Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Mathewu 11:1-30

11  Manje lapho uJesu eseqedile ukunika abafundi bakhe abayishumi nambili iziyalezo, wasuka lapho ukuze afundise futhi ashumayele emizini yakubo.+  Kodwa uJohane, ezwé esejele+ ngemisebenzi kaKristu, wathumela ngabafundi bakhe  wathi kuye: “Ingabe wena unguYe Ozayo, noma kumelwe silindele omunye?”+  UJesu ephendula wathi kubo: “Hambani nibikele uJohane lokho enikuzwayo nenikubonayo:  Izimpumputhe ziyabona futhi,+ nezinyonga+ ziyahamba, abanochoko+ bayahlanzwa nezithulu+ ziyezwa, nabafileyo+ bayavuswa, futhi kumenyezelwa izindaba ezinhle+ kwabampofu;  uyajabula ongasitholi isizathu sokukhubeka ngami.”+  Ngesikhathi laba behamba, uJesu waqala ukuthi ezixukwini ngokuqondene noJohane: “Yini enaphumela ukuyoyibona ehlane?+ Umhlanga unyakaziswa umoya?+  Khona-ke, yini enaphumela ukuyibona? Umuntu ogqoke izingubo ezintofontofo? Phela, abagqoke izingubo ezintofontofo basezindlini zamakhosi.+  Khona-ke, naphumelani ngempela? Ukuyobona umprofethi? Yebo, ngiyanitshela, futhi ongaphezulu kakhulu kunomprofethi.+ 10  Lona nguye okulotshwe ngokuphathelene naye ukuthi, ‘Bheka! Mina ngokwami ngithuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizolungisa indlela yakho phambi kwakho!’+ 11  Ngiqinisile ngithi kini, Phakathi kwabazelwe ngabesifazane+ akuzange kuvezwe omkhulu kunoJohane uMbhapathizi; kodwa umuntu ongomncane kunabanye embusweni+ wamazulu mkhulu kunaye. 12  Kodwa kusukela ezinsukwini zikaJohane uMbhapathizi kuze kube manje umbuso wamazulu uwumgomo abantu abaphikelelé kuwo, futhi labo abaphikelela phambili bayawuqhwaga.+ 13  Ngoba bonke, abaProfethi noMthetho, baprofetha kwaze kwaba kuJohane;+ 14  futhi uma nifuna ukukwamukela, Yena ‘ungu-Eliya omiselwe ukuza.’+ 15  Onezindlebe makalalele.+ 16  “Lesi sizukulwane ngizosifanisa nobani?+ Sifana nabantwana abancane abahlezi ezigcawini abamemeza abadlala nabo,+ 17  bethi, ‘Sinibethelé umtshingo, kodwa anidansanga; sibangalasile, kodwa anizishayanga ngenxa yosizi.’+ 18  Ngokufanayo, uJohane weza engadli futhi engaphuzi,+ nokho abantu bathi, ‘Unedemoni’; 19  iNdodana yomuntu yona izé idla futhi iphuza,+ noma kunjalo abantu bathi, ‘Bhekani! Umuntu ominzayo nothanda ukuphuza iwayini, umngane wabathelisi nezoni.’+ Noma kunjalo, ukuhlakanipha kubonakaliswa kulungile yimisebenzi yako.”+ 20  Khona-ke waqala ukusola imizi okwakwenziwe kuyo eminingi yemisebenzi yakhe yamandla, ngoba ingazange iphenduke:+ 21  “Maye kuwe Khorazini! Maye kuwe Bhetsayida!+ ngoba ukube imisebenzi yamandla eyenziwe kini yayenziwe eThire naseSidoni, ngabe kudala yaphenduka ngendwangu yesaka nangomlotha.+ 22  Ngenxa yalokho ngithi kini, Liyokhuthazela kangcono iThire neSidoni ngoSuku Lokwahlulela+ kunani.+ 23  Nawe, Kapernawume,+ ingabe mhlawumbe uyophakanyiselwa ezulwini? Uyokwehlela+ eHayidesi;+ ngoba uma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe yayenziwe eSodoma, ngabe lisekhona nanamuhla. 24  Kungakho ngithi kini, Liyokhuthazela kangcono izwe laseSodoma ngoSuku Lokwahlulela kunani.”+ 25  Ngenxa yalokho uJesu wathi ngaleso sikhathi: “Ngikudumisa obala, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphile nakongqondongqondo wazambulela izingane.+ 26  Yebo, Baba, ngoba ukwenza kanjalo kwaba indlela oyamukelayo. 27  Zonke izinto zinikelwe kimi nguBaba,+ futhi akekho oyazi ngokugcwele iNdodana ngaphandle kukaYise,+ futhi akukho muntu omazi ngokugcwele uYise ngaphandle kweNdodana kanye nanoma ubani iNdodana ethanda ukumambula kuye.+ 28  Wozani kimi, nina nonke enikhandlekayo nenisindwayo,+ ngizonenza niqabuleke. 29  Bekani ijoka lami+ phezu kwenu nifunde kimi,+ ngoba nginomoya omnene+ futhi ngithobekile ngenhliziyo, nizotholela imiphefumulo yenu ukuqabuleka.+ 30  Ngoba ijoka lami ngelomusa nomthwalo wami ulula.”+

Imibhalo yaphansi