Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 21:1-46

21  Nokho, lapho befika eduze kwaseJerusalema futhi befika eBhetfage eNtabeni Yeminqumo, uJesu wabe esethuma abafundi ababili,+  ethi kubo: “Hambani niye emzaneni obhekene nani, nizofike nithole imbongolo ikhulekiwe, nethole layo likanye nayo; zithukululeni nizilethe kimi.+  Uma kuba khona osho okuthile kini, kumelwe nithi, ‘INkosi iyazidinga.’ Khona-ke uzozithumela masinyane.”  Lokhu empeleni kwenzeka ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa ngomprofethi, ethi:  “Tshelani indodakazi yaseZiyoni ukuthi, ‘Bheka! INkosi yakho iza kuwe+ inomoya omnene,+ igibele imbongolo, yebo, ithole lembongolo, inzalo yesilwane esithwalayo.’”+  Ngakho abafundi bahamba benza njengoba nje uJesu ebayalile.  Bayiletha imbongolo nethole layo, babeka phezu kwazo izingubo zabo zangaphandle, wahlala phezu kwazo.+  Abaningi esixukwini bendlala izingubo zabo zangaphandle+ endleleni, kuyilapho abanye begawula amagatsha emithini, bawendlala endleleni.+  Izixuku ezazihamba phambi kwakhe nalezo ezazimlandela zazilokhu zikhamuluka zithi: “Siyanxusa,+ sindisa iNdodana kaDavide!+ Ubusisiwe oza egameni likaJehova!+ Siyanxusa, msindise ezindaweni eziphakeme eziphezulu!”+ 10  Manje lapho engena eJerusalema,+ umuzi wonke wayaluza, uthi: “Ubani lo?” 11  Izixuku zazilokhu zithi: “Lona ngumprofethi+ uJesu, ovela eNazaretha laseGalile!” 12  UJesu wangena ethempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela amatafula abashintshi bemali namabhentshi alabo abathengisa amajuba.+ 13  Wathi kubo: “Kulotshiwe ukuthi, ‘Indlu yami iyobizwa ngokuthi yindlu yomthandazo,’+ kodwa nina niyenza umhume wabaphangi.”+ 14  Futhi, izimpumputhe nezinyonga zeza kuye ethempelini, wazelapha. 15  Lapho abapristi abakhulu nababhali bebona izimangaliso ayezenza+ nabafana ababememeza ethempelini bethi: “Siyanxusa, sindisa+ iNdodana kaDavide!”+ bathukuthela 16  bathi kuye: “Uyakuzwa lokhu abakushoyo laba?” UJesu wathi kubo: “Yebo. Anizange yini nikufunde+ lokhu, ‘Emlonyeni wezingane nowabasancela ulungiselelé indumiso’?”+ 17  Ebashiya waphumela ngaphandle komuzi waya eBhethaniya walala khona.+ 18  Lapho ebuyela emzini ekuseni kakhulu, walamba.+ 19  Wabona umkhiwane ngasendleleni waya kuwo, kodwa akatholanga lutho+ kuwo ngaphandle kwamaqabunga kuphela, wathi kuwo: “Makungabe kusavela sithelo kuwe kuze kube phakade.”+ Umkhiwane wabuna ngaso leso sikhathi. 20  Kodwa lapho abafundi bekubona lokhu, bamangala, bathi: “Kwenzeke kanjani ukuba umkhiwane ubune ngaso leso sikhathi?”+ 21  Ephendula uJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, Kuphela uma ninokholo futhi ningangabazi,+ ngeke nje kuphela nenze lokho engikwenze emkhiwaneni, kodwa futhi uma nithi kule ntaba, ‘Qukuleka uphonseke olwandle,’ kuyokwenzeka.+ 22  Futhi zonke izinto enizicela ngomthandazo, ninokholo, niyozamukela.”+ 23  Manje ngemva kokuba esengene ethempelini, abapristi abakhulu namadoda amadala esizwe beza kuye lapho efundisa bathi:+ “Uzenza ngagunya lini lezi zinto? Futhi ngubani okuniké leli gunya?”+ 24  UJesu ephendula wathi kubo: “Nami ngizonibuza into eyodwa. Uma ningitshela yona, nami ngizonitshela ukuthi ngizenza ngagunya lini lezi zinto:+ 25  Ubhapathizo lukaJohane, lwaluvelaphi? Ezulwini noma kubantu?”+ Kodwa baqala ukubonisana phakathi kwabo, bethi: “Uma sithi, ‘Ezulwini,’ uzothi kithi, ‘Khona-ke, kungani ningamkholwanga?’+ 26  Nokho, uma sithi, ‘Kubantu,’ siyasesaba isixuku,+ ngoba sonke sibheka uJohane njengomprofethi.”+ 27  Ngakho bephendula uJesu bathi: “Asazi.” Naye, wathi kubo: “Nami ngeke nginitshele ukuthi ngizenza ngagunya lini lezi zinto.+ 28  “Nicabangani? Umuntu othile wayenabantwana ababili.+ Eya kowokuqala, wathi, ‘Mntwana, hamba uyosebenza esivinini namuhla.’ 29  Ephendula wathi, ‘Ngizokuya, mnumzane,’+ kodwa akayanga. 30  Eya kowesibili, washo okufanayo. Lona ephendula wathi, ‘Ngeke ngiye.’ Kamuva wazisola+ waya. 31  Yimuphi kulaba ababili owenza intando kayise?”+ Bathi: “Yilona wesibili.” UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini abathelisi nezifebe bangena ngaphambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. 32  Ngoba uJohane weza kini ngendlela yokulunga,+ kodwa anizange nimkholwe.+ Nokho, abathelisi nezifebe bamkholwa,+ kodwa nina, nakuba nakubona lokhu, anizisolanga kamuva ukuze nimkholwe. 33  “Zwanini omunye umfanekiso: Kwakukhona umuntu, umninindlu,+ owatshala isivini wasibiyela, wamba isikhamo sewayini kuso futhi wamisa umbhoshongo,+ wasiqashisa kubalimi, wayesehamba waya kude.+ 34  Lapho inkathi yezithelo ifika, wathumela izinceku zakhe kubalimi ukuze zithole izithelo zakhe. 35  Nokho, abalimi bazibamba izinceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe.+ 36  Waphinda wathumela ezinye izinceku, eziningi kunezokuqala, kodwa benza okufanayo nakuzo.+ 37  Ekugcineni wathumela indodana yakhe kubo, ethi, ‘Bazoyihlonipha indodana yami.’ 38  Lapho bebona indodana abalimi bathi phakathi kwabo, ‘Lena yindlalifa;+ wozani, masiyibulale sithole ifa layo!’+ 39  Ngakho bayibamba bayiphonsa ngaphandle kwesivini bayibulala.+ 40  Lapho umnikazi wesivini efika, yini azoyenza kulabo balimi?” 41  Bathi kuye: “Ngenxa yokuthi babi, uyoletha imbubhiso embi+ phezu kwabo, isivini asiqashise kwabanye abalimi, abayomnika izithelo lapho kufika isikhathi sazo.”+ 42  UJesu wathi kubo: “Anizange yini nifunde emiBhalweni ukuthi, ‘Itshe elaliwa+ abakhi, yilo eliye laba yitshe legumbi eliyinhloko.+ Leli liye laba khona livela kuJehova, futhi liyamangalisa emehlweni ethu’? 43  Kungakho ngithi kini, Niyophucwa umbuso kaNkulunkulu unikwe isizwe esithela izithelo zawo.+ 44  Futhi, umuntu owela phezu kwaleli tshe uyophihlizeka. Noma ubani eliwela phezu kwakhe, liyomcola.”+ 45  Lapho abapristi abakhulu nabaFarisi sebeyizwile imifanekiso yakhe, baqaphela ukuthi wayekhuluma ngabo.+ 46  Kodwa, nakuba babefuna ukumbamba, babesaba izixuku, ngoba zazimbheka njengomprofethi.+

Imibhalo yaphansi