noMariya unina kaJakobe noJose, nonina wamadodana kaZebedewu.+ 57  Manje njengoba kwase kuntambama kakhulu, kweza umuntu othile ocebile wase-Arimatheya, ogama lakhe linguJosefa, naye ngokwakhe owayesengumfundi kaJesu.+ 58  Lo muntu waya kuPilatu wacela isidumbu sikaJesu.+ Khona-ke uPilatu wayala ukuba anikwe sona.+ 59  UJosefa wasithatha isidumbu, wasisonga ngelineni elicolekile elihlanzekile,+ 60  wasibeka ethuneni lakhe elisha,+ ayeliqophe edwaleni. Ngemva kokugingqela itshe elikhulu emnyango wethuna, wahamba.+ 61  Kodwa uMariya Magdalena nomunye uMariya baqhubeka belapho, behlezi phambi kwethuna.+ 62  Ngosuku olulandelayo, olwalungemva kokuLungiselela,+ abapristi abakhulu nabaFarisi babuthana ndawonye phambi kukaPilatu, 63  bathi: “Mnumzane, siye sakhumbula ukuthi lowaya mkhohlisi esaphila wathi, ‘Ngemva kwezinsuku ezintathu+ ngizovuswa.’ 64  Ngakho-ke yala ukuba ithuna livikeleke kuze kube usuku lwesithathu, ukuze abafundi bakhe bangalokothi bafike bamebe+ bese bethi kubantu, ‘Uvusiwe kwabafileyo!’ kuthi le nkohliso yokugcina ibe yimbi kakhulu kuneyokuqala.” 65  UPilatu wathi kubo: “Ninabo abaqaphi.+ Hambani nilivikele ngokubona kwenu.” 66  Ngakho bahamba base belivikela ithuna ngokubeka uphawu etsheni+ nangokubeka abaqaphi.

Imibhalo yaphansi