Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 19:1-30

19  Lapho uJesu esewaqedile la mazwi, wamuka eGalile wafika emingceleni yaseJudiya ngaphesheya kweJordani.+  Futhi, isixuku esikhulu samlandela, waselapha khona.+  AbaFarisi beza kuye, behlose ukumlinga, bathi: “Kungokomthetho yini ukuba umuntu ahlukanise nomkakhe nganoma yisiphi isizathu?”+  Ephendula wathi: “Anifundanga yini ukuthi lowo owabadala kusukela ekuqaleni wabenza kwaba owesilisa nowesifazane,+  wathi, ‘Ngenxa yalesi sizathu indoda iyoshiya uyise nonina+ inamathele kumkayo, futhi laba ababili bayoba nyamanye’?+  Ngakho abasebabili, kodwa sebenyamanye. Ngakho-ke, lokho uNkulunkulu akubophele ndawonye makungahlukaniswa muntu.”+  Bathi kuye: “Pho-ke, kungani uMose athi makanikwe incwadi yokuxoshwa futhi kuhlukaniswe naye?”+  Wathi kubo: “UMose, ngenxa yokucabangela ukuba nezinhliziyo ezilukhuni kwenu,+ wanivumela ukuba nihlukanise nomkenu, kodwa kwakungenjalo ekuqaleni.+  Ngithi kini noma ubani ohlukanisa nomkakhe, ngaphandle kwesizathu sobufebe, ashade nomunye, uyaphinga.”+ 10  Abafundi bathi kuye: “Uma sinjalo isimo somuntu ngomkakhe, akutuseki ukushada.”+ 11  Wathi kubo: “Akubona bonke abantu abalitholela indawo leli zwi, kodwa yilabo abanesiphiwo kuphela.+ 12  Ngoba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kusukela ezibelethweni zonina,+ futhi kukhona abathenwa abenziwa abathenwa ngabantu, futhi kukhona abathenwa abaye bazenza abathenwa ngenxa yombuso wamazulu. Lowo ongase akwazi ukukutholela indawo makakutholele indawo.”+ 13  Kwase kulethwa abantwana kuye, ukuze ababeke izandla athandaze; kodwa abafundi babakhuza.+ 14  Nokho, uJesu wathi: “Bayekeni abantwana, ningabathiyi ukuba beze kimi, ngoba umbuso wamazulu ungowabanjalo.”+ 15  Wababeka izandla wamuka lapho.+ 16  Manje, bheka! othile weza kuye wathi: “Mfundisi, buhle buni okumelwe ngibenze ukuze ngithole ukuphila okuphakade?”+ 17  Wathi kuye: “Kungani ungibuza ngokuphathelene nokuhle? Munye omuhle.+ Nokho, uma ufuna ukungena ekuphileni, gcina imiyalo njalo.”+ 18  Wathi kuye: “Miphi?”+ UJesu wathi: “Phela, ethi, Ungabulali,+ Ungaphingi,+ Ungebi,+ Ungafakazi amanga,+ 19  Hlonipha uyihlo nonyoko,+ nothi, Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.”+ 20  Le nsizwa yathi kuye: “Ngiyigcinile yonke le; yini engisayintula?” 21  UJesu wathi kuyo: “Uma ufuna ukuphelela, hamba uthengise okungokwakho uphe abampofu, khona-ke uyoba nomcebo ezulwini,+ bese uza ube ngumlandeli wami.”+ 22  Lapho le nsizwa izwa leli zwi, yahamba ilusizi, ngoba yayinempahla eningi.+ 23  Kodwa uJesu wathi kubafundi bakhe: “Ngiqinisile ngithi kini kuyoba yinto enzima ngesicebi ukungena embusweni wamazulu.+ 24  Futhi ngithi kini, Kulula ukuba ikamela lichushe embotsheni yenaliti kunokuba isicebi singene embusweni kaNkulunkulu.”+ 25  Lapho abafundi bezwa lokho, babonisa ukumangala okukhulu kakhulu, bethi: “Ubani ngempela ongasindiswa?”+ 26  Ebabheka ebusweni, uJesu wathi kubo: “Kubantu lokhu akunakwenzeka, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka.”+ 27  Khona-ke uPetru ephendula wathi kuye: “Bheka! Sishiyé zonke izinto sakulandela; siyotholani ngempela?”+ 28  UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, Ekudalweni kabusha, lapho iNdodana yomuntu ihlala phansi esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo, nina eniye nangilandela nani ngokwenu niyohlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli.+ 29  Futhi wonke umuntu oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amasimu ngenxa yegama lami uyokwamukela okuphindwe kaningi futhi azuze ngefa ukuphila okuphakade.+ 30  “Kodwa abaningi abangabokuqala bayoba ngabokugcina nabokugcina babe ngabokuqala.+

Imibhalo yaphansi