Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 14:1-36

14  Ngaleso sikhathi uHerode, umbusi wesifunda, wawuzwa umbiko ophathelene noJesu,+  wathi ezincekwini zakhe: “Lona nguJohane uMbhapathizi. Uvusiwe kwabafileyo, kungakho enza imisebenzi yamandla.”+  Phela uHerode wayebambe uJohane wambopha wamfaka etilongweni ngenxa kaHerodiya umkaFiliphu umfowabo.+  Ngoba uJohane wayelokhu ethi kuye: “Kuwukwephula umthetho ukuba umthathe.”+  Nokho, nakuba ayefuna ukumbulala, wayesaba isixuku, ngoba sasimbheka njengomprofethi.+  Kodwa lapho kugujwa umkhosi wosuku lokuzalwa+ kukaHerode, indodakazi kaHerodiya yadansa kuwo futhi yamjabulisa kakhulu uHerode  kangangokuba wathembisa ngesifungo ukuyinika noma yini eyicelayo.+  Khona-ke yona, ngokwelulekwa ngunina, yathi: “Nginike lapha oqwembeni ikhanda likaJohane uMbhapathizi.”+  Nakuba inkosi yayilusizi, kodwa ngenxa yokucabangela izifungo zayo nalabo ababehlezi nayo, yayala ukuba inikwe lona;+ 10  yathumela futhi yayala ukuba uJohane anqunywe ikhanda etilongweni. 11  Ikhanda lakhe lalethwa lisoqwembeni lanikwa intombazane, yona yaliyisa kunina.+ 12  Ekugcineni abafundi bakhe beza basithatha isidumbu bamngcwaba+ futhi beza babikela uJesu. 13  Lapho ekuzwa lokhu uJesu wasuka lapho ngesikebhe waya endaweni engenabantu ukuba abe yedwa;+ kodwa izixuku, lapho zizwa ngakho, zamlandela ngezinyawo zivela emizini. 14  Manje lapho ephuma wabona isixuku esikhulu; wafikelwa isihawu+ ngaso, welapha abagulayo kuso.+ 15  Kodwa lapho kuhwalala abafundi bakhe beza kuye bathi: “Le ndawo ayinabantu, nesikhathi sesihambe kakhulu; mukisa izixuku, ukuze zingene emizaneni zizithengele okudliwayo.”+ 16  Nokho, uJesu wathi kubo: “Akudingeki ukuba zihambe: Zinikeni nina okudliwayo.”+ 17  Bathi kuye: “Asinalutho lapha ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili.”+ 18  Wathi: “Ziletheni lapha kimi.” 19  Ngemva kwalokho wayala izixuku ukuba zihlale otshanini, wathatha lezo zinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili, ebheka phezulu ezulwini, washo isibusiso,+ futhi ngemva kokuhlephula izinkwa, wazabela abafundi, abafundi bona bazabela izixuku.+ 20  Ngakho bonke badla basutha, babutha izingcezwana eziyizinsalela, obhasikidi abayishumi nambili abagcwele.+ 21  Nokho labo ababedla kwakungamadoda acishe abe yizinkulungwane ezinhlanu, ngaphandle kwabesifazane nabantwana.+ 22  Khona-ke, ngaphandle kokulibala, wacindezela abafundi bakhe ukuba bagibele isikebhe bamandulele baye ngaphesheya, yena abe emukisa izixuku.+ 23  Ekugcineni, esezimukisile izixuku, wakhuphukela entabeni eyedwa ukuze ayothandaza.+ Nakuba isikhathi sase sihambile, wayelapho yedwa. 24  Ngalesi sikhathi isikebhe sase siqhele ezweni ngamakhulu amaningi amamitha, sisebunzimeni ngenxa yamagagasi,+ ngenxa yokuthi babebhekene nomoya. 25  Kodwa ngenkathi yomlindo wesine wobusuku weza kubo, ehamba phezu kolwandle.+ 26  Lapho bembona ehamba phezu kolwandle, abafundi bakhathazeka, bathi: “Umbono!”+ Bakhamuluka besaba. 27  Kodwa uJesu wakhuluma nabo ngaso leso sikhathi ngala mazwi: “Yimani isibindi, yimi;+ ningesabi.” 28  UPetru ephendula wathi kuye: “Nkosi, uma kunguwe, ngiyale ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi.” 29  Wathi: “Woza!” UPetru, ehla esikebheni,+ wahamba phezu kwamanzi waya ngakuJesu. 30  Kodwa ebheka isivunguvungu, wesaba, futhi ngemva kokuba eqalé ukucwila, wamemeza wathi: “Nkosi, ngisindise!” 31  Elula masinyane isandla sakhe uJesu wambamba wathi kuye: “Wena onokholo oluncane, kungani uhlulwé ukungabaza?”+ 32  Ngemva kokuba sebegibele esikebheni, isiphepho sanqamuka. 33  Khona-ke ababesesikebheni bamkhothamela, bathi: “Ngempela wena uyiNdodana kaNkulunkulu.”+ 34  Bewelela ngaphesheya bafika eGenesaretha.+ 35  Lapho bembona, abantu bakuleyo ndawo bathumela kulo lonke lelo zwe elizungezile, abantu bamlethela bonke ababegula.+ 36  Bamncenga ukuba bathinte nje insephe yengubo yakhe yangaphandle;+ futhi bonke abayithinta basinda ngokuphelele.

Imibhalo yaphansi