Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Mathewu 26:1-75

26  Manje lapho uJesu esewaqedile wonke la mazwi, wathi kubafundi bakhe:  “Niyazi ukuthi ezinsukwini ezimbili kusukela manje yiphasika,+ futhi iNdodana yomuntu izonikelwa ukuba ibethelwe.”+  Abapristi abakhulu namadoda amadala esizwe babuthana ndawonye egcekeni lompristi ophakeme owayebizwa ngokuthi uKayafase,+  bacebisana+ ngokuba babambe uJesu ngeqhinga bambulale.  Nokho, babelokhu bethi: “Kungabi ngomkhosi, ukuze kungaveli siyaluyalu phakathi kwabantu.”+  Lapho uJesu eseBhethaniya+ endlini kaSimoni onochoko,+  kwasondela kuye owesifazane othile nomfuma we-alabhaste wamafutha abizayo anamakha,+ wawathela ekhanda lakhe njengoba ehlezi etafuleni.  Lapho bebona lokhu abafundi bathukuthela bathi: “Okwani lokhu kusaphaza okungaka?+  Ngoba la mafutha ngabe athengiswe ngemali enkulu yaphiwa abantu abampofu.”+ 10  Ekuqaphela lokhu,+ uJesu wathi kubo: “Kungani nizama ukumkhathaza lona wesifazane? Ngoba wenze isenzo esihle kimi.+ 11  Abampofu+ ninabo ngaso sonke isikhathi, kodwa ngeke nibe nami ngaso sonke isikhathi.+ 12  Ngoba lapho lona wesifazane ethela la mafutha anamakha phezu komzimba wami, ukwenze ngenjongo yokungilungiselela ukungcwatshwa.+ 13  Ngiqinisile ngithi kini, Nomaphi lapho lezi zindaba ezinhle zishunyayelwa khona emhlabeni wonke, lokhu akwenzile lona wesifazane nakho kuyokhulunywa ngakho njengento ayokhunjulwa ngayo.”+ 14  Khona-ke omunye kwabayishumi nambili, lowo obizwa ngokuthi uJuda Iskariyothe,+ waya kubapristi abakhulu 15  wathi: “Nizonginikani ukuze ngimkhaphele kini?”+ Bamnqumela izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu.+ 16  Ngakho kusukela ngaleso sikhathi wayelokhu efuna ithuba elihle lokumkhaphela.+ 17  Ngosuku lokuqala lwamaqebelengwane angenamvubelo+ abafundi beza kuJesu, bathi: “Ufuna sikulungisele kuphi ukuba udle iphasika?”+ 18  Wathi: “Ngenani emzini kuSibanibani+ nithi, UMfundisi uthi, ‘Isikhathi sami esimisiwe siseduze; ngizogubha umkhosi wephasika kanye nabafundi bami kwakho.’”+ 19  Abafundi benza njengoba nje uJesu ebayalile, bazilungisa izinto zephasika.+ 20  Lapho sekuhlwile,+ wayehlezi etafuleni nabafundi abayishumi nambili.+ 21  Besadla, wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, Omunye kini uzongikhaphela.”+ 22  Belusizi kakhulu ngalokhu, baqala ngamunye ngamunye ukuthi kuye: “Nkosi, akumina, akunjalo?”+ 23  Ephendula wathi: “Lowo ofaka isandla sakhe kanye nami esitsheni nguye ozongikhaphela.+ 24  Yiqiniso, iNdodana yomuntu iyahamba, njengoba nje kulotshiwe+ ngayo, kodwa maye+ kulowo muntu iNdodana yomuntu ekhashelwa ngaye!+ Bekuyoba kuhle kakhulu ngalowo muntu ukube wayengazalwanga.” 25  UJuda, owayesezomkhaphela, ephendula wathi: “Kungaba yimi, Rabi na?” Wathi kuye: “Wena ngokwakho ushilo.” 26  Njengoba beqhubeka bedla, uJesu wathatha isinkwa,+ futhi ngemva kokusho isibusiso, wasihlephula,+ wasinikeza abafundi, wathi: “Thathani, yidlani. Lokhu kusho umzimba wami.”+ 27  Wathatha nendebe,+ esebongile, wabanika yona, wathi: “Phuzani kuyo, nonke;+ 28  ngoba lokhu kusho+ ‘igazi’ lami+ ‘lesivumelwano,’+ elizothululwa ngenxa yabaningi+ ngenjongo yokuthethelelwa kwezono.+ 29  Kodwa ngiyanitshela: Kusukela manje kuqhubeke angisoze ngaphuza noma yini yalo mkhiqizo womvini kuze kube yilolo suku ngiwuphuza nani umusha embusweni kaBaba.”+ 30  Ekugcineni, ngemva kokuhlabelela izindumiso,+ baphuma baya eNtabeni Yeminqumo.+ 31  Khona-ke uJesu wathi kubo: “Nonke nizokhubeka ngami kulobu busuku, ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘Ngizoshaya umalusi, izimvu zomhlambi zihlakazeke.’+ 32  Kodwa ngemva kokuba sengivusiwe, ngizonandulela ngiye eGalile.”+ 33  Kodwa uPetru, ephendula, wathi kuye: “Nakuba bonke abanye bekhubeka ngawe, mina angisoze ngakhubeka!”+ 34  UJesu wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, Kulobu busuku, ngaphambi kokuba iqhude likhale, wena uzongiphika kathathu.”+ 35  UPetru wathi kuye: “Ngisho noma kungadingeka ngife kanye nawe, angisoze ngakuphika.” Bonke abanye abafundi nabo basho into efanayo.+ 36  Khona-ke uJesu wafika nabo endaweni+ ebizwa ngokuthi iGetsemane, wathi kubafundi: “Hlalani lapha phansi ngesikhathi ngisayothandaza+ laphaya.” 37  Ethatha uPetru namadodana+ amabili kaZebedewu, waqala ukuba lusizi nokukhathazeka kakhulu.+ 38  Khona-ke wathi kubo: “Umphefumulo wami ulusizi kakhulu, kuze kube sekufeni.+ Hlalani lapha nilinde kanye nami.”+ 39  Eya phambili kancane, wawa ngobuso, wathandaza+ wathi: “Baba, uma kungenzeka, le ndebe+ mayidlule kimi. Nokho, kungabi njengoba kuthanda mina,+ kodwa kube njengoba kuthanda wena.”+ 40  Weza kubafundi wabathola belele, wathi kuPetru: “Ingabe madoda beningelinde nehora elilodwa nje kanye nami?+ 41  Hlalani nilindile+ futhi nithandaze+ njalo, ukuze ningangeni esilingweni.+ Yebo, umoya uyalangazela, kodwa inyama ibuthakathaka.”+ 42  Waphinda, ngokwesibili,+ wahamba futhi wathandaza, wathi: “Baba, uma kungenakwenzeka ukuba lokhu kudlule ngaphandle kokuba ngikuphuze, intando yakho mayenzeke.”+ 43  Waphinde weza futhi wabathola belele, ngoba amehlo abo ayesinda.+ 44  Ngakho, ebashiya, waphinde wahamba wayothandaza okwesithathu,+ ephinda futhi esho izwi elifanayo. 45  Khona-ke weza kubafundi wathi kubo: “Esikhathini esinjengalesi nilele niphumule! Bhekani! Ihora selisondele ukuba iNdodana yomuntu ikhashelwe ezandleni zezoni.+ 46  Sukumani, masihambe. Bhekani! Umkhapheli wami usesondele.”+ 47  Esakhuluma, bheka! uJuda,+ omunye wabayishumi nambili, weza ekanye nesixuku esikhulu siphethe izinkemba+ nemishiza sivela kubapristi abakhulu namadoda amadala esizwe.+ 48  Manje umkhapheli wakhe wayebanike isibonakaliso, wathi: “Lowo engimangayo, nguye; nimbambe.”+ 49  Futhi eqonda ngqo kuJesu wathi: “Sawubona, Rabi!”+ wamanga+ ngesisa esikhulu. 50  Kodwa uJesu+ wathi kuye: “Mfo, iyini injongo yokuba kwakho lapha?” Khona-ke basondela, babeka izandla kuJesu bambamba.+ 51  Kodwa, bheka! omunye kulabo ababenoJesu welula isandla sakhe wahosha inkemba yakhe, wagalela inceku yompristi ophakeme wasusa indlebe yayo.+ 52  Khona-ke uJesu wathi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo,+ ngoba bonke abaphatha inkemba bayobhubha ngenkemba.+ 53  Noma ucabanga ukuthi anginakunxusa yini kuBaba ukuba anginike ngalo mzuzwana amalegiyona ezingelosi angaphezu kwayishumi nambili?+ 54  Uma kuba njalo, imiBhalo ibiyogcwaliseka kanjani ukuthi kumelwe ukuba kwenzeke ngale ndlela?” 55  Ngalelo hora uJesu wathi ezixukwini: “Ingabe niphumele ukuzobamba mina niphethe izinkemba nemishiza njengokungathi nibhekene nomphangi?+ Usuku nosuku bengivame ukuhlala ethempelini+ ngifundisa, kodwa nokho aningibambanga. 56  Kodwa konke lokhu kuye kwenzeka ngenjongo yokuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi.”+ Khona-ke bonke abafundi bamshiya babaleka.+ 57  Labo ababamba uJesu bamyisa kuKayafase+ umpristi ophakeme, lapho kwakubuthene khona ababhali namadoda amadala.+ 58  Kodwa uPetru waqhubeka emlandela ekujana impela, waze wafika egcekeni+ lompristi ophakeme, futhi, ngemva kokungena ngaphakathi, wahlala nezikhonzi zasendlini ukuze abone umphumela.+ 59  Phakathi naleso sikhathi abapristi abakhulu nayo yonke iSanhedrini babefuna ubufakazi obungamanga ngoJesu ukuze bambulale,+ 60  kodwa ababutholanga, nakuba kwavela ofakazi abaningi bamanga.+ Kamuva kweza ababili 61  bathi: “Lo muntu wathi, ‘Mina ngingalidiliza ithempeli likaNkulunkulu, ngilakhe ngezinsuku ezintathu.’”+ 62  Ngemva kwalokho umpristi ophakeme wasukuma wathi kuye: “Awunampendulo na? Kuyini lokhu laba abakufakaza ngawe?”+ 63  Kodwa uJesu waqhubeka ethule.+ Ngakho umpristi ophakeme wathi kuye: “Ngikufungisa+ uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele ukuthi unguye yini uKristu+ iNdodana kaNkulunkulu!” 64  UJesu wathi+ kuye: “Wena ngokwakho ushilo.+ Nokho mina ngithi kini madoda, Kusukela manje kuqhubeke+ nizobona iNdodana yomuntu+ ihlezi ngakwesokunene+ samandla iza iphezu kwamafu ezulu.”+ 65  Khona-ke umpristi ophakeme waklebhula izingubo zakhe zangaphandle, wathi: “Uhlambalazile!+ Sisabadingelani ofakazi?+ Bhekani! Manje senikuzwile ukuhlambalaza.+ 66  Uyini umbono wenu?” Baphendula bathi: “Ufanelwe ukufa.”+ 67  Khona-ke bamkhafulela ebusweni+ bamshaya+ ngezibhakela. Abanye bamshaya ngezimpama ebusweni,+ 68  bethi: “Siprofethele, wena Kristu.+ Ubani okushayile?”+ 69  UPetru wayehlezi ngaphandle egcekeni; futhi intombazane eyinceku yeza kuye, yathi: “Nawe, futhi, ubunoJesu waseGalile!”+ 70  Kodwa waphika phambi kwabo bonke, wathi: “Angazi ukuthi ukhuluma ngani.” 71  Ngemva kokuba esephumile waya endlini esesangweni, enye intombazane yambona yase ithi kulabo ababelapho: “Lo muntu ubenoJesu umNazaretha.”+ 72  Waphinda waphika futhi, wafunga, wathi: “Angimazi lo muntu!”+ 73  Ngemva kwesikhashana labo ababemi lapho beza bathi kuPetru: “Ngokuqinisekile nawe futhi ungomunye wabo, ngoba eqinisweni, ulimi lwakho luyakuceba.”+ 74  Khona-ke waqala ukuqalekisa nokufunga: “Angimazi lo muntu!” Masinyane iqhude lakhala.+ 75  UPetru wakhumbula izwi uJesu abelikhulumile, elithi: “Ngaphambi kokuba iqhude likhale, uzongiphika kathathu.”+ Waphumela ngaphandle wakhala kamunyu.+

Imibhalo yaphansi