Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Mathewu 18:1-35

18  Ngalelo hora abafundi basondela kuJesu bathi: “Ubani ngempela omkhulu kunabo bonke embusweni wamazulu?”+  Ngakho, ebiza umntwana omncane, wammisa phakathi kwabo+  wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, Ngaphandle kokuba niguquke futhi nibe njengabantwana,+ anisoze nangena embusweni wamazulu.+  Ngakho-ke, noma ubani oyozithoba+ njengalo mntwana nguye omkhulu kunabo bonke embusweni wamazulu;+  futhi noma ubani owamukela umntwana oyedwa njengalo ngegama lami uyangamukela nami.+  Kodwa noma ubani okhubekisa oyedwa kulaba abancane abanokholo kimi, kungcono kakhulu kuye ukuba kugaxwe entanyeni yakhe itshe lokugaya+ elinjengalelo eliphendulwa yimbongolo, acwiliswe olwandle oluvulekile.+  “Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso! Yiqiniso, izikhubekiso kumelwe nakanjani zize,+ kodwa maye kulowo muntu esiza ngaye isikhubekiso!+  Khona-ke, uma isandla sakho noma unyawo lwakho lukukhubekisa, lunqume ululahle kude;+ kungcono kakhulu ukuba ungene ekuphileni ugogekile noma ulunyonga kunokuba uphonswe emlilweni omi phakade+ unezandla zombili noma nezinyawo zombili.  Futhi, uma iso lakho likukhubekisa, likhiphe ulilahle kude; kungcono kakhulu ukuba ungene ekuphileni uneso elilodwa kunokuba uphonswe eGehena lomlilo unamehlo womabili.+ 10  Qaphelani ukuba nina madoda ningadeleli noyedwa walaba abancane; ngoba ngiyanitshela ngithi izingelosi zabo+ ezulwini zibubona ngaso sonke isikhathi ubuso bukaBaba osezulwini.+ 11  —— 12  “Nicabangani? Uma umuntu eba nezimvu eziyikhulu futhi kuduke eyodwa yazo,+ ngeke yini ashiye ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye phezulu ezintabeni asuke ayofuna leyo edukile?+ 13  Futhi uma kwenzeka eyithola, ngiyanitshela impela, ujabula kakhulu ngayo kunangalezi ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ezingadukanga.+ 14  Ngokufanayo akuyona into efiselekayo kuBaba osezulwini ukuba kushabalale noyedwa walaba abancane.+ 15  “Ngaphezu kwalokho, uma umfowenu ona, hamba uyomambulela iphutha lakhe phakathi kwakho naye ninodwa.+ Uma ekulalela, uyobe umzuzile umfowenu.+ 16  Kodwa uma engalaleli, thatha kanye nawe oyedwa noma ababili, ukuze kuthi ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu ziqiniswe zonke izindaba.+ 17  Uma engabalaleli, khuluma nebandla. Uma engalilaleli ngisho nebandla, makabe kuwe njengomuntu wezizwe+ nanjengomthelisi.+ 18  “Ngiqinisile ngithi kini madoda, Noma yiziphi izinto eningase nizibophe emhlabeni ziyobe ziboshiwe ezulwini, nanoma yiziphi izinto eningase nizithukulule emhlabeni ziyobe zithukululiwe ezulwini.+ 19  Ngiqinisile ngithi kini futhi, Uma ababili kini emhlabeni bevumelana nganoma yini ebalulekile abangayicela, iyokwenzeka kubo ngenxa kaBaba osezulwini.+ 20  Ngoba lapho kukhona khona ababili noma abathathu bebuthene ndawonye ngegama lami,+ ngikhona lapho phakathi kwabo.”+ 21  Khona-ke uPetru weza wathi kuye: “Nkosi, umfowethu kumelwe angone kangaki ngimthethelela?+ Kuze kube kasikhombisa na?”+ 22  UJesu wathi kuye: “Angisho kuwe ukuthi, Kuze kube kasikhombisa, kodwa, Kuze kube izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa nesikhombisa.+ 23  “Kungakho umbuso wamazulu ufana nomuntu, inkosi,+ owayefuna ukulungisa izindaba+ nezinceku zakhe. 24  Lapho eqala ukuzilungisa, kwangeniswa umuntu owayemkweleta amatalenta ayizinkulungwane eziyishumi [=odenariyu abangu-60  000 -000 ]. 25  Kodwa ngenxa yokuthi wayengenayo indlela yokukhokha, inkosi yakhe yayala ukuba kuthengiswe ngaye nangomkakhe nangabantwana bakhe nangazo zonke izinto ayenazo bese kukhokhwa.+ 26  Ngakho-ke le nceku yawa phansi futhi yayikhothamela, ithi, ‘Ngibekezelele, ngizokubuyisela konke.’ 27  Kuyivusela isihawu lokhu, inkosi yaleyo nceku yayiyeka,+ yesula isikweletu sayo.+ 28  Kodwa leyo nceku yaphuma yathola enye yezinceku ezikanye nayo eyayiyikweleta odenariyu abayikhulu;+ futhi, iyibamba, yayiklinya, ithi, ‘Buyisa konke okukweletayo.’ 29  Ngakho-ke le nceku ekanye nayo yawa phansi yayincenga, ithi, ‘Ngibekezelele,+ ngizokubuyisela.’ 30  Nokho, yayingathandi, kunalokho yahamba yayala ukuba iphonswe etilongweni ize ibuyisele lokho eyayikukweleta. 31  Ngakho-ke, lapho izinceku ezikanye nayo zibona okwakwenzekile, zaba lusizi kakhulu, futhi zahamba zayobikela inkosi yazo konke okwakwenzekile.+ 32  Khona-ke inkosi yayo yayibiza yathi kuyo, ‘Nceku embi, ngisesule sonke lesiya sikweletu obunaso, lapho ungincenga. 33  Bekungafanele yini nawe ube nesihe+ encekwini okanye nayo, njengoba nami ngibe nesihe+ kuwe?’ 34  Khona-ke inkosi yayo, ithukuthele,+ yayinikela kubagcini bejele, ize ikhokhe konke eyayikukweleta. 35  UBaba osezulwini naye uyosebenzelana nani ngendlela efanayo+ uma ningathetheleli yilowo nalowo umfowabo ngokusuka enhliziyweni.”+

Imibhalo yaphansi