Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 12:1-50

12  Ngaleyo nkathi yonyaka uJesu wadabula emasimini ngesabatha.+ Abafundi bakhe balamba bakha izikhwebu badla.+  Lapho bekubona lokhu abaFarisi bathi kuye:+ “Bheka! Abafundi bakho benza lokho umthetho ongakuvumeli ukuba kwenziwe ngesabatha.”+  Wathi kubo: “Anikufundanga yini lokho uDavide akwenza lapho yena namadoda ayenaye belambile?+  Indlela angena ngayo endlini kaNkulunkulu futhi badla izinkwa zokubukwa,+ into umthetho+ owawungavumi ukuba yena noma labo ababenaye bayidle, ngaphandle kwabapristi kuphela?+  Noma, anifundanga yini eMthethweni+ ukuthi ngamasabatha abapristi ethempelini baphatha isabatha njengelingengcwele kodwa baqhubeke bengenacala?+  Kodwa ngiyanitshela, lapha kukhona okukhulu kunethempeli.+  Nokho, ukube benikuqondile ukuthi kusho ukuthini lokhu, ‘Ngifuna isihe,+ hhayi umhlatshelo,’+ ngabe anibalahlanga laba abangenacala.  Ngoba iNdodana yomuntu+ iyiNkosi yesabatha.”+  Ngemva kokumuka kuleyo ndawo wangena esinagogeni labo; 10  futhi bheka! umuntu onesandla esishwabene!+ Ngakho bambuza bathi, “Ingabe kungokomthetho ukwelapha ngesabatha?” ukuze bathole ibhaxa lokumbeka icala.+ 11  Wathi kubo: “Ngubani phakathi kwenu oyothi enemvu eyodwa, kuthi uma iwela emgodini+ ngesabatha, angayibambi ayikhiphe na?+ 12  Sekucatshangelwe konke, yeka ukuthi umuntu ubaluleke kakhulu kangakanani kunemvu!+ Ngakho kungokomthetho ukwenza into enhle ngesabatha.” 13  Khona-ke wathi kulo muntu: “Yelula isandla sakho.” Waselula, saphila saba njengesinye.+ 14  Kodwa abaFarisi baphuma futhi bacebisana ngaye ukuze bambhubhise.+ 15  Esekwazi lokhu, uJesu wasuka lapho. Abaningi bamlandela, wabelapha bonke,+ 16  kodwa wabadonsa ngendlebe ukuba bangamvezi;+ 17  ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi, owathi: 18  “Bheka! Inceku yami+ engayikhetha, othandekayo wami,+ umphefumulo wami omamukele! Ngizobeka umoya wami phezu kwakhe,+ futhi uyocacisela izizwe ukuthi ubulungisa buyini. 19  Ngeke ahilizisane+ namuntu, noma amemeze kakhulu, futhi akekho oyokuzwa izwi lakhe ezindleleni ezibanzi. 20  Akukho mhlanga olimele ayowufohloza, futhi akukho ntambo yefilakisi elokozayo ayoyicima,+ kuze kube yilapho ethumela ubulungisa+ ngempumelelo. 21  Ngempela, izizwe ziyothembela egameni lakhe.”+ 22  Khona-ke bamlethela indoda ekhwelwe yidemoni, iyimpumputhe futhi iyisimungulu; wayiphulukisa, le ndoda eyisimungulu yakhuluma futhi yabona. 23  Nokho, zonke izixuku zamane zathatheka nje futhi zathi:+ “Kungenzeke yini mhlawumbe ukuthi lo uyiNdodana kaDavide?”+ 24  Lapho bezwa lokhu, abaFarisi bathi: “Lo muntu uxosha amademoni ngoBhelizebhubhe kuphela, umbusi wamademoni.”+ 25  Eyazi imicabango yabo,+ wathi kubo: “Yonke imibuso ehlukene phakathi iyachitheka,+ futhi yonke imizi noma izindlu ezihlukene phakathi ngeke zime. 26  Ngendlela efanayo, uma uSathane exosha uSathane, uhlukene yedwa; khona-ke, umbuso wakhe uyokuma kanjani na? 27  Ngaphezu kwalokho, uma mina ngixosha amademoni ngoBhelizebhubhe,+ amadodana enu wona awaxosha ngobani? Kungakho eyoba abahluleli benu. 28  Kodwa uma kungukuthi ngixosha amademoni ngomoya kaNkulunkulu, ngempela umbuso kaNkulunkulu usunificile.+ 29  Noma, umuntu angayihlasela kanjani indlu yomuntu onamandla amqhwage izimpahla zakhe ezithathekayo, ngaphandle kokuba abophe lowo muntu onamandla kuqala? Khona-ke uyobe esephanga indlu yakhe.+ 30  Ongekho ngasohlangothini lwami umelene nami, nongabuthi kanye nami uyahlakaza.+ 31  “Ngenxa yalokhu ngithi kini, Abantu bayothethelelwa yonke inhlobo yesono nokuhlambalaza, kodwa ukuhlambalaza umoya ngeke kuthethelelwe.+ 32  Ngokwesibonelo, noma ubani okhuluma izwi elimelene neNdodana yomuntu, uyothethelelwa;+ kodwa noma ubani okhuluma ngokumelene nomoya ongcwele, ngeke athethelelwe, kulesi simiso sezinto nakuleso esizayo.+ 33  “Yenzani umuthi ube muhle nesithelo sawo sibe sihle noma niwubolise nesithelo sawo sibole; ngoba umuthi waziwa ngesithelo sawo.+ 34  Nzalo yezinyoka,+ ningazikhuluma kanjani izinto ezinhle, nibe nibabi?+ Ngoba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo.+ 35  Umuntu omuhle ukhipha izinto ezinhle emcebweni wakhe omuhle,+ kanti umuntu omubi ukhipha izinto ezimbi emcebweni wakhe omubi.+ 36  Ngiyanitshela ngithi wonke amazwi angakhi abantu abawakhulumayo, bayolandisa+ ngawo ngoSuku Lokwahlulela; 37  ngoba ngamazwi akho kuyothiwa ulungile, futhi ngamazwi akho uyolahlwa.”+ 38  Khona-ke bemphendula abanye kubabhali nabaFarisi bathi kuye: “Mfundisi, sifuna ukubona isibonakaliso esivela kuwe.”+ 39  Ephendula wathi kubo: “Isizukulwane esibi nesiphingayo+ siyaqhubeka sifuna isibonakaliso, kodwa akukho sibonakaliso esizonikwa sona ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi.+ 40  Ngoba njengoba nje uJona+ ayesesiswini senhlanzi enkulu izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo neNdodana yomuntu+ izoba senhliziyweni yomhlaba+ izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu.+ 41  Abantu baseNineve bayovuka kanye nalesi sizukulwane+ ekwahlulelweni basilahle;+ ngoba baphenduka ngalokho uJona+ akushumayela, kodwa, bhekani! lapha kukhona ongaphezu kukaJona. 42  Indlovukazi yaseningizimu+ iyovuswa kanye nalesi sizukulwane ekwahlulelweni isilahle; ngoba yeza ivela emaphethelweni omhlaba ukuze izokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni, kodwa, bhekani! lapha kukhona ongaphezu kukaSolomoni.+ 43  “Lapho umoya ongcolile uphuma kumuntu, udabula ezindaweni eziqothulekile ufuna indawo yokuphumula, kodwa ungayitholi.+ 44  Khona-ke ube sewuthi, ‘Ngizophindela emuva endlini yami engaphuma kuyo’; futhi lapho ufika uyithola ingenamuntu kodwa ishanelwe yahlanzeka futhi ihlotshisiwe. 45  Khona-ke uyahamba ulande eminye imimoya eyisikhombisa emibi kakhulu kunawo,+ kuthi ngemva kokungena ngaphakathi, ihlale khona; futhi isimo sokugcina salowo muntu siba sibi kakhulu kunesokuqala.+ Yileyo ndlela okuyoba ngayo ngalesi sizukulwane esibi.”+ 46  Esakhuluma nezixuku, bheka! unina nabafowabo+ bema ngaphandle befuna ukukhuluma naye. 47  Ngakho othile wathi kuye: “Bheka! Unyoko nabafowenu bami ngaphandle, bafuna ukukhuluma nawe.” 48  Ephendula wathi kulowo owayemtshela: “Ngubani ongumama, obani abangabafowethu?”+ 49  Elulela isandla ngakubafundi bakhe, wathi: “Bhekani! Umama nabafowethu!+ 50  Ngoba noma ubani owenza intando kaBaba osezulwini, nguye ongumfowethu, nodadewethu, nomama.”

Imibhalo yaphansi