Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 16:1-28

16  Lapha abaFarisi+ nabaSadusi beza kuye, futhi ukuze bamlinge, bamcela ukuba abavezele isibonakaliso esivela ezulwini.+  Ephendula wathi kubo: “[[Uma kuhwalala nivamé ukuthi, ‘Izulu lizoba lihle, ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo’;  ekuseni nithi, ‘Namuhla izulu lizobanda, libe nemvula, ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo, kodwa liguqubele.’ Niyakwazi ukuchaza ukubonakala kwesibhakabhaka, kodwa izibonakaliso zezikhathi anikwazi ukuzichaza.]]+  Isizukulwane esibi nesiphingayo silokhu sifuna isibonakaliso, kodwa akukho sibonakaliso esizonikwa sona+ ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona.”+ Ngemva kwalokho wahamba, ebashiya.+  Manje abafundi bawelela ngaphesheya bakhohlwa ukuphatha izinkwa.+  UJesu wathi kubo: “Hlalani nivulé amehlo niqaphele imvubelo yabaFarisi nabaSadusi.”+  Ngakho baqala ukubonisana bodwa, bethi: “Asiphathanga zinkwa.”  Ekwazi lokhu, uJesu wathi: “Kungani nibonisana ngale ndlela, ngoba ningenazinkwa, nina eninokholo oluncane?+  Anikalitholi yini iphuzu, noma anisazikhumbuli izinkwa ezinhlanu ngokuqondene nabayizinkulungwane ezinhlanu nokuthi bangaki obhasikidi enibabuthile?+ 10  Noma izinkwa eziyisikhombisa ngokuqondene nabayizinkulungwane ezine nokuthi bangaki obhasikidi bomphako enibabuthile?+ 11  Kwenzeka kanjani ukuba ningaqondi ukuthi bengingakhulumi nani ngezinkwa? Kodwa qaphelani imvubelo yabaFarisi nabaSadusi.”+ 12  Khona-ke baqonda ukuthi wayengasho ukuthi baqaphele imvubelo yezinkwa, kodwa imfundiso+ yabaFarisi nabaSadusi. 13  Manje lapho esefiké ezingxenyeni zaseKhesariya Filipi, uJesu wabuza abafundi bakhe wathi: “Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani?”+ 14  Bathi: “Abanye bathi inguJohane uMbhapathizi,+ abanye bathi ingu-Eliya,+ kanti abanye bathi inguJeremiya noma ingomunye wabaprofethi.” 15  Wathi kubo: “Nina-ke nithi ngingubani?”+ 16  USimoni Petru ephendula wathi: “UnguKristu,+ iNdodana kaNkulunkulu ophilayo.”+ 17  UJesu ephendula wathi kuye: “Uyajabula Simoni ndodana kaJona, ngoba lokhu awukwambulelwanga yinyama negazi, kodwa ukwambulelwe nguBaba osemazulwini.+ 18  Mina ngithi kuwe, Wena unguPetru,+ phezu kwaleli dwala+ ngizokwakha ibandla lami, amasango eHayidesi+ ngeke alehlule.+ 19  Ngizokunika izihluthulelo zombuso wamazulu, futhi noma yini ongase uyibophe emhlabeni iyobe iyinto eboshiwe emazulwini, nanoma yini ongase uyithukulule emhlabeni iyoba yinto ethukululiwe emazulwini.”+ 20  Khona-ke wabadonsa ngendlebe abafundi ukuba bangatsheli muntu ukuthi unguKristu.+ 21  Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke uJesu Kristu waqala ukubonisa abafundi bakhe ukuthi kwakumelwe aye eJerusalema futhi ahlupheke ngezinto eziningi ezivela emadodeni amadala nabapristi abakhulu nababhali, abulawe, avuswe ngosuku lwesithathu.+ 22  Khona-ke uPetru wambizela eceleni wamkhuza, ethi: “Yiba nomusa kuwe, Nkosi; ngeke neze ube nalesi siphetho.”+ 23  Kodwa, efulathela, wathi kuPetru: “Yana emva kwami, Sathane!+ Uyisikhubekiso kimi, ngoba awucabangi imicabango kaNkulunkulu,+ kodwa eyabantu.” 24  Khona-ke uJesu wathi kubafundi bakhe: “Uma umuntu efuna ukungilandela, makazidele athathe isigxobo sakhe sokuhlushwa angilandele njalo.+ 25  Ngoba noma ubani ofuna ukusindisa umphefumulo wakhe uyolahlekelwa yiwo; kodwa noma ubani olahlekelwa ngumphefumulo wakhe ngenxa yami uyowuthola.+ 26  Ngoba kuyoba nanzuzoni kumuntu uma ezuza izwe lonke kodwa alahlekelwe umphefumulo wakhe?+ noma, yini umuntu angayinikeza ukuze enane+ umphefumulo wakhe? 27  Ngoba iNdodana yomuntu imiselwe ukuza ngenkazimulo kaYise ikanye nezingelosi zayo, khona-ke iyobuyisela kulowo nalowo ngokokuziphatha kwakhe.+ 28  Ngiqinisile ngithi kini kukhona abanye kulaba abemi lapha abangeke bakunambithe nhlobo ukufa baze babone iNdodana yomuntu kuqala iza embusweni wayo.”+

Imibhalo yaphansi