Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 22:1-46

22  Eqhubeka nempendulo, uJesu waphinde wakhuluma nabo ngemifanekiso, wathi:+  “Umbuso wamazulu unjengomuntu, inkosi, owenzela indodana yakhe idili lomshado.+  Wathuma izinceku zakhe ukuba ziyobiza labo ababemenyelwe edilini lomshado,+ kodwa abathandanga ukuza.+  Waphinda wathuma ezinye izinceku,+ ethi, ‘Tshelani abamenyiwe ukuthi: “Bhekani! Sengisilungisile isidlo sami,+ izinkomo zami nezilwane ezikhuluphalisiwe sekuhlatshiwe, futhi zonke izinto sezilungile. Wozani edilini lomshado.”’+  Kodwa bahamba bengagqizi qakala, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya ebhizinisini lakhe;+  abanye, babamba izinceku zakhe, baziphatha ngokweyisa futhi bazibulala.+  “Inkosi yathukuthela, yathumela amabutho ayo ababhubhisa labo babulali ashisa nomuzi wabo.+  Khona-ke yathi ezincekwini zayo, ‘Idili lomshado ngempela selilungile, kodwa abamenyiwe bebengafaneleki.+  Ngakho-ke yanini ezindleleni eziphumela ngaphandle komuzi, kuthi noma ubani enimtholayo nimmemele edilini lomshado.’+ 10  Ngakho lezo zinceku zaphumela ezindleleni zabuthela ndawonye bonke ezabathola, kokubili ababi nabahle;+ indlu yemikhosi yomshado yagcwala ababehlezi+ etafuleni. 11  “Lapho inkosi ingena izohlola izimenywa, yabona umuntu owayengayigqokile ingubo yomshado.+ 12  Ngakho yathi kuye, ‘Mfo, ungene kanjani lapha ungayigqokile ingubo yomshado?’+ Akabanga namazwi. 13  Khona-ke inkosi yathi ezincekwini zayo, ‘Mbopheni izandla nezinyawo nimkhiphele ebumnyameni ngaphandle. Lapho yilapho eyokhala khona aququde amazinyo.’+ 14  “Ngoba baningi abamenyiwe, kodwa bambalwa abakhethiwe.”+ 15  Khona-ke abaFarisi bahamba, bacebisana ukuze bamcuphe ngenkulumo yakhe.+ 16  Ngakho bathumela abafundi babo kuye, kanye namalungu eqembu likaHerode,+ bathi: “Mfundisi, siyazi ukuthi uneqiniso futhi ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso, nokuthi awukhathali ngamuntu, ngoba awubheki ukubonakala kwabantu kwangaphandle.+ 17  Ngakho-ke, sitshele, Wena ucabangani? Ingabe kungokomthetho ukukhokha intela yekhanda kuKhesari noma cha?”+ 18  Kodwa uJesu, ebazi ububi babo, wathi: “Kungani ningivivinya, bazenzisi?+ 19  Ngiboniseni uhlamvu lwemali yentela yekhanda.” Bamlethela udenariyu. 20  Wathi kubo: “Okabani lo mfanekiso nalo mbhalo oqoshiwe?”+ 21  Bathi: “OkaKhesari.” Khona-ke wathi kubo: “Ngakho-ke, buyiselani kuKhesari izinto zikaKhesari, kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu.”+ 22  Lapho bezwa lokho, bamangala, bahamba bamshiya.+ 23  Ngalolo suku abaSadusi, abathi alukho uvuko, beza kuye bambuza:+ 24  “Mfundisi, uMose wathi, ‘Uma umuntu efa engenabo abantwana, umfowabo kumelwe amngene umkakhe avezele umfowabo inzalo.’+ 25  Manje phakathi kwethu kwakukhona izelamani eziyisikhombisa; owokuqala washada washona, kwathi ngenxa yokuba engenanzalo, umkakhe wamshiyela umfowabo.+ 26  Kwenzeka ngendlela efanayo nakowesibili nakowesithathu, zaze zaphelela zonke izelamani eziyisikhombisa.+ 27  Ekugcineni owesifazane wafa. 28  Ngakho, ovukweni, yimuphi kulaba abayisikhombisa ayoba ngumkakhe? Ngoba bonke bamthola.”+ 29  UJesu ephendula wathi kubo: “Niyaphaphalaza, ngoba aniyazi imiBhalo namandla kaNkulunkulu;+ 30  ngoba ovukweni amadoda awashadi, nabesifazane abendiswa,+ kodwa banjengezingelosi ezulwini. 31  Ngokuqondene novuko lwabafileyo, anikufundanga yini lokho okwakhulunywa nguNkulunkulu kini, ethi,+ 32  ‘NginguNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe’?+ UnguNkulunkulu wabaphilayo, hhayi owabafileyo.”+ 33  Lapho zizwa lokho, izixuku zakhexa ngokufundisa kwakhe.+ 34  Ngemva kokuba abaFarisi bezwe ukuthi wayebathulisile abaSadusi, babuthana baba yiqembu elilodwa. 35  Omunye kubo, owayenolwazi ngoMthetho,+ wabuza, emvivinya: 36  “Mfundisi, yimuphi umyalo omkhulu kunayo yonke eMthethweni?”+ 37  Wathi kuye: “‘Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho.’+ 38  Lona ngumyalo omkhulu kunayo yonke futhi ungowokuqala. 39  Owesibili, onjengawo, yilo, ‘Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.’+ 40  Kule miyalo emibili kusekelwe wonke uMthetho, nabaProfethi.”+ 41  Manje ngesikhathi abaFarisi besabuthene ndawonye uJesu wababuza:+ 42  “Nicabangani ngoKristu? Uyindodana kabani?” Bathi kuye: “KaDavide.”+ 43  Wathi kubo: “Khona-ke, kwenzeka kanjani ukuba uDavide ngokuphefumulelwa+ ambize ngokuthi ‘iNkosi,’ ethi, 44  ‘UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho”’?+ 45  Ngakho-ke, uma uDavide embiza ngokuthi ‘iNkosi,’ uyindodana yakhe kanjani pho?”+ 46  Akekho owakwazi ukumphendula, futhi kusukela ngalolo suku kuqhubeke akukho muntu owalokotha wambuza ngokuqhubekayo.+

Imibhalo yaphansi