Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 24:1-51

24  Esemuka manje, uJesu wayesendleleni esuka ethempelini, kodwa abafundi bakhe basondela ukuze bambonise izakhiwo zethempeli.+  Ephendula wathi: “Aniziboni yini zonke lezi zinto? Ngiqinisile ngithi kini, Akusoze kwashiywa lapha itshe phezu kwetshe lingadilizelwa phansi.”+  Esahlezi eNtabeni Yeminqumo, abafundi beza kuye ngasese, bathi: “Sitshele, Ziyokwenzeka nini lezi zinto, futhi siyoba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho+ nesesiphelo sesimiso sezinto?”+  Ephendula uJesu wathi kubo: “Xwayani ukuba ningadukiswa muntu;+  ngoba baningi abayokuza ngegama lami, bethi, ‘NginguKristu,’ badukise abaningi.+  Niyokuzwa ngezimpi nemibiko yezimpi; qaphelani ukuba ningesabi. Ngoba lezi zinto kumelwe zenzeke, kodwa ukuphela kuyobe kungakafiki.+  “Ngoba isizwe siyovukela isizwe+ nombuso uvukele umbuso,+ futhi kuyoba khona ukusweleka kokudla+ nokuzamazama komhlaba+ ezindaweni ngezindawo.  Zonke lezi zinto ziwukuqala kwemihelo yokucindezeleka.  “Khona-ke abantu bayoninikela osizini+ banibulale,+ futhi niyoba yizinto zokuzondwa+ yizizwe zonke ngenxa yegama lami.+ 10  Khona-ke, abaningi bayokhubeka,+ bakhaphelane, bazondane.+ 11  Kuyovela abaprofethi bamanga+ abaningi, badukise abaningi;+ 12  ngenxa yokwanda kokwephulwa komthetho+ uthando lwabaningi luyophola.+ 13  Kodwa lowo oye wakhuthazela+ kwaze kwaba sekupheleni nguye oyosindiswa.+ 14  Lezi zindaba ezinhle+ zombuso+ ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke;+ khona-ke ukuphela+ kuyofika. 15  “Ngakho-ke, lapho nibona isinengiso+ esibangela incithakalo, njengoba kwakhulunywa ngaso ngoDaniyeli umprofethi, simi endaweni engcwele,+ (ofundayo makasebenzise ukuqonda,) 16  khona-ke labo abaseJudiya mabaqale ukubalekela+ ezintabeni. 17  Umuntu ophezu kwendlu makangehli ayokhipha izimpahla endlini yakhe; 18  futhi umuntu osensimini makangabuyeli endlini ayothatha ingubo yakhe yangaphandle. 19  Maye kwabesifazane abakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku!+ 20  Thandazelani ukuba ukubaleka kwenu kungenzeki ngesikhathi sasebusika, noma ngosuku lwesabatha; 21  ngoba ngaleso sikhathi kuyoba khona usizi olukhulu+ olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube manje,+ cha, futhi olungasayikuphinde lube khona. 22  Eqinisweni, ukube lezo zinsuku azifinyezwanga, akukho nyama ebiyosinda; kodwa ngenxa yabakhethiweyo+ lezo zinsuku ziyofinyezwa.+ 23  “Khona-ke uma noma ubani ethi kini, ‘Bhekani! Nangu uKristu,’+ noma ethi, ‘Nanguya!’ ningakholwa.+ 24  Ngoba kuyovela oKristu bamanga+ nabaprofethi bamanga+ futhi bayokwenza izibonakaliso ezinkulu+ nezimangaliso ukuze badukise ngisho nabakhethiweyo, uma kungenzeka.+ 25  Bhekani! Nginixwayisé kusengaphambili.+ 26  Ngakho-ke, uma abantu bethi kini, ‘Bhekani! Usehlane,’ ningaphumi; ‘Bhekani! Usemagumbini angaphakathi,’ ningakholwa.+ 27  Ngoba njengoba nje umbani+ uvela ezingxenyeni zasempumalanga futhi ubaneke uze ufinyelele ezingxenyeni zasentshonalanga, kuyoba njalo ukuba khona kweNdodana yomuntu.+ 28  Nomaphi lapho kukhona khona isidumbu, kulapho lapho amanqe+ eyobuthanela khona.+ 29  “Masinyane ngemva kosizi lwangalezo zinsuku ilanga liyokuba mnyama,+ nenyanga+ ngeke ikunikeze ukukhanya kwayo, futhi izinkanyezi ziyokuwa ezulwini, namandla amazulu ayonyakaziswa.+ 30  Khona-ke isibonakaliso seNdodana yomuntu+ siyobonakala ezulwini, bese zonke izizwe zomhlaba zizishaya zilila,+ futhi ziyobona iNdodana yomuntu iza iphezu kwamafu ezulu inamandla nenkazimulo enkulu.+ 31  Iyothuma izingelosi zayo nomsindo omkhulu wecilongo,+ zibuthele ndawonye abakhethiweyo bayo+ bevela emimoyeni yomine,+ kusukela komunye umkhawulo wamazulu kuye komunye umkhawulo wawo. 32  “Manje fundani leli phuzu emkhiwaneni njengomfanekiso: Ngokushesha nje lapho igatsha lawo elisha lihluma liveza amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo liseduze.+ 33  Ngokufanayo nani, lapho nibona zonke lezi zinto, yazini ukuthi iseduze, emnyango.+ 34  Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane+ asisoze sadlula zingake-nzeki zonke lezi zinto. 35  Izulu nomhlaba kuyodlula,+ kodwa amazwi ami awasoze adlula.+ 36  “Ngokuphathelene nalolo suku nalelo hora+ akekho owaziyo, nazingelosi zasemazulwini naNdodana, kodwa nguBaba kuphela.+ 37  Ngoba njengoba nje zazinjalo izinsuku zikaNowa,+ kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu.+ 38  Ngoba njengoba babenjalo ngalezo zinsuku zangaphambi kukazamcolo, bedla, bephuza, amadoda eshada nabesifazane bendiswa, kwaze kwaba usuku uNowa+ angena ngalo emkhunjini;+ 39  futhi benganakanga kwaze kwafika uzamcolo, wabakhukhula bonke,+ kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu. 40  Khona-ke amadoda amabili ayobe esensimini: enye iyothathwa, enye ishiywe; 41  abesifazane ababili bayobe begaya etsheni:+ omunye athathwe, omunye ashiywe.+ 42  Ngakho-ke, hlalani nilindile ngoba anazi ukuthi iNkosi yenu iza ngaluphi usuku.+ 43  “Kodwa yazini into eyodwa, ukuthi ukube umninindlu ubazi ukuthi isela lizokuza ngamuphi umlindo,+ ubeyohlala ephapheme angavumi ukuba indlu yakhe igqekezwe. 44  Ngenxa yalokhu nani futhi yibani abakulungele,+ ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningalicabangi. 45  “Ngubani ngempela oyinceku ethembekileyo neqondayo+ emiswe inkosi yayo phezu kwabendlu yayo, ukuze ibanike ukudla kwabo ngesikhathi esifanele?+ 46  Iyajabula+ leyo nceku okuyokuthi lapho inkosi yayo ifika iyithole yenza kanjalo. 47  Ngiqinisile ngithi kini, Iyoyimisa phezu kwakho konke okungokwayo.+ 48  “Kodwa uma kungenzeka leyo nceku embi ithi enhliziyweni yayo,+ ‘Inkosi yami ilibele,’+ 49  bese iqala ukushaya izinceku ezikanye nayo futhi idle iphuze nezidakwa, 50  inkosi yaleyo nceku iyofika ngosuku engalulindele nangehora+ engalazi, 51  iyijezise kanzima kakhulu,+ iyabele kanye nabazenzisi. Lapho yilapho iyokhala khona futhi iququde amazinyo.+

Imibhalo yaphansi