Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 17:1-27

17  Ezinsukwini eziyisithupha kamuva uJesu wathatha uPetru noJakobe noJohane umfowabo wabanyusela entabeni ephakeme bebodwa.+  Waguqulwa isimo phambi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga,+ nezingubo zakhe zangaphandle zakhazimula njengokukhanya.+  Futhi, bheka! kwabonakala kubo uMose no-Eliya, bexoxa naye.+  UPetru ebona lokhu wathi kuJesu: “Nkosi, kuhle ukuba lapha. Uma uthanda, ngizomisa amatende amathathu lapha, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose elinye libe ngelika-Eliya.”+  Esakhuluma, bheka! ifu elikhanyayo labasibekela, futhi, bheka! kwavela izwi kulelo fu, lithi: “Lo yiNdodana yami, ethandekayo, engiyamukele;+ mlaleleni.”+  Lapho bezwa lokhu abafundi bawa ngobuso futhi besaba kakhulu.+  Khona-ke uJesu wasondela, futhi ebathinta, wathi: “Vukani, ningesabi.”+  Lapho bephakamisa amehlo abo, ababonanga muntu ngaphandle kukaJesu kuphela.+  Njengoba behla entabeni, uJesu wabayala, wathi: “Ningatsheli muntu ngalo mbono ize ivuswe iNdodana yomuntu kwabafileyo.”+ 10  Nokho, abafundi bambuza lo mbuzo: “Pho, kungani ababhali bethi kumelwe kufike u-Eliya kuqala?”+ 11  Ephendula wathi: “U-Eliya, ngempela uyeza, futhi uyobuyisela zonke izinto.+ 12  Nokho, ngithi kini u-Eliya usefikile kakade kodwa abamazanga kunalokho bamenza izinto abazithandayo. Ngale ndlela neNdodana yomuntu imiselwe ukuhlupheka ezandleni zabo.”+ 13  Khona-ke abafundi baqonda ukuthi ubekhuluma kubo ngoJohane uMbhapathizi.+ 14  Lapho beza ngasesixukwini,+ umuntu othile wasondela kuye, waguqa wathi: 15  “Nkosi, yiba nesihe endodaneni yami, ngoba inesithuthwane futhi iyagula, ngoba iwela emlilweni kaningi nasemanzini kaningi;+ 16  ngiyilethé kubafundi bakho, kodwa abakwazanga ukuyelapha.”+ 17  UJesu ephendula wathi: “O sizukulwane esingenalukholo nesisontekile,+ kumelwe ngiqhubeke nginani kuze kube nini? Kumelwe nginibekezelele kuze kube nini? Yilethe lapha kimi.” 18  Khona-ke uJesu walikhuza idemoni, laphuma kuye;+ umfana welapheka kusukela ngalelo hora.+ 19  Ngemva kwalokho abafundi beza kuJesu ngasese bathi: “Kungani thina singakwazanga ukulixosha?”+ 20  Wathi kubo: “Kungenxa yokholo lwenu oluncane. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, Uma ninokholo olulingana nohlamvu lwesinaphi, niyothi kule ntaba, ‘Suka lapha uye laphaya,’ isuke, futhi akukho lutho olungeke lwenzeke kini.”+ 21  —— 22  Kwakungesikhathi bebuthene ndawonye eGalile lapho uJesu athi kubo: “INdodana yomuntu imiselwe ukukhashelwa ezandleni zabantu,+ 23  futhi bazoyibulala, ngosuku lwesithathu ivuswe.”+ Ngenxa yalokho baba lusizi kakhulu.+ 24  Ngemva kokuba befike eKapernawume amadoda aqoqa [intela] yamadrakma amabili asondela kuPetru athi: “Umfundisi wenu akayikhokhi yini [intela] yamadrakma amabili?”+ 25  Wathi: “Yebo.” Nokho, lapho engena endlini uJesu wamhambela phambili ngokuthi: “Ucabangani, Simoni? Amakhosi omhlaba ayamukela kobani intela yempahla noma intela yekhanda? Emadodaneni awo noma ezihambini?” 26  Lapho ethi: “Ezihambini,” uJesu wathi kuye: “Khona-ke, ngempela amadodana awayikhokhi intela. 27  Kodwa ukuze singabakhubekisi,+ hamba uye olwandle, uphonse udobo, bese uthatha inhlanzi yokuqala ephumayo, futhi lapho uvula umlomo wayo, uzothola uhlamvu lwemali. Luthathe ubanike lona ukhokhele mina nawe.”+

Imibhalo yaphansi